تحقیق رشته جغرافیا در مورد شهری، تفصیلی، وزارت، شهرسازی

هیچ گونه راهنمایی و هدایتی برای اجرای تدریجی طرح نشده اند
6- در خصوص تهیه برنامه مالی طرح ها که تضمین کننده قابلیت اجرایی طرح ها می باشد، تلاشهایی در قالب بررسی امکانات مالی سازمان اجرایی طرح ها (شهرداریها) صورت پذیرفته، ولی توجه لازم به چگونگی تامین منابع مالی طرح و بازتابهای اقتصادی طرح بعمل نیامده و مطالعات موفق به پیشنهاد مکانیزم مناسبی جهت هدایت درآمد ناشی از طرح به صندوق سازمان اجرایی مطرح نشده است.
7- در خصوص نظارت بر اجرا، به لحاظ مشکلات مالی موبوط به تامین اعتبارات لازم جهت نظارت و فقدان اعتقاد به ضرورت اعمال چنین نظارتی تاکنون جنبه اجرایی نیافته است(شارمند، 1377 : 165و166).
با توجه به این مسائل و معضلات بازنگری در طرح های توسعه شهری و هماهنگی آنها با اهداف توسعه پایدار یک ضرورت تلقی می گردد.
5-4- نظام طرح های توسعه شهري در ایران
طرحهای توسعه شهری ابزاری هستند که در جهت هدایت و کنترل توسعه شهری بکار می روند. طی آن یافتن مشکلات وضع موجود و تعیین تکلیف برای توسعه آینده شهر و جهات مناسب برای توسعه شهر مورد توجه قرار می گیرد ( اعتماد، 1379 : 453).

متن کامل در sabzfile.com

بنابراین شکل دهی شهر وقتی صورت می گیرد که شهر از طریق طرح و برنامه ای از پیش اندیشیده شده و آگاهانه، براساس عوامل موثر شکل می گیرد. امروزه با بیمه شدن مسائل شهری افزایش فزاینده جمعیت،تنوع و کثرت نیازها و احتیاجات، نمی توان شهرها را به حال خود رها کرد تا خودشان به حیاتشان ادامه بدهند. از این رو طرحهای شهری بنیادی ترین ابزار شکل دهی شهرها بر اساس نظم و برنامه از پیش تعیین شده محسوب می شود.
ضرورت تهیه و اجرای طرحهای شهری مخصوصا” طرحهای جامع از نیاز محسوس به یک مکانیزم برای ایجاد تعادل در امور و ضرورت انضباط فضایی و کالبدی شهرها ناشی می شود و همانند ضرورتهای اقتصادی،اجتماعی و اقتضایی است. به طور کلی، ضرورت تهیه طرحهای شهری به طور اعم و طرحهای جامع به طور اخص مقتضای شرایط پیچیده تر، توسعه یافته تر و گسترده تر زندگی در شهرهای معاصر و همچنین تنوع نیازها و احتیاجات ناشی از ان است. از این رو استفاده از طرحهای شهری به عنوان ابزار تنظیم کننده محیط کالبدی ضروری است ( سعید نیا، 1382 : 17).
به طور کلی، طرح های توسعه شهری را می توان در دسته های زیر طبقه بندی می گردد:
1. طرح های جامع
2. طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها
3. طرح های هادی در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
4. طرح های جزئیات شهرسازی
5. طرح های آماده سازی زمین
6. طرح های شهرستان

متن کامل در sabzfile.com

7. طرح های منطقه شهری
8. طرح های بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم
9. طرح های تفصیلی

