– مدل­های مرکب (اتورگرسیو و میانگین متحرک) ARIMA

 مدل­های مرکب (اتورگرسیو و میانگین متحرک) ARIMA

روشی که هم از تکنیک اتورگرسیو و هم میانگین متحرک برای پیش بینی استفاده می­کنند توسط جورج باکس و ویلیم جنکینز مطرح شده است و به روش باکس- جنکینز معروف است. مدل اصلی به صورت زیر است:

در این فرمول،  و و  پارامترهای مدل و  مقدار مولفه اشتباه تصادفی برای دوره t ام  می­باشد. در اوّلی، مقدار فعلی  بر روی p مشاهده قبلی … و  اتورگرسیون می­شود. این مولفه قسمت اتورگرسیو مدل (AR) را نشان می­دهد.

در دومی، مولفه­های اشتباه تصادفی برای رگرسیون بر روی مقدار فعلی  بکار می­روند. می­توان به صورت جبری نشان داد که این جزء برابر فرآیند میانگین متحرک در اجزاء اشتباه تصادفی، یعنی، … و  است. بنابراین این جزء نشان دهنده بخش میانگین متحرک مدل (MA) است. این مدل را به طور کلی مدل ARIMA(p,q) گویند، که به این معناست که داریم بر روی p مشاهده اخیر و q مولفه اشتباه اخیر عمل اتورگرسیون را انجام می­دهیم. به عنوان مثال مدل (0 و 2)ARIMA به صورت زیر است.

یا مدل (1و1) ARIMA به صورت زیر است:

مولفه اشتباه در دوره tام یعنی  باید دارای توزیع نرمال باشد و بعلاوه مستقل از سایر مولفه­های اشتباه و دارای واریانس مشابه سایر مولفه­های اشتباه باشد.

برای استفاده از مدل باکس- جنکینز، سری زمانی  که در آن  است باید ایستا باشد.

منظور از ایستا آن است که مقادیر آن در اطراف یک میانگین ثابت  نوسان داشته باشد. اگر سری­های اصلی ایستا نباشند، در آن صورت برای ایجاد سری­های ایستا باید از تبدیل استفاده کرد. اغلب تفاوت یابی سبب به وجود آمدن سری­های ایستا می­شود. تفاوت­های اوّل به صورت زیر تعریف می­شوند.

تفاوت­های دوم به صورت زیر تعریف می­شوند.

بعد از آنکه سری­های ایستا ( ) به دست آمدند، برمبنای آن­ها عمل پیش بینی صورت می­گیرد. سپس پیش بینی برای سری­های اصلی با حل معادلات تفاوت برای  صورت می­گیرد. گاهی اوقات  است، این مطلب بدان معناست که سری­های اصلی ایستا هستند، امّا این امر در عمل به ندرت اتفاق می­افتد. (فرشاد فر، 263:1381)

 

 

4-3- تحلیل روند با استفاده از آزمون MANN- KENDALL

اين آزمون ابتدا توسطMANN در سال 1945 ارائه شد و سپس توسط KENDALL در سال 1966 توسعه يافت. اين روش در همان سال­ها مورد تائيدWMO قرار گرفت. همانند ساير آزمون­هاي آماري ، اين آزمون نيز بر مبناي مقايسه فرض صفر و يک بوده و در نهايت در مورد پذيرش يا رد فرض صفر تصميم گيري مي­نمايند. فرض صفر اين آزمون مبتني بر تصادفي بودن و عدم وجود روند در سري داده­هاست و پذيرش فرض يک (رد فرض صفر) دال بر وجود روند در سري داده­ها مي­باشد.

مراحل محاسبه ی آماره­ی آزمون به این شرح است:

الف)  محاسبه اختلاف بين تک تک جملات سري با همديگر و اعمال تابع  sgnو استخراج پارامتر s

رابطه شماره( 13 ) فرمول محاسبه اختلاف تک تک جملات سری با همدیگر

n تعداد جملات سري

xj دادهj  ام سري

xk  داده k ام سري

تابع  sgnنيز به شرح زير تعريف مي­گردد:

رابطه شماره ( 14 ) فرمول محاسبه تابع sgn

ب) محاسبه واريانس با استفاده از رابطه زير:

رابطه شماره ( 15 ) فرمول محاسبه واریانس  اگر n >10

اگر n >10

n تعداد داده­ها

m  تعداد سري­هايي است که در آن­ها حداقل يک داده تکراري وجود دارد

t فراواني داده­هاي با ارزش يکسان

رابطه شماره ( 16 ) فرمول محاسبه واریانس اگر 10 n

 

اگر 10 ≥ n

 

ج )  استخراج آماره آزمون Z  به کمک يکي از روابط زير:

رابطه شماره ( 17 ) فرمول استخراج آماره آزمون Z

 

S پارامتر محاسبه شده در فرمول (1) مي­باشد

رابطه شماره ( 18 ) محاسبه S پارامتر محاسبه شده در فرمول شماره 22

اگر رابطه زير برقرار باشد فرض صفر پذيرفته مي­شود

در صورتي که آماره z مثبت باشد روند صعودي و در صورت منفي بودن آن روند نزولي در نظر گرفته مي شود.

 

سطح معني داري است که براي آزمون در نظر گرفته مي­شود که معمولاً اين آزمون براي سطوح معني دار 95% و 99%  به انجام مي­رسد.

در اين روش، مقادير متوالي از مقدار Ui و U’i  حاصله از آزمون من كندل به صورت گرافيكي نمايش داده مي شود كه اگر مقادير  Uiو U’i  از منحني­ها چندين بار روي همديگر قرار بگيرند روند يا تغييري وجود نخواهد داشت ولي در جايي كه منحني­ها همديگر را قطع مي­كنند منحني­ها محل شروع روند يا تغييرات را به صورت تقريبي به نمايش مي­گذارند. اگر منحني­ها همديگر را در داخل محدوده قطع كنند نشانه زمان آغاز تغيير ناگهاني و در صورتي كه خارج از محدوده بحراني همديگر را قطع كنند بيانگر وجود روند در سري­هاي زماني است.

 

 

4-4- تجزیه و تحلیل رگرسیون

تجزیه و تحلیل همبستگی معمولا در رابطه با تکنیکی به نام رگرسیون انجام می­گیرد. موقعی که مشاهدات حاصل از دو متغییر رابطه بی­خطی داشته باشند و اگر خط مستقیمی را بتوان رسم کرد تا گرایش عمومی آن­ها را نشان بدهد. درباره­ی رابطه­ی آن دو متغییر ممکن است دو مسأله زیر آشکار گردد: اولا شدت رابطه را می­توان از میزان دوری و نزدیکی نقاط به خط برآورد نمود. اگر نقاط به خط خیلی نزدیک باشند، همبستگی بین متغییرها زیاد خواهد بود و هر اندازه نقاط از خط فاصله بگیرند همبستگی ضعیف خواهد شد.

ثانیا˝موقعیت خود خط، اطلاعاتی را درباره­ی نوع رابطه­ای که بین متغییرها وجود دارد در اختیار ما قرار خواهد داد؛ بدین ترتیب، مقدار تغییری که در یک متغییر با اثر گذاری متغییر دیگر انتظار می­رود، معلوم می­گردد. فرایند تصمیم گیری، در مورد اینکه کدام خط دقیقا بهترین خط  برای تلخیص یک مجموعه­ی ویژه­­ یی از نقاط است، تجزیه و تحلیل رگرسیون خوانده می­شود. (جباری، 1384­:218)

 

 4-4-1- خط رگرسیون بهترین برازش

اگر متغییرهای وابسته ومستقل بر روی نموداری رسم شوند، در مرحله­ی بعدی باید تصمیم گرفت که کدام خط مستقیمی را باید از میان نقاط معین عبور داد تا بتواند به بهترین وجه ممکن گرایش نقاط را نشان بدهد. به قاعده­ی ویژه­ای نیاز است تا بر اساس آن موقعیت خطی تعیین شود که تا حد امکان به همه­ی نقاط نزدیک باشد. اگر چنین خطی به میزان ناچیزی به سمت بالا یا پایین حرکت کند، کاهش بعضی فاصله­ها ممکن است دقیقا به­ وسیله­ی افزایش فواصل دیگر در سمت مقابل خط جبران شود، به نحوی که موقعیت خط بهترین برازش یکنواخت نخواهد بود. هدف از ترسیم خط رگرسیون در واقع تلخیص یک رابطه می­باشد؛ درست شبیه میانگین که یک مجموعه اعداد را تلخیص می­نمایید. این خط نه تنها بیان می­کند که چگونه متغییر به طور متوسط به تغییرات در متغییرx وابسته است، بلکه می­تواند برای آزمون این تئوری که Y به ویژه باید به X وابسته باشد، استفاده شود. به علاوه با استفاده از معادله خط می­توان به ازاء هر مقدار X ، مقدار Y مورد انتظار را پیش بینی نمود. (همان منبع، 221)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

فصل پنجم

یافته­های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1- مقدمه

در این فصل با استفاده از روش آمار توصیفی به توصیف وتفسیر متغیر بارش در ایستگاههای مورد مطالعه پرداخته می­شود و همچنین به تجزیه وتحلیل روش­های آماری توضیح داده شده در فصل 4 وتحلیل جداول و نمودارهای محاسبه شده از آزمون­های آماری من کندال و سری زمانی و همچنین تطبیق روند در ایستگاهها پرداخته شده است.

