ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در
رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
عنوان پایان نامه :
ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

متن کامل در sabzfile.com

متن کامل در sabzfile.com

روند سریع گسترش کلان شهرهای ایران بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود. پرسشی که مطرح است , این است که چگونه می توان براین چالش ها غلبه کرد ؟ حل این چالش ها نیاز مند الگو های جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی , خصوصی و مدنی استفاده کرد تا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر کرد . الگوی حکمروایی می تواند نظریه ای جدید در پاسخگویی به انتظارات و مسولیت های جدید باشد ؛ الگویی که می تواند راه برون رفت از وضعیت فعلی و روشی برای ارائه خدمات عمومی بهتر باشد .در این پژوهش هدف ،ارزیابی شاخص های مشارکت , شفافیت ، بینش راهبردی سه شاخص حکمروایی خوب شهری در مناطق 4 و8 شهر مشهد با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی (زیر ساخت ها وبستر های قانونی ) و منطقه ،محلی (سازمان ها و شهرداری ها در سطح منطقه و محلی ) می باشد .روش تحقیق این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده که از منابع کتابخانه ای – اسنادی ، پرسشنامه و پیمایش های میدانی جهت گرد آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده گردیده است .از آنجایی که دیدگاه شهروندان و مدیران مناطق 4 و8 در مورد وضعیت شاخص های مشارکت ،شفافیت ، بینش راهبردی مقایسه شده است ،حجم نمونه در این پژوهش 322 نفر از شهروندان مناطق 4و8 (161 نفر از هر منطقه )و 50 نفر از مدیران شهری شهرداری می باشد .روش تحلیل داده ها به دو طریق آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت و از نرم افزار spss وExcel جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره برده شده .جهت تحلیل دیدگاه های شهروندان و مدیران از آزمون تی مستقل بهره برده شده . نتایج پژوهش نشان می دهد وضعیت شاخص های حکمروایی در هر دو منطقه به جز شاخص مشارکت آن هم از دیدگاه شهروندان در وضعیت بدی قرار دارد .با این حال منطقه 8 به دلیل این که منطقه نیمه برخوردار است در تمام این شاخص ها نسبت به منطقه 4 از وضعیت بهتری برخوردار است . میانگین توصیفی شاخص های مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی به ترتیب در منطقه 4 :3، 20.1، 2.28 و در منطقه 8 :3.15، 2.48، 2.66 و در گروه مدیران 2.72، 2.9، 2.48 می باشد .در راستای اهداف تحقیق برای علت یابی نبود حکمروایی خوب شهری در قالب سوالات بسته از مدیران پرسیده شد نتایج نشان می دهد حکمروایی در صورتی تحقق پیدا می کند که مدیریت یکپارچه با اصلاح قوانین و زیر ساخت ها ایجاد شود .
کلید واژه : حکمروای ،شفافیت ،مشارکت ،بینش راهبردی ،زیر ساخت های قانونی ،مدیریت یکپارچه امضاي استاد راهنما:
تاريخ:

فهرست مطالب
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ا
فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ب
جداول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..س
نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ض
شکل ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ظ
نقشه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ع
پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………غ
فصل اول : کلیات
1-1 :مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2:بیان مسله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3:ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-4: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9.
1-5:سوالات اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-6:فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9 در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
1-7:پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-8:کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-9:استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………………….14

متن کامل در sabzfile.com

1-10:نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-11 –روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-12 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………15
1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….16
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی…………………………………………………………………………………………….17
1-15-1-روایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
1-15-2-پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
1-16-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………19
ا-17-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
1-18-ساختار کلی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20 در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………..23
2-2-1-مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23
2-2-2-مدیریت شهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری ………………………………………………………………………………………………………….29
2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………30
2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………….34
2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ……………………………………………………………………………….36
2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان ……………………………………………………………………………………………….38
2-2-8-مدل های مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ……………………………………………………………………………….44
2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی…………………………………………………………………………. 47
2-3-1-تعریف حکمروایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
2-3-2-حکمروایی و حکومت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ……………………………………………………………………………………………………………………63
2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….71
2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری …………………………………………………………………………………………………………………………..74
2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ……………………………………………………………………………………………………………………………………..75
2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ………………………………………………………………………………………………………………………….75