5-4-1- طرح های جامع
طبق تعريف قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي طرح جامع شهر طرح بلندمدتي است که درآن نحوه کاربري اراضي و منطقه بندي حوزه ها و تاسيسات و تجهيزات و نيازمنديهاي عمومي شهر، خطوط ارتباطي و ترمينالها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تاسيسات و تجهيزات براي مناطق نوسازي و بهسازي تعيين مي شود و ضوابط ومقررات مربوط به کليه موارد فوق و همچنين مربوط به حفظ بنا و نمادهاي تاريخي و مناظر طبيعي در آن تنظيم مي شود. اين طرح بر حسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود ( سعیدنیا، 1382 : 5 ).
هرنوع طرح ديگري در شهر بايد با اصول طرح جامع آن شهر مطابقت داشته باشد.. طرح جامع در حال حاضر برای شهرهای بالای 50 هزار نفر به مدیریت وزارت مسکن و شهرسازی و نظارت شواری عالی شهرسازی تهیه می شود.
طبق تعريف قانون تغيير نام وزارت آباداني، اهداف طرح هاي جامع عبارتند از:
1) تهيه برنامه هاي بلند مدت شهر
2) تعيين چگونگي استفاده از اراضي و منطقه بندي حوزه هاي مسكوني، صنعتي و… و تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات و نيازمنديهاي عمومي
3) تنظيم خطوط کلي ارتباطي و محل قرار گرفتن مراکز انتهاي خط ( ترمينال )، فرودگاه و بنادر و…
4) تعيين سطح مورد نياز براي ايجاد تاسيسات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي و بهسازي و تعيين الويت آنها
5) تدوين ضوابط و مقررات کالبدي و فضائي شهري
پس از انقلاب نام طرح های جامع به طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها تغییر یافت. به دلایلی نیز مراحل کار از دو مرحله به چهار مرحله افزایش یافت. مقیاس نقشه های شهری، درطرح های جامع شهری اغلب 10000/1، 5000/1، 2500/1 است.
5-4-2- طرح های توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ
پس از انقلاب و رکود چند ساله در تهیه طرح های جامع، در روند جدید تهیه طرح های توسعه شهری، نام طرح جامع به طرح توسعه و عمران تبدیل شد. ویژگی عمده این طرح ها معطوف بودن توجهات به مباحث توسعه و عمران شهری به جای توجه صرف به بحثهای کالبدی و نیز توجه به حوزه نفوذ شهرها می باشد. در مرحله اول مطالعات، انجام بررسی کلی منطقه، بررسی حوز نفوذ، بررسی و شناخت شهر، تجزیه، تحلیل و استنتاج از بررسیها و تهیه طرحها و برنامه های عمرانی شهر و حوزه نفوذ شهر صورت پذیرفته ؛ در مرحله دوم بررسی های مشروح و تفصیلی مناطق و محلات مختلف شهر و تهیه طرح های تفصیلی صورت می گیرد. انعقاد قرارداد برای هر یک از مراحل بصورت جداگانه انجام می شود و پس از انجام مطالعات مرحله اول، تحت عنوان طرح جامع توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها پس از سیر مراحل استصوابی، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و مطالعات مرحله دوم، تحت عنوان مطالعات تفصیلی توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها به تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری می رسد ( شارمند، 1378 : 35 و 36 ).
5-4-3- طرح های هادی شهری
طرح هادي شهري طرحي است که در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمين هاي شهري براي عملكردهاي مختلف بمنظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي کوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي که داراي طرح جامع نمي باشند تهيه مي شود. طرح هادی شهری بیشتر برای شهرهای كوچك و شهرهایی كه تا حدود 25000 نفر جمعیت دارند، تهیه میشود.از طرح هادی میتوان به عنوان برنامه ی راهنمای توسعه شهر نام برد. طرح هادی در كشور ما، دارای سابقه طولانی تری نسبت به طرح جامع است؛ سازمان مسئول طرحهای هادی شهری نیز وزارت كشور میباشد.
5-4-4- طرح های جزئیات شهرسازی
طرح جزییات شهرسازی، طرحها و نقشه هایی هستند که بمنظور نشان دادن خصوصیات مشروح شهری تهیه می شوند و مبنای تهیه نقشه های محوطه سازی و اجرایی نهایی می باشند. طرح ها و نقشه های فوق معمولا” بحدی است که خط پروژه نهایی ( حد مالکیت خصوصی با فضاهای عمومی شهری ) و همچنین جزئیات داخلی فضاها در زمینه طراحی شهری، مشخص شده و قطعیت می یابد ( شارمند، 1378 : 57 و 58 ).
هدف این نقشه ها رفع احتیاجات عمومی شهری در برنامه های پنج ساله عمرانی، تهیه نقشه های جزئیات همراه باگزارشات و نمودارها و جداول و برآورد هزینه های مربوطه و ارائه دستورالعملهای اجرایی و ضوابط و معیارهای ساختمانی و معماری می باشد.
این طرح ها توسط شهرداریها و با استفاده از خدمات مهنسین مشاور، خدمات دفتر فنی استانداریها و یا کارشناسان فنی شهرداریها تهیه می گردد.