 

5-2- آماره­های توصیفی بارش ایستگاههای مورد مطالعه

نتايج بررسي آماره­هاي توصيفي بارش ماهانه در طول دوره آماري (2012- 1988)  ايستگاه­هاي مورد مطالعه در جداول شماره 4-1 تا 4-5 نشان مي­دهند که بيشترين ميانگين بارش در ايستگاه­های،­ کرمانشاه متعلق به ماه اسفند (61/62)، اسلام آباد متعلق به ماه بهمن (11/76)، کنگاور متعلق به ماه فروردین (99/57)، روانسر متعلق به ماه اسفند (42/80)، سرپل ذهاب متعلق به ماه بهمن (20/70) و کمترين ميانگين بارش در ایستگاه­های، کرمانشاه متعلق به ماه مرداد (34/0)، اسلام اباد متعلق به ماه مرداد (72/0)، کنگاور متعلق به ماه مرداد (28/0)، روانسر متعلق به ماه مرداد (08/0) و سرپل ذهاب متعلق به ماه مرداد (05/0) مي­باشد. انحراف معيار مجموع بارش در ماه مرداد در تمام ايستگاه­ها به کمترين حد خود رسيده است(ايستگاه کرمانشاه 12/1، اسلام­آبادغرب 63/0، روانسر 32/0، سرپل­ذهاب 24/0 و کنگاور 90/0 ميلي­متر). اين پارامتر در ايستگاه­هاي کرمانشاه، اسلام­آباد­غرب، روانسر ، کنگاور و سرپل ذهاب در ماه اسفند به ترتيب 68/44 ، 62/51، 69/55، 26/35، 77/52 ميلي­متر بيشترين انحراف معيار را به خود اختصاص داده است. نتايج اين بررسي مبين اين است که در فصل زمستان انحراف معيارها بيشتر از ماه­هاي دیگر است. اين امر نشان دهنده­ي تغييرات بیشتر بارش در ماه­هاي زمستان نسبت به ساير فصول و مبين ورود بيشتر توده هوا­هاي مختلف و باران­زا در ماه­هاي زمستان نسبت به فصل بهار، پاییز و بطور ویژه تابستان در ايستگاه­هاي مورد مطالعه مي­باشد.

 

 

در ايستگاه­هاي اسلام­آبادغرب، سرپل­ذهاب و کنگاور در تمام ماه­هاي سال ضريب چولگي مثبت می­باشد یعنی میزان بارش کمتر فراوانی بیشری دارد  و در ايستگاه کرمانشاه در ماه بهمن و در ایستگاه روانسر در ماه دی ضريب مذکور منفي و در ساير ماه­ها مثبت است. اين مسأله مبين اين است که میزان بارش بیشتر، فراواني بيشتري نسبت به ساير مقادير دارند. با توجه به آزمون چولگي، توزيع داده­هاي ماه­هاي ژانويه، فوريه، دسامبر در تمام ايستگاه­هاي مورد مطالعه و ماه­هاي مارس آوريل در ايستگاه­هاي اسلام­آبادغرب، روانسر، سرپل­ذهاب و کنگاور و ماه مي در ايستگاه­هاي کنگاور و روانسر نزديک به نرمال است.

در ايستگاه­های کرمانشاه، اسلام­آباد غرب، روانسر و کنگاور دی ماه، ايستگاه­های کرمانشاه ، اسلام­آبادغرب، روانسر و سرپل ذهاب اسفند ماه، ايستگاه­های سرپل ذهاب، روانسر و کنگاور ماه­ اردیبهشت ايستگاه­های اسلام­آباد غرب و کنگاور ماه­ فروردین از ضريب کشيدگي منفي برخوردارند و ساير ماه­ها ضريب مذکور مثبت مي­باشد. منفی بودن نشان دهنده پهن بودن توزیع نسبت به توزیع نرمال استاندارد می باشد به عبارتی می توان گفت فراوانی بارش زیاد در این ماه­ها بسیار کم می­باشد.

بيشترين ضریب تغييرات سالانه بارش در ايستگاه ­سرپل ذهاب (38/27) و کمترین (20/22) مربوط به ایستگاه کرمانشاه می­باشد. نزدیک بودن این ضرایب به یکدیگر نشان دهنده این است که داده­ها پراکندگی کمی نسبت به یک­دیگر دارند.

هيستوگرام توزيع فراواني ماهانه پارامترهاي بارش و تعداد روزهاي با بارندگي بيش از صفر ميلي­متر ايستگاه­ها در نمودارهایی در پایین جدول­ها اراﺋﻪ شده است. با توجه از نمودارهاي مذکور، مي­توان نحوه توزيع داده­ها در بازه­هاي مختلف، برازش منحني نرمال بر اين داده­ها را به تفکيک زماني معين نمود.

مدل­های ARIMA تشخیص مدل آزمایشی پیش بینی با مدل ARIM

مدل­های ARIMA  

برای استفاده از مدل­های ARIMA، لازم است که سری­های مدل سازی شده ایستا باشند. منظور از ایستا (ثبات) آن است که متوسط فرآیند در طول زمان تغییر نکند.

دلیل اینکه فرآیند باید ثابت باشد آن است که هر روندی که وجود دارد تمایل دارد به اینکه یک خودهمبستگی جعلی را در داده­ها وارد کند و در نتیجه الگوی خودهمبستگی مخفی بماند. روشی که سبب حذف روندی می­شود که سبب فرآیند ایستا (ثبات) است را تفاوت یابی گویند.

هنگامیکه مشخص شد که یک سری دارای ثبات است و سپس از طریق امتحان خودهمبستگی نمونه و توابع خودهمبستگی ناقص، مدل از روش حداقل مربعات غیرخطی استفاده می­شود. بعد از آنکه پارامترها برآورد شدند، سپس به منظور شناسایی تناسب مدل ساخته شده باقیمانده­ها را امتحان می­کنیم. امتحان باقیمانده­ها از طریق ارزیابی خودهمبستگی باقیمانده­های نمونه انجام می­شود. اگر به صورت تجربی مشخص شود که مدل کافی است، باقیمانده­های نمونه دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  خواهند بود. همچنین باقیمانده­ها مستقل خواهند بود. اگر مفروضات مربوط به جملات اشتباه تصادفی یعنی  که در آن  است، تأمین نشود، در آن صورت باید تصحیح­های لازم را انجام داد. لازم به ذکر است که مفروضات (واریانس­های مساوی، استقلال، و نرمال بودن) همان مفروضات لازم برای جزء اشتباه تصادفی در مدل­های رگرسیون می­باشند. (فرشادفر، 368:1381 )

 

4-2-1- تشخیص مدل آزمایشی

تشخیص آزمایشی یک مدل سری زمانی ARIMA از طریق تجزیه و تحلیل داده تاریخی واقعی انجام می شود. به طور کلی ما باید حداقل 50 مشاهده در اختیار داشته باشیم تا به طور رضایت بخش مدل مناسب را تشخیص دهیم. وسیله مهمی که در فرآیند  تشخیص مورد استفاده قرار می­گیرد، تابع  خود همبستگی است. در واقع تابع خود همبستگی تئوریک نامعلوم است و باید به وسیله­ی تابع خود همبستگی نمونه تخمین زده شود. تابع خود همبستگی جزئی همچنین ثابت می­کند که در فرایند تشخیص مفید است. تابع خود همبستگی جزئی به عنوان خود همبستگی ساده ما بین دو متغییر تصادفی در یک توزیع شرطی تعریف می­شود. به محض اینکه توابع  خود همبستگی نمونه و خود همبستگی جزئی نمونه محاسبه شدند، آنها را می توان بر روی یک گراف نمایش داد و یک مدل آزمایشی از طریق مقایسه الگوهای مشاهده شده با الگوهای توابع خود همبستگی تئوریک مشخص کرد.

