تحقیق جغرافی در مورد مدیران، شهروندان، راهبردی، شهری

د …………………………………………………………………………………………………………181
3-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار …………………………………………………………………………………………………………………….183

متن کامل در sabzfile.com

3-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق ……………………………………………………………..185
3-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ……………………………………………………………………………………….186
3-8- بررسی مطالعات کالبدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….189
3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت…………………………………………………………………………………189
3-8-2- مطالعات حمل و نقل …………………………………………………………………………………………………………………………………………192
3-8-3-فعالیت فضای سبز …………………………………………………………………………………………………………………………………………….194
3-8-4- فعالیت در مانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..195
3-8-5- فعالیت های تجاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….195
3-9- مطالعات اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..197 در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
3-10-مطالعات فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………198
3-11- مطالعات محیطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….200
3-12- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………201
فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق
4-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..203
4-2-بخش اول :آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………204
4-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران ………………………………………………………………………………………….204
4-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ……………………………………………………………………………………………………………………….205
4-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………………………………………..208
4-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………….210
4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی …………………………………………………………………………………………………………..212
4-2-6-وضعیت در آمد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….214
4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی …………………………………………………………………………………………………………215
3-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ………………………………………………………………………………………………………………………………215
4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………………………….215
4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ……………………………………………………………………………………219
4-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8……………………………………………………………………………………219
4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………………………….221
4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 …………………………………………………………………………………223
4-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8…………………………………………………………………………………223
4-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………………225
4-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4………………………………………………………………………..226
4-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8……………………………………………………………………….227
4-3-4-مشارکت در گروه مدیران ………………………………………………………………………………………………………………………………….228
4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران ……………………………………………………………………………229
4-3-5-شفافیت در گروه مدیران ……………………………………………………………………………………………………………………………………230
4-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران……………………………………………………………………………..231
4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران………………………………………………………………………………………………………………………….232
4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران…………………………………………………………………..233
4-4- بخش دوم :آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………….236
4-5-تحلیل پایای………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….236
4-5-1-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان ………………………………………………………………………………………..236
4-5-2-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران…………………………………………………………………………………………….237
4-6-بررسی نوع توزیع داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..237
4-7-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4 و 8 شهر مشهد ………………………………………………………………………238
4-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ……………………………………………………………………………….239
4-7-2- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان……………………………………………………………………………… 240
4-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری …………………………………………………………241
4-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8………………………………………………………………………..241
4-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8………………………………………………………………………..242
4-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8……………………………………………………………..243
4-7-7-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری …………………………………………………………………..244
4-7-8-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری…………………………………………………………………….244
4-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری…………………………………………………………..245
4-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8……………………………………………..245
4-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8……………………………………………………………………….247
4-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………….248
4-10-1-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد ………………………………………………………………………………………………………..248
4-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد …………………………………………………………………………………………………..248
4-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ……………………………………………………………………………….249
4-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر ………………………………………………………………………………………………………..250
4-10-5-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………250
4-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری …………………………………………………………………..251
4-11-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………251
فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات

متن کامل در sabzfile.com

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..255