ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی-دانلود پایان نامه ارشد

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

سیر تاریخي مفهوم توسعه:

مطالعه درباره توسعه تاریخچه طولاني ندارد و عمدتاً به ساله اي دهه ٥٠ باز برمي گردد، زماني که جنگ جهاني دوم تمام شده بود و مستعمرات آسیایي و آفریقایي رفته رفته به استقلال رسیدند و به سمت توسعه حرکت کردند و کشورهاي اروپایي هم به دنبال خرابي­ها و ویراني های  جنگ جهاني دوم به دنبال بازسازي و توسعه بودند. در چنین شرایطي و در فضاي سیاسي دهه ١٩٥٠ محققان علوم اجتماعي به صورت فعال درباره مسائل مربوط به کشورهاي عقب افتاده و توسعه نیافته به مطالعه پرداختند. به طور کلي در دوران پس از جنگ سه تعریف در پژوهش هاي توسعه توفق بیشتري داشتند: ابتدا در مطالعات سالهای  دهه ١٩٥٠ توسعه با “رشد اقتصادي” برابر گرفته شد و در شکل افزایش «تولید ناخالص ملي» و یا به صورت افزایش درآمد سرانه در یک کشور اندازه گیري مي شد. با مشخص شدن نتایج ناگوار سال هاي اولیه که طي آن هر چند درآمد ملي کشورها به صورت چشمگیري افزایش یافته بود، بخش عظیم جمعیت فقیر جوامع هیچ بهره اي از آن نبرده بودند، تعریف و پیش فرض هاي نخست کنار گذاشته شد.

در تعریف دوم، توسعه اگر چه همچنان بر مبناي «رشد اقتصادي» تعریف مي شد، اما این رشد لزوماً با کاهش نابرابري و شعار «فقر زدایي» همراه بود و در نتیجه، توسعه با معیار بهبود شرایط اجتماعي سنجیده مي شد. در تعریف سوم، علاوه بر تامین نیازهاي اقتصادي، مسائل سیاسي و فرهنگي نیز مورد توجه قرار گرفت. این تعریف به دلیل جاذبه هاي خود به صورت وسیع مورد استقبال قرار گرفت، اما به جهت ابهامات و تنوع، هیچ مقیاس واقعي براي سنجیدن وجود نداشت. همین ضعف باعث غلبه تعریف دوم در مطالعات شد. در مجموع مراد از توسعه عبارت است از «روندي چند بعدي که  طي آن جوامع  استانداردهاي زندگي خود را ارتقا مي بخشند، نابرابري­ها  را کاهش مي دهند. فقر را از اعضاي خود مي زدایند» با توجه به تازگي مباحث و تعدد چشم اندازها، مناظره علمي پرشوري به وجود آمده بود که  در ادبیات توسعه جنگ نظریه ها نام گرفت. این مناظره، بویژه با توجه به قطب بندي های سیاسي شرق و غرب با گرایشهاي ایدئولوژیک جانبدارانه و تب آلود آمیخته و در نتیجه از بي طرفي، که یک پژوهش آکادمیک نیازمند آن است، به درجات مختلف دور شد. اگرچه در عرصه نظریه هاي توسعه تنوع و کثرت وجود دارد، معمولاٌ مکاتب توسعه در چند مکتب عمده طبقه بندي مي شوند. درباره توسعه سه مكتب (نوسازي، وابستگي و نظام جهاني) به صورت گسترده به نظریه پردازي پرداخته اند. تمام نظریات مربوط به توسعه به نوعي توسعه را صرفاً یک مسئله اقتصادي مي دانند و معیارهاي و شاخص های اجتماعي و زیست محیطي آن را یا نادیده مي گیرند یا بدان کمتر توجه مي کنند. خیلي از کشورها با آنکه  آمارها و ارقام مربوط به رشد اقتصادي شان بالا بود کماکان استانداردهاي زندگي و رفاه مردم در پایین ترین سطح بود. به دنبال شروع برنامه های توسعه اي کشورهاي جهان سوم و در اثر استخراج هاي بي رویه و انتشار گازهاي گلخانه ای و تخریب محیط زیست رفته رفته بحران های زیست محیطي حالت جدي به خود گرفت بنابراین لازم بود تا از مفهوم توسعه بازتعریف دیگري شود تا بتواند هم تمام ابعاد زندگي اجتماعي انسان را دربر بگیرد و از طرفي آسیبي به محیط زیست وارد نگردد و امکان توسعه براي آینده و نسل های بعد نیز فراهم باشد. این امر در اواخر دهه ٨٠ در کنفرانس استکهلم شروع شد.

توسعه فرایندي تصور مي شد که  طي آن جوامع مختلف از شرایط اولیه عقب ماندگي و توسعه نیافتگي با عبور از مراحل تکاملي کم و بیش یکسان و تحمل دگرگوني هاي کیفي و کمي به جوامع توسعه یافته تبدیل خواهند شد. این تلقي ایدئولوژیک از توسعه، در پرتو نقدهاي متنوع و بسیار، در دهه ١٩٧٠ و بخصوص در سال هاي دهه ١٩٨٠ به بن بست رسید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)  با فرمت ورد