اگر سری زمانی ناایستا باشد ، تابه خود همبستگی نمونه به نحو بسیار کندی از بین خواهد رفت. این امر به دلیل آن است که در هر دریافتی از سری­های ایستا تمایل خواهند داشت که برای پریودهای بسیاری در همان طرف میانگین نمونه باشند، و در نتیجه خود همبستگی­های نمونه بزرگ در تأخیرهای خیلی طولانی تولید خواهند شد. اگر اینو نوع رفتار نمایش داده شود، شیوه معمول این است که تابع خود همبستگی نمونه و تابع خود همبستگی جزئی نمونه را برای اولین دیفرانس سری محاسبه کرد. (مونتگمری وهمکاران، 1373: 283)

 

4-2-1-1- پیش بینی با مدل ARIM

پیش بینی رفتار اقلیم بدلیل وجود چرخه های موجود در عناصر اقلیمی بوسیله­ی مدل های خانواده­ی ARIMA  به بهترین وجهی حاصل می­شود. مدل­های ARIMA  قادرند روندهای قطعی و تصادفی را به خوبی نمایش دهند. تحلیل سری­های زمانی به وسیله­ی مدل­های مزبور به طور عملی و نظری از زمان آغاز کار اصلی باکس – جنکینز ( 1960 ) ( تحت عنوان تجزیه و تحلیل سری­های زمانی : پیش بینی و کنترل ) شکل تازه­ای به خود گرفت و از این زمان روش­های سه گانه ( خود همبستگی، میانگین متحرک و ARIMA ) در تحلیل سری­های زمانی به طور نوین و مشخص به کار گرفته شد. مدل­های ARIMA برای وضعیت­های مفید هستند که بنا به مرتبه­ی مدل مقادیر حال یک عنصر اقلیمی به مقادیر آن در زمان­های گذشته یا به اثرات آنی و عناصر تصادفی آن در حال و گذشته بستگی دارد. و به فرم ( q، d، p ) ARIMA نوشته می­شود. در این فرم P بیانگر بستگی یک عنصر اقلیمی در زمان حال به مقادیر موثر قبلی­اش می­باشد. در این مدل رگرسیون هر عنصر بر حسب مقادیر پیشین خود تعیین می­شود. q نیز مرتبه­ی میانگین متحرک را معلوم می­سازد. که به وسیله­ی آن وابستگی سری­های اقلیمی به عنصر تصادفی حال ( و با حال و گذشته­اش ) تعریف می­شود. (نیرومند، 52:1376 )

واحدهای توپوگرافی در استان کرمانشاه

 

3-5-2-1-کوهپایه

این واحد توپوگرافی حدفاصل بین دشت و نواحی کوهستانی را تشکیل می دهد و با وسعت کم وبیش متغییر در پای تمام نواحی کوهستانی قابل مشاهده است. بخش عمده­ای از این اراضی به کشت انواع محصولات دیم اختصاص یافته است.

 

3-5-2-2-دشت­ها

مهمترین دشت­های استان و ارتفاع آن­ها از سطح دریا به شرح زیر می باشد:

دشت کنگاور: به وسعت تقریبی 363 کیلومتر مربع وارتفاع 1500متر از سطح دریا، دشت صحنه و بیستون به وسعت تقریبی 460 مترمربع و ارتفاع 1400متر از سطح دریا، دشت کرمانشاه به وسعت تقریبی 1100مترمربع وارتفاع 1350 متر از سطح دریا، دشت ماهیدشت، سنجابی و روانسر با وسعت تقریبی 1650کیلومترمربع ( بزرگترین دشت کرماشاه) و ارتفاع 1400متر از سطح دریا، دشت حسن آباد با وسعت تقریبی 250 کیلومتر مربع و ارتفاع 1450 متر از سطح دریا، دشت اسلام آباد با وسعت تقریبی 460 کیلومترمربع و ارتفاع 1300متر از سطح دریا، دشت کرند با وسعت تقریبی 100 کیلومتر مربع و ارتفاع 1500متر از سطح دریا، دشت ذهاب با وسعت تقریبی 170کیلومتر مربع و ارتفاع 550 متر از سطح دریا، دشت دینور در شمال دشت بیستون با وسعت تقریبی 200 کیلومترمربع و ارتفاع 1350 متر از سطح دریا، دشت سنقر با وسعت تقریبی260 کیلومتر مربع و ارتفاع 1750 متر از سطح دریا، در مورد سایر دشت­های کوچکتر می توان از تالان دشت در 50 کیلومتری جنوب غربی شهر کرمانشاه، دشت بیونیج در شمال کرند، دشت دیره در جنوب سرپل ذهاب، دشت گیلانغرب، دشت سرقلعه در شمال غربی سرپل ذهاب، دشت هرسین، دشت سومار و دشت حر در غرب جوانرود نام برد. (سالنامه آماری استان، 1387)

3-6-آب و هوا

3-6-1- بارش

بارندگي يکي از مهم­ترين عوامل تعيين کننده اقليم  و چرخه آب در منطقه مي­باشد و اگر بخواهيم آن را در يک عبارت ساده تعريف کنيم اصطلاحاً به کليه نزولات جوي، بارندگي مي­گويند. بارندگي­هاي استان کرمانشاه عمدتاً متأثر از سيستم­هاي باران­زاي مهاجر مديترانه  و به ميزان کمتر در بخش شمالي آن ناشي از کم فشارهاي درياي سياه است. در بخشهاي جنوبي استان، مراکز کم فشار سوداني نيز منشأ بارندگي­هاي  به مراتب کمتر نسبت به دو منشأ ذکر شده در بالا است. ريزشهاي جوي استان عمدتاً به صورت باران است ولي در مناطق سردسير ريزش­هاي جوي استان عمدتاً به صورت باران ولي در مناطق سردسير ریزش­های جامد جوي نيز سهم مهمي را درجمع ريزش­هاي سالانه دارند.

 

جدول 3-2-میانگین بارش سالانه ایستگاههای مورد مطالعه

 

کنگاور

 

سرپل ذهاب

 

روانسر

 

اسلام آباد

 

کرمانشاه

 

ایستگاه

 

64/381

 

9/415

 

7/510

 

37/453

 

3/440

 

بارندگی سالانه(mm)

منبع (نگارنده)

 

درجدول 3-2 مشاهده می شود که کم باران ترین ایستگاه کنگاور با64/381 میلیمتر و پرباران ترین آن مربوط به ایستگاه روانسر با 7/510 میلیمتر است.

 

 

 

جدول3-3-میانگین مجموع بارندگی ماهانه (میلیمتر) ایستگاههای مورد مطالعه

اسفند

 

اسفند

بهمن

 

بهمن

دی

 

دی

آذر

 

آذر

آبان

 

آبان

مهر

 

مهر

شهریور

 

شهریور

 

مرداد

 

مرداد

تیر

 

تیر

خرداد

 

خرداد

اردیبهشت

 

اردیبهشت

فروردین

 

 

فروردین

ماه

ایستگاه

6/62 2/58 3/57 55 3/60 5/13 8/1 33/. 62/0 9/2 9/39 6/57 کرمانشاه
7/71 1/76 3/63 2/67 7/64 7/9 2 17/0 72/0 7/1 6/35 5/60 اسلام آباد
4/80 7/85 2/68 7/71 4/65 7/10 1 07/0 54/0 6/4 9/45 4/76 روانسر
6/64 2/70 5/66 8/64 6/56 1/5 47/0 05/0 36/0 48/0 8/26 6/59 سرپل ذهاب
51 9/55 2/45 6/52 3/64 4/6 98/0 2/0 2/1 5/4 41 9/57 کنگاور

منبع (نگارنده)

جدول توزیع بارندگی ماهانه ایستگاه­های مورد مطالعه را نشان می­دهد. بالاترین میانگین بارندگی در ایستگاه­های مربوطه متعلق به بهمن ماه وکمترین آن متعلق به مرداد ماه می باشد. حداکثر بارش در ماه­های مذکور به ترتیب در ایستگاه روانسر 7/85 و حداقل آن در ایستگاه سرپل ذهاب با 05/0 مشاهده می شود.

