تحقیق با موضوع شهری، حکومت، تشگیل، سازماندهی

در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید موضوع هماهنگی سازمان ها و دستگاه های شهری , بحث مشارکت نهفته است یعنی هماهنگی سازمان ها بدون مشارکت آنها بی معناست . از دیگر سو , یکی از اساسی ترین فاکتورهای موفقیت مشارکت , تعادل روابط براساس تسهیم هزینه و ریسک است یعنی اگر منافع یکی بیش از دیگری باشد , ارتباطات یک طرفه , وغیر پایدار و در نتیجه مشارکت در حالت تعادل نخواهد بود و خیلی سریع توسط شریک قربانی شده , فرو خواهد ریخت .( زبر دست , 1385 : 3) .
شهر ها و مناطق شهری , سیستم های کالبدی , اقتصادی , سیاسی , اجتماعی و فرهنگی بسیار پیچیده و پویایی هستند که کنترل و هدایت برنامه ریزی شده انها با دشواری های بسیاری رو به رو است . با توجه به این ویژگی های شناخته شده ای , نظریه پردازان و کار گزاران برنامه ریزی و مدیریت برای دستیابی به کار آیی واثر بخشی مورد انتظار در تحقق اهدفشان و پا به پای سیستم پیچیده موضوع خود یعنی شهر ومنطقه , تلاش کرده اند سیستم متناظری با همان پیچیدگی ها برای برنامه ریزی و مدیریت آن ایجاد کنند تا از این طریق بتوانند برای هدایت توسعه یکپارچه و منسجم ونیز رفع مسائل بغزنج این پهنه هایی جغرافیای اقدام موثرتری نمایند .مدیریت شهری یکپارچه ,یکپارچگی سیاستی , حکومت شهری یکپارچه و تعابیری مانند اینها چه در سطح نظری و چه در سطح عملی گویای این است که سیستم برنامه ریزی و مدیریت قادر نخواهد بود تعدد و تکاثری را که در ماهیت پدیده هایی چون شهر ها ومناطق شهری وجود دارد بدون جامع نگری و یکپارچه سازی تصمیم ها و سیاست های عوامل مختلف هدایت کند . از این رو به نظر میرسد که تعدد , تنوع وتکثر عناصر و ابعاد مختلف شهر و زندگی شهری از یک سو و عوامل تصمیم گیر وسیاست گذار موثر در ساخت شهر و هدایت توسعه آن از سوی دیگر تهدید بالقوه بزرگی در برابر برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و منسجم این پدیده محسوب می شود ( برک پور و اسدی ؛ 1390؛ 108 و107). به گفته رونالد مک گیل , ویلیامز نخستین کسیی است که موضوع و مفهوم یکپارچگی در مدیریت شهری را در اواخر دهه 1970 میلادی مطرح کرد .مک گیل سه بعد کلیدی را به عنوان اجزای سازنده تعریف مفهوم و رویکرد مدیریت شهری می داند , که این سه بعد عبارتند از : یکپارچه سازی برنامه ریزی شهری , یکپارچه سازی تامین زیر ساخت ها و یکپارچه سازی نهادی و سازمانی ( همان ؛ 121-122 ).

