بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

انگيزه پژوهش

انگيزه ایجاد چنين پژوهشي در درجه اول به سابقه آموزشي برمي گردد. سالهاتجربه آموزشي در محدوده مورد مطالعه بيانگر اين است كه فضاهاي آموزشي فوق از شرايط مساعد در فصول مختلف سال وحتي درطول روز برخوردار نمي باشد وكيفيت فضاها جنبه متغير داشته است واين تغييرات به حدي بوده كه به لحاظ سرما، گرما، نور وساير عناصر اقليمي كاملاً مشهود بوده است. شواهد وتجارب فوق با ادامه تحصيل در رشته جغرافياي طبيعي با گرايش در اقليم شناسي ونقش آن دربرنامه ريزي محيطي به كنجكاوي ذهني و يك مساله علمي تبديل گرديد. كه پاسخ به آن نيازمند شناخت جامع از فضا هاي آموزشي و ويژگي هاي اقليمي منطقه مورد مطالعه بوده است تا با صورت بندي دقيق مساله وكنكاش درآن فضاهاي همساز و نا همساز با شرايط اقليمي شناخته شود واز سوي ديگر درحد بضاعت علمي ضوابط خاص براي محدوده تهيه و تدوين گردد.

 

1-2-2- اهداف تحقیق

هدف كلي

هدف كلي از اين تحقيق، بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائي تنگناهاي موجود در فضاهاي آموزشي مقاطع مختلف در رابطه با عنا صر اقليمي منطقه ونمود مشكلات موجود مي باشد تا درسايه شناخت تنگناها، برنامه ريزان براي مكان يابي فضاهاي آموزشي، موارد شناخته شده راگنجانيده وفضاهاي مطلوبي ايجاد نمايند.

– هدف هاي جزئي :

اهداف جزئي طرح پژوهش كه برخاسته از هدف كلي مي باشند به شرح زير می باشد:

  • شناخت فضاهاي آموزشي از لحاظ ابعاد واندازه كلي واجزاء عناصر آن
  • شناخت فضاهاي آموزشي به لحاظ رنگ، نور گيري، ارتفاع، سرمايش، گرمايش، رطوبت يا نم نسبي، جهت گيري ساختمان، ميزان فضاي باز وسرپوشيده، موادومصالح و. . . .
  • شناخت ويژگي هاي اقليمي موثر وشدت وضعف آن چون دما، بارش، (برف، بارندگي )وفشار هوا، باد (بادهاي غالب، بادهاي موثر، بادهاي غير موثر )تبخير، زاويه تابش خورشيد، تعدادروزهاي يخبندان.
  • اجزاء وعناصر تشكيل دهنده اهداف به صورت ميداني واسنادي مورد بررسي قرار خواهند گرفت وسپس بااستاندارد هاي ارائه مقايسه مي گردد.
  • بررسی و معرفی فضاهای آموزشی شهر لنگرود
  • ارائه راهکار های لازم در بهره وری بهینه از فضاهای آموزشی و فرهنگی وکاهش پرت دمایی و غیره می‎باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف كلي از اين تحقيق، بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائي تنگناهاي موجود در فضاهاي آموزشي مقاطع مختلف در رابطه با عنا صر اقليمي منطقه ونمود مشكلات موجود مي باشد تا درسايه شناخت تنگناها، برنامه ريزان براي مكان يابي فضاهاي آموزشي، موارد شناخته شده راگنجانيده وفضاهاي مطلوبي ايجاد نمايند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم  با فرمت ورد