شکل3-3- نمودار میانگین ماهانه بارش (میلیمتر) ایستگاههای مورد مطالعه

 

 

3-6-2- دما

از بررسی آمار و اطلاعات هواشناسی در منطقه چنین استنباط می شود که در سطح منطقه دمای سالانه از 5/1 درجه سلسیوس برای دمای تا 7/26 درجه سلسیوس برای تیر ماه متغییر است. دمای فروردین ماه در ایستگاه کرمانشاه 1/12 در جه سلسیوس تا مهر ماه دما بیش از میانگین سالانه است، به عبارت دیگر شش ماه از سال دما بالاتر از 7/13 درجه سلسیوس می باشد و آبان ماه تا فروردین ماه آنومال منفی در دما دیده می شود. (یعنی دمای این ماه از میانگین سالانه کمتر است) اختلاف موجود بین سردترین و گرمترین ماه­های سال حدود 2/25 درجه سلسیوس می­باشد. علت آن یکی اختلاف طول روز و دیگری زاویه تابش خورشید است یعنی هم طول روز و هم زاویه تابش خورشید در تابستان بیشتر از زمستان است اختلاف تراز نامه انرژی زمستان و تابستان برای کرمانشاه، اختلاف دمای 2/25 درجه سلسیوس را به وجود می آورد.

 

3-6-3- توده­های هوای موثر بر منطقه

3-6-3-1- کم فشار ایسلند

در ماه­های سرد سال کم فشارهای ایسلندی پس از عبور از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه وارد ایران شده و بر نوار غربی کشور ایجاد بارندگی می­نماید.

 

3-6-3-2-کم فشار مدیترانه

مهمترین سیستم بارش زا بر روی منطقه غرب کشور که استان کرماشاه را هم در بر می­گیرد کم فشار های مدیترانه است. دریای مدیترانه علاوه بر اینکه محل عبور کم فشارها است ، خود نیز محل تشکیل کم فشارها می­باشد. درفصل سرد سال سیکلون­های مدیترانه­ای در مسیر حرکت خود در غرب کشور، استان کرمانشاه را تحت أثیر قرار داده و بارندگی مفیدی از جبهه­های گرم این کم فشارها در سطح استان ریزش می­کرد.

سیکلون­های موثر در آب و هوای ایران قسمتی از سیکلون­های خاورمیانه هستند که پس از تشکیل بر روی دریای مدیترانه توسط فرود بلند مدیترانه به ایران هدایت می­شوند. بیشترین سیکلون­های  خاورمیانه در چهار مرکز اصلی سیکلون­زایی یعنی در دریای آدریاتیک،  دریای یونان، جزیره قبرس، جنوب شرقی زاگرس ایجاد می­شوند و در سه مسیر به ایران وارد می­شوند که عمده­ترین مسیر آنها از روی استان کرماشاه می­گذرد. (علیجانی، 28:1374)

 

3-6-3-3-توده پرفشار سیبری

درفصل سرد سال پرفشارهای قطبی پس از ورود به منطقه غرب کشور، به علت پویده بودت ارتفاعات استان­های کردستان و کرمانشاه از برف، روی منطقه توقف نموده و تقویت می­گردند، تا جایی که برخی از نقاط مرتفع غرب در این موقعیت از سردترین نقاط کشور به حساب می­آیند. توده­های هوای برآمده از دشت­های پوشیده از برف و یخ سیبری گاهی در زمستان­ها بر روی بخش­های شمال و شمال شرقی و جنوب شرقی منطقه غرب کشور تأثیر گذاشته و موجب ریزش­های جوی می­گردند که عموماً به شکل برف وهمراه با سرمای شدید است.

 

3-6-3-4-کم فشار سودانی

توده­های سودانی که از افریقا و دریای سرخ  می­آید و از سمت جنوب غربی وارد استان کرمانشاه می­شود. این توده تأثیرات متفاوتی بر استان کرماشاه دارد. در فصل سرد سال باعث ریزش­های جوی می­شود، درفصل بهار وتابستان باعث ایجاد گردو غبار در سطح استان (بویژه مناطق غربی) می­شود که درصورت وجود رطوبت باعث ریزش باران­های گلی می­شود.

باد سام (سموم) که در اثر نفوذ هوای گرم و خشک بیابان­های عربستان و عراق در فصل گرم سال به نواحی مرزی مثل قصرشیرین، سومار و نفت شهرمی­وزد، دمای هوا را افزایش داده و گاهی اوقات به محصولات کشاورزی خسارت وارد می­کند و طوفان­های گرد وغباری را به وجود می­آورد، ناشی از توده های هوای سودانی است. (بیگلری89:1386)

 

 

 

 

 

فصل چهارم

مواد و روش پژوهش

 

 

 

 

 

 

4-1- مقدمه

دراین فصل به توضیح روش­های مورد استفاده شامل رگرسیون، اصول کار با من کندال وسری زمانی و… در جهت بررسی اهداف پرداخته شده است وتفصیل مراحل به صورت گام به گام، در ایجاد مدل بهینه ونیل به هدف پژوهش، ذکر گردیده است. سپس تحلیل نتایج در فصول بعدی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

 

4-2مدل­های ARIMA  

برای استفاده از مدل­های ARIMA، لازم است که سری­های مدل سازی شده ایستا باشند. منظور از ایستا (ثبات) آن است که متوسط فرآیند در طول زمان تغییر نکند.

دلیل اینکه فرآیند باید ثابت باشد آن است که هر روندی که وجود دارد تمایل دارد به اینکه یک خودهمبستگی جعلی را در داده­ها وارد کند و در نتیجه الگوی خودهمبستگی مخفی بماند. روشی که سبب حذف روندی می­شود که سبب فرآیند ایستا (ثبات) است را تفاوت یابی گویند.

هنگامیکه مشخص شد که یک سری دارای ثبات است و سپس از طریق امتحان خودهمبستگی نمونه و توابع خودهمبستگی ناقص، مدل از روش حداقل مربعات غیرخطی استفاده می­شود. بعد از آنکه پارامترها برآورد شدند، سپس به منظور شناسایی تناسب مدل ساخته شده باقیمانده­ها را امتحان می­کنیم. امتحان باقیمانده­ها از طریق ارزیابی خودهمبستگی باقیمانده­های نمونه انجام می­شود. اگر به صورت تجربی مشخص شود که مدل کافی است، باقیمانده­های نمونه دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  خواهند بود. همچنین باقیمانده­ها مستقل خواهند بود. اگر مفروضات مربوط به جملات اشتباه تصادفی یعنی  که در آن  است، تأمین نشود، در آن صورت باید تصحیح­های لازم را انجام داد. لازم به ذکر است که مفروضات (واریانس­های مساوی، استقلال، و نرمال بودن) همان مفروضات لازم برای جزء اشتباه تصادفی در مدل­های رگرسیون می­باشند. (فرشادفر، 368:1381 )

 

4-2-1- تشخیص مدل آزمایشی

تشخیص آزمایشی یک مدل سری زمانی ARIMA از طریق تجزیه و تحلیل داده تاریخی واقعی انجام می شود. به طور کلی ما باید حداقل 50 مشاهده در اختیار داشته باشیم تا به طور رضایت بخش مدل مناسب را تشخیص دهیم. وسیله مهمی که در فرآیند  تشخیص مورد استفاده قرار می­گیرد، تابع  خود همبستگی است. در واقع تابع خود همبستگی تئوریک نامعلوم است و باید به وسیله­ی تابع خود همبستگی نمونه تخمین زده شود. تابع خود همبستگی جزئی همچنین ثابت می­کند که در فرایند تشخیص مفید است. تابع خود همبستگی جزئی به عنوان خود همبستگی ساده ما بین دو متغییر تصادفی در یک توزیع شرطی تعریف می­شود. به محض اینکه توابع  خود همبستگی نمونه و خود همبستگی جزئی نمونه محاسبه شدند، آنها را می توان بر روی یک گراف نمایش داد و یک مدل آزمایشی از طریق مقایسه الگوهای مشاهده شده با الگوهای توابع خود همبستگی تئوریک مشخص کرد.