متن کامل در sabzfile.com

مدیریت شهری را می توان به مانند یک درخت تشبیه کرد که ترکیبی از اجزاء و قسمت های مختلف یک مجموعه که به یکدیگر وابسته اند و روابط متقابل میان آنها به شکل خاصی نظام یافته است.در سوی دیگر مفهوم مدیریت یکپارچه شهری مطرح که بدنبال ناکارآمدی مدیریت شهری سنتی در حل مشکلات شهری و فزونی چالش های شهری همچون فقر , ناهنجارهای اجتماعی , ناامنی , ترافیک , بیکاری , حاشیه نشینی , شکاف طبقاتی و غیره به پسوند واژه مدیریت شهری جهت اهمیت دادن به ضرورت یکپارچگی اضافه شده است . یکی از ایرادات اساسی مدیریت شهری سنتی نظریه انتقادی پر مسولیت بودن دولت و مدیریت شهری صرفا دولتی است که براین اعتقاد بود دولتها بتدریج وظایف بیشتری را در زمینه اداره جامعه از جمله مدیریت عمومی برعهده گرفته اند که بسیار فراتر از توانایی مالی واداری آنها است . بنابراین لزوم واگذاری امور و اختیارات وتوزیع آن به نهادهای سطوح پایین تر در قالب نهادهای محلی ضروری است؛ چرا که ادامه روند حاضر بدلیل تسلط سرمایه داری خصوصی , وظایف دولتها را با انواع تعارض مواجه کرده و در نتیجه منجر به بروز بحران عقلانیت , بحران اقتصادی , بحران اجتماعی و نهایتا بحران مشروعیت را سبب ساز خواهد شد ؛(yann,2009:33 ).در نهایت در دهه 70 و 80 با مطرح شدن مفاهیم برنامه ریزی مشارکتی , برنامه ریزی مردم محور ,توسعه پایدار شهری حکمروایی مطلوب الگو های مدیریت یکپارچه شهری نیز که منبعث از نظام حکمروایی مطلوب شهری است , گسترش می یابد . مدیریت یکپارچه شهری با الهام از حکمروایی خوب شهری دارای پارامترهای مختلف ومتنوعی چون کارامدی , شفافیت , مشارکت طلبی , حق اظهار نظر همگانی , انصاف , دانایی محوری و غیره است که به صورت یکپارچه با هم افزایی نهادهای مختلف شهری اقدام به بهبود محیط شهری و حل مسائل متعدد شهری از جمله اسکان غیررسمی می نماید (ChakrabartU2001,p13).در مدیریت یکپارچه شهری سازمان خردتر نه تحت حاکمیت و اختیار مدیر شهر بلکه هماهنگ با آن و البته با استقلال عملکردی در ساختار اداری شهر جای می گیرد . در این سیستم برعکس سیستم سنتی که انحصار قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی را در اختیار افراد و گروهی خاص ( عمدتا دولت ) قرار می دهد , ذینفعان شهری در همه مراحل مدیریت شهری مشارکت فعال داشته و در آن دخیل هستند .این مفهوم در برگیرنده تمام سازمان های رسمی و غیر رسمی موثر براداره شهرها است که به نوعی در تصمیم گیری و تصمیم سازی و اجرای برنامه های مدیریت شهری دخالت دارند ( کاظمیان , 1390 ). تفاوت کاربست این شیوه مدیریت ( به ویژه در سازماندهی اسکان غیر رسمی ) با شیوه های پیشین ( سنتی ) در این است که :1- کنشگران در نظام سنتی محدود و عمدتا دولتی , اما در سیستم مدیریت یکپارچه زیاد و ترکیبی ( مردمی , دولتی , خصوصی و عمومی ) هستند .2- کارکرد سیستم مدیریت شهری سنتی عمدتا کالبد محور و فیزیکی و در سیستم یکپارچه عملکردهای مشارکت محور و با توجه به سایر ابعاد زندگی است .3- ساختار های در مدیریت شهری سنتی بروکراتیک ودر سیستم مدیریت یکپارچه دموکراتیک و باز است.4- تعامل در سیستم سنتی اقتدار طلب , عمودی و انحصار گرا و در سیستم یکپارچه پاسخگو , افقی و شفاف است . 5- توزیع قدرت در سیستم سنتی مدیریت مبتنی برتسلط دولت و عدم تعادل قدرت و در سیستم یکپارچه مبتنی برآزادی و موازنه قدرت می باشد ( کاظمیان , 1383 , ص 114 و همچنین , ر.ک : به شماره درتفوت با حکومت است).
2-2-5-لزوم دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری
تفکر سیستمی چند دهه است که در زمینه مدیریت و برنامه ریزی مورد استفاده قرار گرفته است . اساس تفکر سیستمی , دیدگاه گشتالت در روانشناسی است . این دیدگاه یک پدیده را در قالب مجموعه روابط حاکم برعناصر در نظر می گیرد ( لطیفی , 1387 :33 ) .امروزه مدیریت به عنوان یک رشته علمی با ساز و کارهای مختلفی سر وکار دارد و مدیریت دانشی است که اگر نتواند سازمان یا موسسه را هدایت نماید , مشکلات فراوانی را به دنبال خواهد داشت . برنامه ریزی امروزه با چهار عنصر سرو کار دارد که عبارتند از : 1) برنامه ریزی ؛2 ) سازماندهی ؛ 3) کنترل ؛ 4) هدایت که اگر این عناصر را با هم ترکیب شوند ,سیستم مدیریت کارا و خلاق و نوآور خلق خواهد شد ( استونر و دیگران , 1379 : 9-10 ) .
