تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

انتخابات

انتخابات فرآيندي است كه طي آن مقامات اداري در سطوح ملي يا محلي با در نظرگرفتن ضوابط معين از طريق مراجعه به آراي شهروندان برگزيده مي شوند(رهنورد، 1389: 15-16) در فرهنگ لغت معين انتخابات عبارت است از برگزيدن چيزي و يا كسي براي كاري و يا برگزيدن شخصي براي رياست جمهوري، براي مجلس، انجمن شهر و…  مي باشد(معين، 1385: 263) به عبارتي انتخابات مجموعه عملياتي است كه در جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني براي مهار كردن قدرت، تدبير شده است.  از اين ديدگاه انتخابات به معناي فنون گزينش و شيوه هاي مختلف تعيين فرمانروايان و نمايندگان است و ابزاري است كه به وسيله آن توان اراده شهروندان را در شكل گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد(قاضي شريعت پناهي،1373: 679).

1-7-3- حوزه انتخاباتی

حوزه های انتخاباتی در حقیقت مناطق سیاسی اند که در مقام واحد های جغرافیایی سیاسی نقش آفرینی       می کنند(مجتهدزاده، 1381: 37).  پيش نياز انتخابات و تعيين نمايندگان مردم، ترسيم سرزمين به حوزه هاي انتخاباتي با مرزهاي مشخص و متناسب با ويژگي هاي جغرافيايي، پذيرش عمومي و قوانين انتخاباتي است.  اين محدوده هاي جغرافيايي در مقام بستري براي انتخابات نمايندگان در سطوح مختلف محلي،ناحيه اي و ملي، تأثير قطعي بر تركيب و كاركرد نهادهاي سياسي حكومت دارد(كاوياني راد، 1386: 481)

1-7-4- رأی دهندگان

از عناصر كليدي انتخابات، انتخاب كنندگان(رأی دهندگان) می باشند؛ شهروندانی واجد شرايط رأي دادن كه براي واگذاري قدرت و انتقال آن به نامزدهاي انتخاباتي، وارد عرصه انتخابات مي شوند(رهنورد، 1389: 16) مشارکت سیاسی انتخاباتی همواره دارای سه جزء جدا نشدنی است: انتخاب شوندگان، انتخاب کنندگان و برگزار کنندگان مي باشد(دارابی، 1388: 110)

1-7-5- ویژگی های جغرافیایی

محیط جغرافیایی از یک سو، عرصه کنش متقابل سازندگانی طبیعی است که لایه زندگی را می سازند و از سویی، نیازها و توانش های مادی و معنوی انسان در پیوند با این عناصر امکان تأمین و بروز می یابند که نتیجه نهایی چنین فرایندهای پیچیده اجتماعی و بیوفیزیکی، شکل گیری پدیده فضاست که بنیاد دانش جغرافیا به شمار می رود.  فضا پدیده ای عینی و نسبی است که از روابط متقابل عوامل و عناصر طبیعی و اجتماعی شکل می گیرد.  این عوامل در خلق ساختار فضایی و تبع عملکرد فضایی نقش بنیادی دارند.  بر این اساس، ارائه هر گونه تعریف از جغرافیا نمی تواند جدای از «سنت فضا» تعریف و عملیاتی شود.  از این رو، جغرافیا علمی است که به مطالعه پدیدارهای فضایی می پردازد.  پدیدارهایی که برساخته نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم به شمار می روند.  از چنین نظرگاهی است که جغرافیا، پراکندگی، افتراق و باز ساخت مکانی- فضایی پدیده ها را در ارتباط با ساختار اجتماعی اقتصادی تبیین می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان با فرمت ورد