اگر سری زمانی ناایستا باشد ، تابه خود همبستگی نمونه به نحو بسیار کندی از بین خواهد رفت. این امر به دلیل آن است که در هر دریافتی از سری­های ایستا تمایل خواهند داشت که برای پریودهای بسیاری در همان طرف میانگین نمونه باشند، و در نتیجه خود همبستگی­های نمونه بزرگ در تأخیرهای خیلی طولانی تولید خواهند شد. اگر اینو نوع رفتار نمایش داده شود، شیوه معمول این است که تابع خود همبستگی نمونه و تابع خود همبستگی جزئی نمونه را برای اولین دیفرانس سری محاسبه کرد. (مونتگمری وهمکاران، 1373: 283)

 

4-2-1-1- پیش بینی با مدل ARIM

پیش بینی رفتار اقلیم بدلیل وجود چرخه های موجود در عناصر اقلیمی بوسیله­ی مدل های خانواده­ی ARIMA  به بهترین وجهی حاصل می­شود. مدل­های ARIMA  قادرند روندهای قطعی و تصادفی را به خوبی نمایش دهند. تحلیل سری­های زمانی به وسیله­ی مدل­های مزبور به طور عملی و نظری از زمان آغاز کار اصلی باکس – جنکینز ( 1960 ) ( تحت عنوان تجزیه و تحلیل سری­های زمانی : پیش بینی و کنترل ) شکل تازه­ای به خود گرفت و از این زمان روش­های سه گانه ( خود همبستگی، میانگین متحرک و ARIMA ) در تحلیل سری­های زمانی به طور نوین و مشخص به کار گرفته شد. مدل­های ARIMA برای وضعیت­های مفید هستند که بنا به مرتبه­ی مدل مقادیر حال یک عنصر اقلیمی به مقادیر آن در زمان­های گذشته یا به اثرات آنی و عناصر تصادفی آن در حال و گذشته بستگی دارد. و به فرم ( q، d، p ) ARIMA نوشته می­شود. در این فرم P بیانگر بستگی یک عنصر اقلیمی در زمان حال به مقادیر موثر قبلی­اش می­باشد. در این مدل رگرسیون هر عنصر بر حسب مقادیر پیشین خود تعیین می­شود. q نیز مرتبه­ی میانگین متحرک را معلوم می­سازد. که به وسیله­ی آن وابستگی سری­های اقلیمی به عنصر تصادفی حال ( و با حال و گذشته­اش ) تعریف می­شود. (نیرومند، 52:1376 )

4-2-2-  مدل­های مرکب (اتورگرسیو و میانگین متحرک) ARIMA

روشی که هم از تکنیک اتورگرسیو و هم میانگین متحرک برای پیش بینی استفاده می­کنند توسط جورج باکس و ویلیم جنکینز مطرح شده است و به روش باکس- جنکینز معروف است. مدل اصلی به صورت زیر است:

در این فرمول،  و و  پارامترهای مدل و  مقدار مولفه اشتباه تصادفی برای دوره t ام  می­باشد. در اوّلی، مقدار فعلی  بر روی p مشاهده قبلی … و  اتورگرسیون می­شود. این مولفه قسمت اتورگرسیو مدل (AR) را نشان می­دهد.

در دومی، مولفه­های اشتباه تصادفی برای رگرسیون بر روی مقدار فعلی  بکار می­روند. می­توان به صورت جبری نشان داد که این جزء برابر فرآیند میانگین متحرک در اجزاء اشتباه تصادفی، یعنی، … و  است. بنابراین این جزء نشان دهنده بخش میانگین متحرک مدل (MA) است. این مدل را به طور کلی مدل ARIMA(p,q) گویند، که به این معناست که داریم بر روی p مشاهده اخیر و q مولفه اشتباه اخیر عمل اتورگرسیون را انجام می­دهیم. به عنوان مثال مدل (0 و 2)ARIMA به صورت زیر است.

یا مدل (1و1) ARIMA به صورت زیر است:

مولفه اشتباه در دوره tام یعنی  باید دارای توزیع نرمال باشد و بعلاوه مستقل از سایر مولفه­های اشتباه و دارای واریانس مشابه سایر مولفه­های اشتباه باشد.

برای استفاده از مدل باکس- جنکینز، سری زمانی  که در آن  است باید ایستا باشد.

منظور از ایستا آن است که مقادیر آن در اطراف یک میانگین ثابت  نوسان داشته باشد. اگر سری­های اصلی ایستا نباشند، در آن صورت برای ایجاد سری­های ایستا باید از تبدیل استفاده کرد. اغلب تفاوت یابی سبب به وجود آمدن سری­های ایستا می­شود. تفاوت­های اوّل به صورت زیر تعریف می­شوند.

تفاوت­های دوم به صورت زیر تعریف می­شوند.

بعد از آنکه سری­های ایستا ( ) به دست آمدند، برمبنای آن­ها عمل پیش بینی صورت می­گیرد. سپس پیش بینی برای سری­های اصلی با حل معادلات تفاوت برای  صورت می­گیرد. گاهی اوقات  است، این مطلب بدان معناست که سری­های اصلی ایستا هستند، امّا این امر در عمل به ندرت اتفاق می­افتد. (فرشاد فر، 263:1381)

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کمونیست‌ها بعد از جنگ در فکر ضمیمه کردن بوسنی به صربستان و یا کرواسی بودند اما پس از کشتارهای فراوانی که از مسلمانان در خلال جنگ دوم جهانی اتفاق افتاد و به دلیل مخالفت رهبران بوسنی این ایالت عملاً تبدیل به یک جمهوری مستقل شد. بوسنی مالک حدود 24 کیلومتر از سواحل دریای آدریاتیک شد و بقیه سواحل موجود را به جمهوری کرواسی واگذار کردند. تیتو با مرز بندی مصنوعی بین جمهوری‌های مختلف عملاً از تز «تفرقه بی انداز و حکومت کن» استفاده کرده است.

به دلایل گفته شده مسئله ملیت‌ها در یوگسلاوی سابق نه تنها حل نشده بلکه به صورت آتش زیر خاکستر باقی ماند و همواره جرقه‌های آن دیده می‌شده است.

اختلافات و عدم تساوی بین جمهوری‌های مختلف اغتشاش و سرکوب را به دنبال داشت. در سال 1966 آلبانیایی‌های کوزوو قیام کردند که رژیم بلگراد با خشونت هر چه تمام‌تر قیام آنان را سرکوب کرد. در سال 1968 معلمان کوزوو دست به اعتصاب گسترده زده که طی آن خواستار جمهوری مستقل برای خود شدند.

در سال 1969 پس از شکست نظریه الکساندر رانکوویچ مسئول امنیت یوگسلاوی مبنی بر این که برای هر جمهوری پلیس مخصوصی تشکیل شود، روش‌های پلیس کمونیستی در قالبی خشن‌تر از جمهوری‌ها اعمال شد. در سال 1969 تیتو رهبری شورایی را در دست گرفت که در آن همه جمهوری‌ها شرکت داشتند و مرکب از رؤسای هر یک از جمهوری‌هایی بود که به تناوب انتخاب و معرفی می‌شدند. در سال 1970 استعمال کلمه ریاست برای همه جمهوری‌ها مرسوم شد. حوزه صلاحیت این جمهوری‌ها، هم‌زمان با بقای سلطه عملی و کامل حزب کمونیست حاکم، افزایش یافت.

در سال 1971 مردم کرواسی علیه صربها سر به شورش برداشتند. در سال 1972 بسیاری از رهبران فدرال بر کنار گردیدند. اصلاح قانون اساسی در سال‌های 68-67 و 1971 که خودمختاری و اختیارات بیشتری به جمهوری‌ها می‌داد و کشور را تبدیل به یک کنفدراسیون می‌نمود، مشکلی را حل نکرده و تفکرات ناسیونالیستی همچنان بر جمهوری‌ها حاکم بود. در دهه 1960 که تیتو نقش فعال‌تری در عرصه سیاست بین‌المللی داشته و جنبش غیر متعهدها را در سال 1961 به همراه نهرو، ناصر و سوکارنو پایه گذاری کرده بود، به منظور ایجاد رابطه نزدیک‌تر با جهان غرب و کشورهای مسلمان تصمیم گرفت تا مسلمان‌های بوسنی و هرزگوین (اسلاوهای مسلمان) به عنوان ملیتی جداگانه در کشور یوگسلاوی به رسمیت شناخته شوند. این امر در سال 1973 وارد قانون اساسی یوگسلاوی شد.