5-4-5- طرح های آماده سازی زمین
بعد از انقلاب اسلامی ماده 11 قانون اراضی شهری که در سال 1360 دستورالعمل آماده سازی اراضی تهیه گردید و جهت اجرا به ادارات کل مسکن و شهرسازی زمین شهری ابلاغ شد:
– انجام مطالعات مقدماتی، تدوین ایده های کلی آماده سازی زمین بمنظور اسکان جمعیت معین.
– ارائه برنامه مسکن بر روی اراضی مورد نظر.
– انجام محاسبات و تهیه طرحها و نقشه های اجرایی برای مساحت مورد نظر که ضمن مطالعات مقدماتی با تایید کارفرما تعیین می گردد.
– نظارت بر اجرای طرحهای مورد نظر در صورت ابلاغ توسط کارفرما.
چون جنبه های اجرایی این گونه طرحها با معضلاتی مواجه گردید، وزارت مسکن و شهرسازی موقتا” آنرا متوقف ساخت.
5-4-6- طرح های شهرستان
طرح جامع شهرستان طرحی است که با شناخت چگونگی استقرار عوامل زیستی ( انسان، فضا، فعالیت) در محیط جغرافیایی در وضع موجود،تحلیل برنامه ها و گرایشها و روندهای موجود رشد و توسعه و پش بینی و تشخیص الزامات و الویتهای آن و امکانات و محدودیتهای آینده، به تدوین سیاستها و ارائه راهبردها اقدام و با بیان تصویری و کالبدی آن تحت عنوان الگوی توسعه شهرستان به هدایت و منترل رشد و توسعه و استقرار مطلوب مراکز جدید سکونت، کار و فعالیت و تفریح و مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنین شهرها و روستاها می پردازد. محتوی این مطالعات به طور کلی شامل مباحث زیر می باشد:
1) بررسی کلی منطقه
2) بررسی و شناخت شهرستان
3) تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها
4) تهیه طرح ها و برنامه های عمرانی شهرستان ( شارمند،1378 : 62 و 63).
این طرحها تا کنون علیرغم تصویب، به علت مواجه با مشکلات متعدد، هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.
5-4-7- طرح های منطقه شهری
تفکر تهیه طرحهای منطقه ای برای اولیین بار در سال 1355 مطرح می گردد. این طرح ها توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی تهیه می گردد.
تاکنون 7 طرح منطقه ای شامل طرح منطقه ای اصفهان(1365)، طرح توسعه محور شرق کشور(1367)، طرح منطقه ای چابهار-کنارک(1369)، طرح منطقه ای سیستان (1370)، طرح کالبدی منطقه ای آبادن(1371)، طرح کالبدی منطقه ای خرمشهر(1371) و طرح منطقه ای گیلان و مازندران(1371) به تصویب رسیده است.
5-4-8- طرح های بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم
اینگونه طرحها که بعد از انقلاب اسلامی مطرح می گردد، بمنظور احیائ بافتهای قدیم شهری که در اکثر شهرهای قدیم وجو دارد، بکار می رود. مدیریت بافتهای فرسوده در وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد. فرایند طرحهای بهسازی بافتهای قدیم عبارتند از مطالعات تاریخی،ویژگیهای جمعیتی،ویژگیهای اجتماعی کالبدی،ویژگیهای اقتصادی،ویژگیهای کالبدی-شهری،تدوین انگاره کلی طرح و معیارها و ضوابط اجرایی می باشد.
اهداف مطرح شده در توسعه این طرح ها عبارتند از :
– ایجاد تحول و بهبود در وضع شهرها و ارتقای کیفی وضعیت شهرها با انجام مداخلات و اقدامات ویژه
– باززنده سازی بخشهای مساله دار شهری اعم از بافتهای با ارزش تاریخی یا بدون هویت و ارزش تاریخی
– متوقف ساختن آهنگ رشد سریع شهر در پیرامون با ارتقای کیفی محیط شهری دربافتهای مرکزی
– ایجاد فضاهای شهری با سیمای شاخص و قابل توجه از طریق طراحی شهری در طی تهیه طرحها
– استقرار مجدد جمعیت در بافتهای مساله در به خصوص در بافتهای قدیمی مراکز شهرها