نظام مدیریت شهری مانند هر نظام دیگری ورودی ها و خروجی هایی دارد . این نظام از نظر رده بنی نظام ها , در رده نظام های اجتماعی قرار می گیرد , زیرا متشکل از تعدادی زیادی افراد بوده , دارای ساخت سلسله مراتبی و تقسیم کار دقیق است , اگر چه قسمت های مختلف مدیریت شهری هر یک در کار خود استقلال نسبی دارند, برای تحقق اهداف نظام باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند , انجام این وظیفه مهم برعهده مدیر نظام یا شهردار است . در دیدگاه سیستمی تاثیر متقابل محیط و سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است ؛ به گونه ای که سازمان ها برای حفظ بقا و رشد خود ناچارند به عوامل محیطی توجه نمایند . حکومت محلی به عنوان یک سیستم از عناصر مختلفی تشگیل شده اند که هم از محیط خود تاثیر می پذیرند و هم می توانند برمحیط تاثیر بگذارند که اگر چنانچه عناصر تشگیل دهنده آن تقویت کننده یکدیگر باشند , حتی می توانند محیط خود را تغییر دهند( مقیمی , 1388: 108-107). ولی به هر حال همواره محیط برروی عملکرد حکومت های محلی تاثیر گذار بوده و حکومت های محلی تا حدودی باید خود را با محیط تطبیق دهند .
سیستم فرعی “مدیریت حکومت محلی در هسته مرکزی قرار دارد و ابعاد مختلف حکومت محلی , آن را احاطه نموده است . مضافا اینکه یک ابرسیستم به نام سیستم محلی , مجموعه عوامل و عناصر حکومت محلی را در برگرفته است . مدیریت حکومت محلی شامل وظایفی همچون : برنامه ریزی , سازماندهی , مدیریت منابع انسانی , هدایت و رهبری و همچنین کنترل و نظارت است که هدف آن ارائه خدمات عمومی به مردم محل است . بنابراین منظور کلی از سیستم مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی موثر وذی ربط در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره , کنترل توسعه جانبه و پایدار شهر مربوط . با استفاده از تعاریف مدیریت شهری , اجزای اساسی تشگیل دهنده سیستم مدیریت شهری را می توان به شرح زیر تعیین کرد و در پژوهش های کاربردی به کار گرفت.داده های سیستم مدیریت شهری خواسته های دولت و شهروندان هستند و ستاده های آن که در طیف فرآیندی از برنامه ریزی طرح واجرا بدست می آید توسعه کمیت و کیفیت زندگی شهری است . هدف کلی سیستم مدیریت شهری تامین و ایجاد زمینه و محیط مناسب برای زندگی راحت , امن و کارامد شهروندان به تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی است .
2-2-6- کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
رویکرد سیستمی در مدیریت شهری مورد پذیرش قرار گرفته است .این رویکرد مدیران را قادر می سازد تا محدودیت ها و متغیر های حساس و تاثیر متقابل آنها را در هر سطحی از سیستم ببینند . همچون مدیران را وادار می کند تا همواره آگاه باشند که نباید که یک عنصر یا پدیده یا مسله ای به طور منفرد و مجزا مورد توجه قرار گیرد و به تاثیرات متقابل آن با سایر عناصر بی توجهی شود . اشترن وهمکاران معتقدند باید به طور مداوم مداخله در سیستم شهری با نگاه کل نگر و یکپارچه صورت گیرد ( برک پور و اسدی , 1388 : 98 ) . مک گیل نیز به سه بعد کلیدی اقتصادی , اجتماعی و زیست محیطی به عنوان اجزای سازنده تعریف مفهوم و رویکرد مدیریت شهری اشاره می کند و معتقد است که در مقوله مدیریت شهری باید در هر سه حوزه به نوعی یکپارچه سازی پراخت تا مدیریت شهری کل نگر و یکپارچه محقق گردد , :1998 MCGill493)).