در عرصه سیاست داخلی نیز تیتو به دنبال رضایت روشنفکران مسلمان بود تا از تقاضای آنان برای اسلامی کردن قوانین بوسنی و هرزگوین که بطور غیرمنتظره‌ای در یوگسلاوی مطرح شده بود بکاهد. زیرا از همین زمان بود که نوشته‌های علی عزت بگوویچ رئیس جمهور مسلمان سابق بوسنی و هرزگوین درباره برقراری مقررات اسلامی بطور مخفیانه در شهرهای منطقه پخش می‌شد که این اقدام سبب محکومیت او به زندان گردید.

در سال 1970 خواسته‌های فرهنگی آلبانیائیهای کوزوو به نتیجه رسید و این ایالت توانست از خود مختاری بیشتری در داخل جمهوری صربستان برخوردار شود. واضح است که در کشور یوگسلاوی سابق اتحادیه کمونیستهای یوگسلاو عمده قدرت را در اختیار داشته و تز اصلی حزب، خودگردانی در سطوح مختلف امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بود. اجرای این تز و عمومیت دادن به آن طبق قانون اساسی سال 1974 نه تنها عدم تساوی را در بین جمهوری‌ها از بین برد، بلکه موجبات رشد نارضایتی عمومی را فراهم آورد.

در دو کنفرانسی که در سال‌های 1928و 1940 میلادی توسط حزب کمونیست تشکیل شد، کمونیست‌ها تصمیم گرفتند که کوزوو به آلبانی ملحق شود اما به دلایلی نیروهای کمونیست مجدداً آن را به یوگسلاوی برگرداندند و وضعیت آن نامعلوم باقی ماند، زیرا تیتو بر الحاق کل آلبانی به یوگسلاوی طمع داشت. زمانی که روابطش با استالین قطع شد، امید به الحاق آلبانی پس از سرکوب خشونت بار پلیسی علیه مردم کوزوو به یوگسلاوی داشت.

بعد از پایان دوران حکومت پلیسی در یوگسلاوی طی سال‌های 1945 تا 1966 میلادی، مسلمانان کوزوو نیز همانند دیگر اقوام درخواست خود را مبنی بر تشکیل یک جمهوری در کوزوو در داخل فدرال یوگسلاوی مطرح کردند. آنها خواستار تشکیل یک جمهوری مستقل با مونته‌نگرو شدند. تعداد ساکنین مونته‌نگرو به 370 هزار نفر بیشتر نمی‌رسید که با تعداد جمعیت 5/1 میلیون نفری کوزوو مساوی نبود، ولی کوزوو خواهان اتحاد با مونته‌نگرو در قالب یک جمهوری مستقل بود. به دنبال این درخواست‌ها تظاهرات و آشوب‌هایی برای مطرح کردن این خواسته و اخطار به حکومت وقت یوگسلاوی به وقوع پیوست. تیتو به اهل کوزوو اختیاراتی معادل اختیارات جمهوری‌های دیگر اعطاء کرد. کوزوو بر تأمین مالی برخی طرح‌های صنعتی و عمرانی که اکثر مردم تاکنون از آن نفعی نبرده بودند دست یافت. کشاورزان کوزوو در نهایت فقر باقی مانده بودند و همچنین به استفاده از چارپایان برای حل و فصل محصولات ادامه می‌دادند. در آمد سرانه این ایالت نسبت به سایر مناطق یوگسلاوی در سطح پایین‌تری بود. در سال 1979 تیتو با عنایت به مسائلی که ذکر شد از کوزوو دیدار کرد. او مردم آنجا را از گرایش‌های نژادی و تجزیه طلبی بر حذر داشت و به لحاظ ترس از تجزیه طلبی آنان از پذیرش کوزوو بعنوان یک جمهوری خودداری کرد. (آسایش زارچی ، 1373 :23)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد

تحلیل ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

پس از حمله آلمان به شوروی تعادل بین دو جریان مختلف مقاومت چتنیکهای سلطنت طلب به رهبری ژنرال میخائیلوویچ و جریان کمونیستی به رهبری مارشال تیتو بهم خورد و طرفداران تیتو افزایش قابل توجهی پیدا کردند.

با وجود اینکه قوای آلمان پارتیزان‌های تیتو را به طرف مونته‌نگرو رانده بودند، اما با تسلیم ایتالیا در سال 1943 اوضاع جنگ به کلی دگرگون شد. در این دوران که دولت‌های متفق از تیتو حمایت می‌کردند و پادشاه یوگسلاوی به صورت تبعید در لندن به سر می‌برد، با شناسایی تیتو بعنوان رهبر مقاومت امکان ایجاد حکومتی را با مشارکت کمیته ملی ضد فاشیستی و آزادی بخش توسط تیتو فراهم آورد.

ارتش سرخ شوروی نیز که وارد یوگسلاوی شده بود با تیتو همکاری نمود. در سال 1944 شهر بلگراد آزاد گردید. مارشال تیتو که پس از کنفرانس یالتا نخست وزیر رژیم سلطنتی شده بود و قوای او در سال 1944 زاگرب و بندر تریست را آزاد کرده بود قدرت را در تمامی کشور بدست گرفته و در همان سال با القای رژیم سلطنتی جمهوری خلق فدرال یوگسلاوی را تأسیس نمود. قانون اساسی جدید یوگسلاوی که تقلیدی از قانون اساسی شوروی بود در سال 1946 به تصویب مجلس مؤسسان رسید. مطابق آن جمهوری فدرال یوگسلاوی مرکب از 6 جمهوری صربستان، اسلوونی، کرواسی، مونته‌نگرو، مقدونیه و بوسنی و هرزگوین تشکیل گردید

ایجاد جمهوری فدرال بوسنی و هرزگوین در حقیقت برای پایان دادن به رقابت کرواتها و صربها بود که هر دو ادعای مالکیت آن منطقه را داشتند. در داخل جمهوری صربستان دو ایالت خود مختار به نام‌های کوزوو با اکثریت آلبانیایی مسلمان، هم مرز با کشور آلبانی و یوودینا با اکثریت مجار هم مرز با کشورهای رومانی و مجارستان وجود دارند، ولی علیرغم داشتن تمامی شرایط جمهوری، در راستای سیاست‌های پان اسلویزم و شوونیزم صربی به صورت مناطق تحت تسلط صربستان قرار داده شدند.

همان طور که قبلاً اشاره شد یوگسلاوی به معنای کشور اسلاوهای جنوبی بوده و سرود ملی آن بنام “ای اسلاو” نشان می‌دهد که سایر ملیت‌ها و اقوام غیر اسلاو در یوگسلاوی سابق نادیده گرفته شده‌اند مارشال تیتو با این که خود اهل کرواسی بود (مادرش اسلوون و پدرش کروات بود) دراز بین بردن سازمان ملی اوستا شه‌ها که ملی گرای افراطی بودند، تردید به خود راه نداد او اعتقاد داشت که ایدئولوژی کمونیزم مشکل اقوام و ملیت‌های گوناگون را حل خواهد کرد ولی نادیده گرفته شدن حقوق اقوام غیر اسلاو در یوگسلاوی سابق نشانه بارز پان اسلاویزم و نژادی برخورد کردن صربها در آن کشور کثیر الملت بوده است.

ادامه حیات یوگسلاوی عمدتاً مدیون دو امر بود: اول قطع رابطه تیتو با کرملین در سال 1948 پس از حکومت تیتو توسط استالین که باعث شد تا غرب کمک‌های فراوانی برای فقط یوگسلاوی به عمل آورد. یوگسلاوی غرب و مخصوصاً آمریکا را قانع کرده بود که ضعف و یا از بین رفتن بزرگ‌ترین قدرت منطقه بالکان به نفع آنان نمی‌باشد و به همین دلیل بود که غرب حتی تا مدتی قبل نیز از یوگسلاوی و تمامیت ارضی آن حمایت می‌کرد. در سال 1989 وزیر خارجه ایتالیا در پایان کنفرانس ناتو اعلام کرده بود که باید به یوگسلاوی کمک کرد تا از فروپاشی فدراسیون اسلاوهای جنوبی جلوگیری شود.

