تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق به غرب ماسال)-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه تحقیق

گذر زمان جبر را وارد مي کند، جبري که معماران و مخاطبان را از معماري سنتي جدا و يا دور مي کند. اين جبر مي تواند جبر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تکنولوژيک و يا سياسي باشد. به هر حال موجوديت جبر در تمامي موارد فوق بر اثر گذر زمان است. هنر و معماري هميشه و در همه حال تابع اصول و ضوابط معين و شناخته شده اي است و پيوندي استوار، ثابت و ناگسستني با فرهنگ، الگوهاي رفتاري و ارزش هاي جامعه دارد. به همين دليل است که سبک هاي معماري هر دوره، انعکاسي از فرهنگ و هنر آن دوره محسوب مي شود، همچنانکه تغييرات در معماري با تغييراتي که در ساير عرصه هاي زندگي به وقوع مي‎پيوندد متناسب است و اين تغييرات لازمه معماري پويا و زنده است تا بتواند نيازهاي جديد انسان را پاسخگو باشد. هر سبک جديد معماري بر اصول، روش ها و سنت هاي سبک هاي پيشين استوار است و به همين علت است که بين سبک هاي گوناگون معماري در گذشته رابطه اي محکم وجود دارد به طوري که مرزبندي در بين آنها دشوار به نظر مي رسد. اين نزديکي اصول و روش هاي معماري در بين سبک‎هاي مختلف نشات گرفته از فرهنگ، سنن و الگوهاي رفتاري مشابه افراد جامعه مي باشد که با اندک تغييرات در شيوه هاي جديد زندگي و فرهنگ مردم که ريشه در زمان دارد، به علت پاسخگويي به نيازهاي جديد باعث به وجود آمدن سبک هاي معماري مي شده است. در نتيجه بايد گفت که زمان هميشه در حرکت است و آن قومي موفق است که نيازهاي معماري جامعه را درک کند و زمان و مکان جامعه خود را بشناسد. هدف در اين مقاله بررسي ميزان اهميت طراحي ورودي در آرامش زندگي انسان در محيط زندگي اش مي باشد. آنچه در ورودي مهم است تاثيري است که اين فضا مي تواند بر محيط کالبدي اطراف خود داشته باشد. اين که چگونه نحوه شکل گيري ورودي مي تواند به خلق محيطي مطلوب و دستيابي به اصول ارزشمند در طراحي شهر بيانجامد، هدف اين پژوهش مي باشد. ورودي درشهر مفاهيم بسياري را به دنبال خواهد داشت. مسائلي از قبيل: نحوه دسترسي، تاثير در نماي شهري، زيبايي، امنيت، حريم، آسايش اقليمي، آرامش محيطي، ديد، دعوت کنندگي و مساله مهم فرهنگ که تاثيرگذار و تاثيرپذير در مفهوم ورودي در طراحي شهر و محيط شهری مطلوب است. لذا هدف، طراحي ورودي يک شهر به عنوان پيش فضا با در نظر داشتن تمام مفاهيم بالا براي دستيابي به معناي مطلوبيت است. در اینجا به مواردی که در این زمینه به پژوهش پرداخته شده است اشاره می‎گردد:

-دکتر محمدرضا نقصان محمدی  وپریسا ریسمان باف 1392 در مقاله ای تحت عنوان :بررسی فضای ورودی شهرها با رویکرد شهرسازی پایداربه این نتایج دست یافته اند:

در گذشته ورودی شهر، مفصل اتصال دهنده فضای مصنوع داخل و فضای طبيعي خارج شهر بود. برهم خوردن سلسله مراتب فضایي در نظام کالبدی شهرها به دليل مدرنيزه شدن، فضاهای ورودی شهر را دچار بي هویتي و نابساماني کرد. نخستين فضای برخورد مسافران با شهر، ورودی آن استاین فضا باید در شكل‎گيری خاطرات جمعي و تصورات ذهني آنها موثرباشد. در آینده با گسترش شهر به سمت بيرون، فلكه و بلوارهایي که امروزه ورودی شهر هستند، در درون آن جای مي گيرند و به یک معضل شهری تبدیل مي‎شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی از ورودی (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) و با توقعات موردی از ورودی شهر (پذیرندگی –خواناییوتشخص) انطباقدارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال) با فرمت ورد