گفتنی است این طرح ها با توجه به بازنگریهای کلی در شیوه های اجرایی و سرمایه گذاریهای دولتی و استفاده از منابع اعتباری بانکها و تشویق مردم به مشارکتهای مالی با موفقیت بیشتری مواجه شده است.

5-4-9- طرح های تفصیلی در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
تهیه طرحهای تفصیلی در ایران، پس از تصویب قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، همزمان با شروع برنامه عمرانی پنجم کشور( 1352)، آغاز گردید. ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و وظایف آن مصوب 1353 بیان می دارد :” طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری را در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری،و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد. براي اينكه بتوان خطوط کلي طرح جامع را به طرح هاي دقيق قابل اجرا تبديل کرد از طرح تفصيلي استفاده مي شود. اين طرح متعاقب طرح جامع شهري و به منظور انجام برنامه هاي اجرايي تصويب شده در طرح جامع تهيه مي شود و در حقيقت تنظيم برنامه هاي مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهري و طراحي آنهاست.
اهداف اصلی طرحهای تفصیلی بشرح ذیل می باشد:
– مقایسه و انطباق حد و حدود ملک مورد نظر با طرح تفصیلی و ضوابط تعریض گذرها.
– تعیین میزان ابعاد و مساحت قسمتهایی از ملک که داخل و خارج از طرح قرار دارد جهت تعیین تکلیف پرونده.
– تعیین بر ملک از گذر،مسیل، خیابانها و همین طور تعیین میزان عقب نشینی و پخ مورد نیاز بر طبق ضوابط به نحوی که مشخص گردد پس از احداث و یا تفکیک عرصه، میزان عرض معبر در محل وقوع ملک مورد نظر به چه میزان خواهد بود.
– محاسبه و تعیین رقوم(کف) ساختمان نسبت به رقوم ( متنافر) معبر مشرف به ملک بر اساس طرح اجرایی و پروفیل طولی و عرضی مصوب ( مجتهدزاده : 148).
بر اساس ماده 23 قانون نوسازی، شهرداریها مکلفند پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر،حداکثر دو سال نقشه های تفصیلی را تهیه و اراضی باغها و املاکی را که براساس نقشه مذکور در معرض طرحهای احداث و توسعه معابر و میادین واقع می شود، مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تاسیسات را در این گونه اراضی ممنوع کنند ( شارمند، 1378 :29).
طرح تفصیلی شامل چهار مرحله به قرار زیر است:
1. مرحله بازشناسی
2. مرحله تثبیت برنامه ها و طرح های اجرایی
3. مرحله تشخیص و تعیین اولویت ها
4. مرحله انجام و اجرای محتوای طرح و كاربرد اراضی.
اندازه نقشه ها در طرح های تفصیلی معمولاً 500/1، 1000/1، 2000/1 است.