دوم آنکه رژیم تیتو مقررات نسبتاً پیشرفته‌ای درباره حمایت از اقلیت‌های قومی و ملی و حفظ فرهنگ آنان به وجود آورده بود. البته بلافاصله باید اضافه کرد که این مقررات با تاریخ و فرهنگ گروه‌های ملی و قومی تطبیق نداشته و پاره‌ای از این مقررات خود موجب تبعیض بین گروه‌های ملی بود. تیتو این طور استدلال می‌کرد که ملت‌های اسلاو جنوبی جزء بنیان‌گذاران کشور یوگسلاوی بوده و حق داشتند تا از نهاد جمهوری فدرال برخوردار شوند، لیکن آلبانیایی‌های مسلمان که تعداد آنها از مقدونی‌ها به مراتـب بیشتـر و سـه بـرابر مـونته نگروئی‌ها بودند، فقط حق داشتند که از نهاد سرزمین خود مختار در داخل جمهوری فدرال صربستان برخوردار باشند.

مجارهای ساکن ایالت و یوودینا نیز همچون آلبانیائی های ایالت کوزوو تحت تسلط صربها قرار داشتند. بدیهی است که صدور اختیارات و صلاحیت‌های سرزمین‌های خود مختار به مراتب کمتر از جمهوری فدرال بوده و عملاً آلبانیاییها و مجارها را تحت تسلط صربها قرار می‌داد. تیتو از ایجاد آلبانی بزرگ که در جنگ دوم جهانی و با حمایت ایتالیا تشکیل شده بود واهمه داشت و سابقه تاریخی امپراتوری اتریش، مجارستان، دلیل اصلی محرومیت مجارهای ایالت ویوودینا از داشتن یک جمهوری مستقل در قالب فدرال بوده است که بطور قطع و یقین پس از فاجعه بوسنی و هرزگوین مشکل اصلی باقی مانده یوگسلاوی مسئله ایالت کوزوو و ویوودینا خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد

تحلیل ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فرهنگ سازی تکثر گرایی و رفتار دموکراتیک در منطقه:

با استفاده از ابزارهای دنیای مدرن و عصر ارتباطات و با بهره گیری از آموزه‌های فرهنگی مقبول مردمی می‌توان اقدام به فرهنگ سازی و بسط تساهل و تسامح در منطقه نمود و با ارتقای فرهنگ عمومی مردم و ایجاد قبح برای رفتارهای قومیت خواهی و تشویق تکثرگرایی با جلب مشارکت نهادهای عمومی و مردمی می‌توان گامی اساسی در جهت کاهش تنش‌های منطقه‌ای برداشت. در ین خصوص می‌توان با پر رنگ کردن اشتراکات فرهنگی و ایجاد زمینه‌های مشترک علائق عمومی (نظیر تشکیل تیم‌های مشترک ورزشی و غیره) به تعمیق روابط فیمابین پرداخت. در اجرای این راهبرد ضروری است تمامی طرفین مربوط به آن از افراط گرایان تبری بجویند.

اصلاح مرزهای بین دول محلی مستقر در بالکان:

ضروری  است با بازنگری واقع گرایانه و با حضور و نظارت نهادی فرامنطقه ای و مورد اجماع تمامی دول محلی (نظیر اتحادیه اروپا و یا سازمان ملل) مناطق مرزی بین این دولت‌ها با لحاظ سوابق زیست قومیت‌ها و مذاهب در آن سرزمین‌ها، منابع زیرزمینی، موقعیت ژئوپولیتیک و سایر موارد مشابه بازنگری گردد و با اصلاح این مرزها سعی در محو زمینه‌های تعارض را فراهم آورد.

 

تدوین منشوری دینی،قومی در منطقه توسط سیاسیون در قدرت و سران قومی و مذهبی مورد تأیید مردم:

در این راهبرد می‌بایست هر یک از قومیت‌ها و مذهب‌های دارای پیرو در منطقه منشوری را با محوریت نخبگان مورد اعتماد مردم تدوین نماید که تمامی آنها دارای اشتراکات معنایی در زمینه نفی نژادپرستی و نسل کشی، ضرورت وحدت ملی، لزوم توجه به اشتراکات فرهنگی و نظایر آن باشد و این منشورها به منزله میثاقی بین تمامی ملل مستقر در منطقه تبادل گردد و این منشور به عنوان منبع مشروعیت زایی و وفاق شناخته شده و جزئی اساسی از فرهنگ ملی منطقه گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد

تحلیل ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی- پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اصلاح ساختار حقوقی قدرت در منطقه:

1 – بازنگری در قانون اساسی دولت‌های محلی منطقه و تشکیل دولت فدرالیسم ملی در بالکان، اعطای اختیارات گسترده در حوزه دولت محلی (به ویژه در زمینه اقتصادی، فرهنگی و قضایی) و اشتراک رفتار در حوزه‌های سیاست خارجی و امنیت ملی (نظیر دولت سوئیس). در این راهبرد با بهره گیری از تجربه سایر کشورهای دارای تنوع قومی و دینی (به ویژه دولت فدرال روسیه که از نظر قرابت‌های فرهنگی شباهت بیشتری به برخی قومیت‌های مستقر در بالکان دارد) تلاش می‌شود با اصلاح ساختار حقوقی قدرت، دولتی واحد اما به شکلی فدرالیسم با تلفیق تجارب سایر دول مشابه تشکیل گردد.

در این زمینه می‌توان از تجربه لبنان نیز بهره گرفت که قدرت را بین معتقدین سه مذهب مسیحی، سنی و شیعه به گونه‌ای تقسیم نموده‌اند که کم‌ترین تنش را به همراه دارد.

2 – تشکیل شورای عالی اجرایی کشور جهت اداره امور دولت فدرال نظیر تجربه کشور سوئیس که توسط شورایی سه نفره اداره می‌شود و در این شورا از هر 3 قومیت آلمانی، فرانسوی و اسکاندیناویایی حضور دارند.

3 – تقسیم منابع قدرت به صورت چرخشی بین صاحب‌نظران و سیاسیون قومیت‌های مستقر در بالکان و جلب مشارکت نمایندگان قومیت‌ها (متناسب با جمعیت و موقعیت اجتماعی و نظایر آن) در تصمیم گیری‌ها از طریق تشکیل پارلمان ملی (نظیر پارلمان اروپا) با لحاظ سهمیه ورودی برای هر یک از قومیت‌ها و مذاهب مستقر در بالکان.

عضویت کشورهای شبه جزیره بالکان در اتحادیه اروپا :

از این طریق ضمن ایجاد اعتماد به نفس بیشتر در کشورهای در حال توسعه منطقه بالکان شاهد تبادل تجربیات دموکراتیک و «حکمرانی خوب»  در دولت‌های توسعه یافته به این دول خواهیم بود.

شایان ذکر است در صورت عضویت کشورهای بالکان در اتحادیه اروپا، این کشورها موظف به رعایت استانداردهای اروپایی در تمامی حوزه‌ها از جمله اعطای آزادی‌ها و گردش قدرت خواهند بود. در آخر آنکه با عضویت کشورهای بالکان در اتحادیه اروپا، این کشورها در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته و به تبع رشد اقتصادی نیازمند حفظ امنیت و آرامش بیشتر در منطقه خواهند بود و تعامل متقابل و هم افزایی اقتصادی می‌تواند به جای تعارضات قومی و مذهبی قرار گیرد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد

تحلیل ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی-پایان نامه رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

امروز اتحادیه اروپا به سوی دگرگونی‌های بنیادی پیش می‌روند چرا که حاضر شده همگرایی اساسی میان سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جغرافیای خود ایجاد کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا آماده شدند که در این نظام نقش خود را داشته باشند این روند در یکی از اظهارنظرهای خاویر سولانا انعکاس دارد که در آنجا که او در تأثیر گسترش ناتو بر کل نظام اروپایی می‌گوید: «چقدر شگرف است هنگامی که ترکیه بخشی از اتحادیه اروپا باشد چنین پیشامدی دگرگونی‌های راهبردی فراهم خواهد ساخت که در آن اروپا هم مرز سوریه و عراق خواهد بود.»