به نظر ( شارما ) هدف سیستم مدیریت شهری , مدیریتی یکپارچه در ابعاد مختلف است . و راکودی نظری مشابه را ارائه می کند . براساس برنامه توسعه سازمان ملل نیز مدیریت شهری می تواند پاسخی به چالش های شهری بدهد که هم در مفهوم وهم در عمل رویکردی کل نگر و یکپارچه داشته باشد ( برک پور و اسدی , 1388 : 99-97 ).
رویکرد سیستمی در مدیریت شهری ضروری است تا کلیه فعالیت ها در هر سطح به نحوی هماهنگ شود که اهداف افراد و سازمان ها به دستاورد هایی نظیر خدمات شهری مطلوب ,کیفیت زندگی و مانند این ها تبدیل شود .از سوی دیگر محیط خارجی سیستم شامل محدودیت های سیاسی , اجتماعی , حقوقی و غیره باید به عنوان شرایطی نسبتا انعطاف پذیر تلقی شود که کارکرد ها و فرایند مدیریت شهری را تحت تاثیر قرار می دهد .رابطه میان عانصر و عوامل که در سطوح مختلف ,ساختار مفهومی مدیریت شهری یکپارچه را تشگیل می دهند .

متن کامل در sabzfile.com

در نهایت براساس رویکرد یکپارچه و کل نگر کلیه وظایف یا کارکردهای مدیریت شهری را در سطوح مختلف سیستم می توان یکپارچه کرد . وظیفه مدیران شهری تبدیل وردی هایی همچون پول ,مهارت مردم و غیره به خروجی هایی مثل خدمات شهری , رضایت عمومی , تامین اهداف بهره برداران مختلف و غیره به روش کار آمد و اثر بخش است .

2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان
مدیریت شهری در مصر
مدیریت شهری در مصر و کلا ن شهر قاهره از نظام اداری دو سطحی برخوردار است . این الگو دارای دوسطح اداری شهری است که یکی شهرداری سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد و دیگری شهرداری سطح محلی است که در هر کدام از شهرها و شهرکهای موجود , مجموعه شهری شکل میگیرد . شهرداری سطح منطقه ای معمولا خدماتی را که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کند و شهرداری های محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد . تقسیم شهر به نواحی کوچک تر و انتخاب شورای محلی از دیگر مراتب مدیریت شهری در مصر است که شورای مردم را 130 عضو که نصف اعضای آن کارگران و کشاورزان هستند , را تشگیل می دهد . تفاوت این نظام با نظام مدیریت شهری کشور های توسعه یافته در انتخابی بودن اعضای شهر و انتصابی بودن فرماندار توسط رئیس جمهور است ( رفیعیان و حسین پور ؛ 1390 ؛ 48 ).
مدیریت شهری در ترکیه
باز نگری در قانون اساسی ترکیه در سال 1982 حکومت های انتخابی محلی را به رسمیت شناخت و برایت اساس امکان بازنگری و دگر گونی در ساختار و قوانین و مفاد قانونی مالی مناطق کلان شهری ممکن گردید . برطبق این بازنگری سازماندهی مدیریت شهری در ترکیه شامل یک سازمان و ارگان اصلی در حکومت کلان شهری شورای کلان شهر و کمیته اجرایی کلان شهر و شهرداری مناطق است که شهردار منطقه کلان شهری با انتخابات 5 سال یکبار به عنوان نماینده حکومت برگزیده می شود . وظایف بین شهرداری مناطق و شهرداری مرکزی توزیع میشود , حال انکه در برخی موارداشتراکاتی در حوزه و حیطه وظایف دیده می شود . در سایر شهرداری های ترکیه نیز با تقسیم آنها به چهار طبقه میزان احتیاج به کمک و نظارت و برنامه ریزی دولت مرکزی معین می گردد و براین اساس اقدام می شود ( همان ؛ 50و 51).
مدیریت شهری در کانادا