در یک جمع بندی نهایی می‌توان گفت که اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود نمی‌تواند نسبت به اوضاع و احوال همسایگی خود بی تفاوت باشد و حوادث و موقعیت بالکان بر تمامی شئون این اتحادیه اثرگذار خواهد بود. از این روی طبق آنچه تا کنون در بالکان معمول بوده است، قدرتهای بزرگ جهانی و منطقه‌ای نسبت به آنچه در این منطقه روی می‌دهد همواره حساس بوده‌اند و دخالت‌هایی را نیز اعمال داشته‌اند. باز هم تأکید می‌شود که از دهه 90 تا کنون شاهد افزایش این روند بوده‌ایم. این تأثیر و تأثرات مستقل از روند پیوستن این کشورها به اتحادیه اروپا می‌باشد، چرا که دامنه منازعات و جنگ‌های بالکان فراتر از محدوده جغرافیایی آن بوده و تأثیرات عمیق و جدی بر اتحادیه اروپایی و دیگر همسایگان خود داشته است.

نتایج حاصل از این پژوهش را می‌توان در موارد مشابه دیگر نیز به کار برد. به عنوان نمونه تنوع قومیتی و مذهبی در بالکان بی شباهت با آنچه در منطقه آسیای میانه و قفقاز می‌بینیم نیست. همین طور ایران نیز کشوری است که در درون خود دارای این تنوع قومی و مذهبی می‌باشد و موقعیت خاص ژئوپولیتیکی آن در طول تاریخ جذابیت‌هایی را برای قدرتهای استعماری داشته است. به طور کلی باید در نظر داشت که امنیت و یا ناامنی در یک منطقه، مناطق مجاور را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. از سوی دیگر ویژگی‌ها و موقعیت ژئوپولیتیک یک منطقه بر مناطق مجاور اثرگذار خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد

تحلیل ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی- پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

و اما این که چگونه این سرزمین بر امنیت اروپا تأثیر گذاشت در فصل قبل به آن پرداختیم، فقط در این بخش به این نکته اشاره می‌شود که پیش از پایان جنگ سرد آنچه امنیت اروپا را تهدید می‌کرد؛ گسترش کمونیسم، حملات هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی و بحران‌های اقتصادی جهانی بود. اما پس از فروپاشی نظام دوقطبی مبنای الگوی امنیتی اروپا تغییرات نامحسوسی داشت. رئیس پیشین سیاست خارجی اتحاد اروپا و دبیر کل پیشین ناتو ضمن تأکید بر تصمیم اروپا در شکل دادن به یک سیاست امنیتی و مشترک معتقد است:

«هدف خطمشی مشترک امنیتی و خارجی نمی‌تواند تنها شکل دهنده اعمال قدرت اروپائیان در جهان باشد، وارد سده تازه‌ای شده‌ایم که اساساً چهره نوین جهانی را به شدت به سوی تغییر می‌برد، وضعیت حاضر موجب شکل گیری چالش‌های پیرامونی شده که همبستگی و اتکای متقابل را می‌طلبد، امروزه شهروندان اروپایی نسبت به وقایع و جریان‌های دیگر نقاط جهان حساس هستند و در برابر آن بازتاب‌های روشنی از خود نشان می‌دهد. آنان مایل نیستند اروپا در برخورد با تنش‌های سرزمینی و بین‌المللی به جای رودررویی و حضور سازنده در آن شاهد مدارا و کنار آمدن باشند. بحران‌های دهه 90 اروپای شرقی همچون بوسنی و هرزگوین و یا کوزوو و مقدونیه و خاورمیانه و مناقشات پرشمار آفریقا و درخواست حضور دیپلماتیک اروپا در آن شاهد مدعای خوبی است.»

برخی از کارشناسان وقوع جنگ‌های خونبار بالکان را نتیجه گسترش ناتو به شرق اروپا و بازتاب نظر روس‌ها می‌دانند . روس‌ها ناتو را همچنان تجسم کلیدی رویاروی  غرب و شرق و گسترش آن را خطری بالقوه برای دروازه لنینگراد می‌دانند. اروپا به همراه آمریکا برای حفظ امنیت خود تعاریف جدیدی از امنیت ارائه داده است. خاویر سولانا در جایی دیگر می‌گوید: «باور مشترکی داشته و داریم تا ساختار خطمشی خارجی‌مان بر اساس حقوق بشر به ویژه اقلیت‌ها شکل بگیرد و بنابراین در سده 21 نقش عمده‌ای را بازی خواهیم کرد که در آن تنها در پی سود شخصی نیستیم ، بلکه اصولمان هدف را مشخص می‌سازد و من فکر می‌کنم که در حقیقت هر دو باور داریم (اتحادیه اروپا و آمریکا) که بهترین راه برای دفاع از منافع جمعی ، دفاع از اصول و ارزش‌های مشترکمان است این رهیافت را در بوسنی به شکل مشروح بیان کردیم. جایی که در آن برای شکل گیری ، صلح و امنیت سخت دفاع کرده‌ایم و این روند را در کوزوو هم ادامه دادیم، ما باید ارزش‌های مشترکمان را آشکارا نشان دهیم و همواره برای دفاع از آن آماده باشیم.»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد

تحلیل ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

از زوایای روانشناسی فردی، نخبگان قومیت‌های مستقر در بالکان نقش به سزایی در زمینه‌سازی تشدید و یا تهدید خشونت‌های قومی ایفا می‌کنند. نخبگان قومیت‌ها با انتقال شکستها ، ناکامی‌ها و آمال و آرزوهای فردی خود به توده‌های قومی و با تهییج احساسات، جمعی نمودن مطالبات و جهت دهی به اقدامات آنها خیزش‌های قومی را موجب می‌شوند و در این پروسه سطح تمایل را از روانشناسی فردی به روانشناسی اجتماعی ارتقاء می‌دهند. در واقع اگر قومیت‌ها را به مثابه بخشی از تشکل‌های اجتماعی – ذاتی و فروملی – هویتی بر مبنای ویژگی‌ها و مؤلفه‌های مشترک فرهنگی احساسی و ادراکی اعم از واقعی ، توهمی و یا جعلی تعریف کنیم. نقش رهبران قومیت‌ها در سازماندهی و هدایت این تشکل‌های اجتماعی، افزایش سطح اجتماعی فروملی آنان به سطح ملی و حتی گاه فراملی و منطقه‌ای ، هویت بخش ، ایجاد آمیزه‌ها و آموزه‌های مشترک تاریخی – اسطوره‌ای و خلق ادبیات و ترسیم آرمان شهر قومی معنی و مفهوم می‌یابد.

در بالکان رهبران قومیت‌ها به خوبی از این عوامل و ویژگی‌ها استفاده کردند و توانستند در مسیر تحولات نقش بارزی داشته باشند. رهبران ناسیونالیسم در تعامل با رهبران مذهبی و با تلفیق الگوهای مشترک مفاهیم نوینی ایجاد کردند که خواسته‌ها و مطالبات خفته و آشکار هر دو گروه اجتماعی و فرهنگی جوامع خود را تأمین و ارضا می‌کردند و در نتیجه سیاست ایدئولوژی ناسیونالیستی مذهبی خود را راهبری کردند. در ایجاد و تثبیت این الگو پیش زمینه‌های فکری – عقیدتی و تاریخی و یادآوری تمام خاطرات مشترک نیک و بد گذشته در این راه کمک شایان توجهی به آنها کردند. کرواتهای افراطی و نخبگان آنها اوستاشی های جنگ جهانی دوم را الگویی دانستند که با بازتعریف آن هویت نوینی را در جهت رسیدن به استقلال و کسب منافع بیشتر شکل دادند و هر یک خود را در آنچه آن را کسب «سرزمین قومی» می‌نامیدند محق می‌دانستند. لذا ضعف قدرت ناشی از پایان جنگ سرد و عدم شکل گیری نظام امنیتی – سیاسی نوین ، همانند دوران جنگ‌های اول و دوم جهانی این فرصت لازم را به آنها داد تا در پی کسب سرزمین‌های صربستان بزرگ، کرواسی بزرگ ، آلبانی بزرگ و بوسنی و هرزگوین یکپارچه بر آینده این داستان تکرار شدن و البته غمبار بالکان است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد