شهروندان، شهری، اردبیل، درصد فراوانی

تجاری:
مرکز تجاری شهر در بافت مرکزی شهر، شکل گرفته است. به طور کلی این کاربری سطحی معادل 136 هکتار و 3/2 درصد از مساحت شهر را اشغال کرده و سرانه آن 3/2 متر مربع می باشد. در صورت در نظر گرفتن حد استاندارد متوسط تجاری(3 متر مربع) سطح مورد نیاز تجاری شهر 4/122 هکتار می¬باشد که با توجه به تعدد کاربری¬های تجاری و خرده فروشی¬هایی که در سطح شهر پراکنده¬اند شهر با کمبود کاربری تجاری روبرو نمی¬باشد.
3-3-10- حمل و نقل:
سطحی حدود 1315 هکتار در سطح شهر اردبیل به حمل و نقل و شبکه¬ معابر اختصاص دارد که شامل معابر، ترمینال¬های باربری و مسافربری، پارکینگ، انبارداری و پایانه¬های شهری است. سرانه موجود حمل و نقل در اردبیل 2/32 متر مربع و سرانه استاندارد طرح¬های شهری 25-20 متر مربع می¬باشد. با در نظر گرفتن سرانه 25 متر مربعی سطح مورد نیاز در اردبیل 1020 متر مربع می¬باشد که با توجه به سطح موجود کمبود سطحی وجود ندارد.
همچنان که اشاره شد اردبیل دارای چهار منطقه شهرداری می باشد که جامع آماری مورد مطالعه در این پژوهش شهرداری منطقه چهار می باشد این منطقه با جمعیتی بالغ بر 127345 نفر و مساحت 1304 هکتار در شمال شهر اردبیل واقع شده است. این منطقه دارای سه ناحیه بوده و تاسیسات و تجهیزات شهری در این منطقه معادل چهار هکتار و نیم درصد از از مساحت شهر را اشغال کرده و سرانه موجود این کاربری 3/0 متر مربع می باشد.
کاربری تجاری در این منطقه حدود 30 هکتار بوده و 03/2 درصد از مساحت منطقه را اشغال کرده است. بزرگترین ترمینال مسافربری و پایانه شهری و اکثر باربری های شهر اردبیل در این منطقه واقع شده است.
فضای سبز کل شهر اردبیل در حدود 290 هکتار می باشد که از این مقدار 53 هکتار سهم منطقه چهار می باشد مراکز ورزشی بیشتر در نواحی جنوب و جنوب شرقی شهر اردبیل واقع شده و محلات شمالی و شمال غربی از امکانات کمتری بهره مند می باشد. لازم به ذکر است در این منطقه تعدادی استخر و سالن ورزشی موجود است همچنین تعداد یک فرهنگسرای شهرداری در این منطقه وجود دارد.
از لحاظ مراکز مذهبی در سطح منطقه مراکز متعدد مذهبی از جمله یک امامزاده، یک حسینیه و تعدادی مسجد وجود دارد.
در این منطقه یک بیمارستان بزرگ مربوط به سازمان تامین اجتماعی و چندین درمانگاه خصوصی و مراکز بهداشتی متعددی وجود دارد. در منطقه مورد مطالعه تعداد زیادی مراکز آموزشی از جمله کودکستان، دبستان، مدرسه راهنمایی و دبیرستان وجود دارد.

متن کامل در sabzfile.com

يافته هاي تحقيق:
يافته‌هاي اين تحقيق در دو بخش مورد بحث قرار مي‌گيرد. در بخش اول يافته‌هاي توصيفي ارائه مي‌شود و در قسمت ديگر نيز به بررسي يافته‌هاي تحليلي در قالب روابط موجود بين متغيرها پرداخته مي‌شود.

4-1- يافته هاي توصيفي:
4-1-1- خصوصيات فردي جمعيت نمونه:
جامعه آماری این پژوهش را سرپرستان خانوارهای منطقه چهار شهر اردبیل تشکیل می دهندکه تعداد 20259 نفر مي باشد. با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی تعداد320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در جدول زير نحوه توزيع جمعيت نمونه براساس برخي ويژگي‌هاي فردي آمده است.
جدول شماره 4-1: توزيع پاسخگويان براساس برخي ويژگي‌هاي فردي
متغير طبقات پاسخ ها تعداد درصد معتبر
جنسيت مرد 303 95%

متن کامل در sabzfile.com

زن 17 5%
سن 30-21 106 33%
40-31 145 45%
50-41 51 15%
60-51 18 6%
تحصيلات سیکل 100 31%
دیپلم 120 37%
فوق دیپلم 25 8%
لیسانس 69 22%
فوق لیسانس و بالاتر 6 2%
وضعيت اشتغال شاغل 281 88% در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
بيکار 39 12%

نوع شغل دولتی 98 31%
آزاد 179 60%
خانه دار 10 3%
بیکار 33 10%
چنانچه یافته های جدول بالا نشان می دهد حدود 95 درصد جمعیت نمونه مورد بررسی مرد و 5 درصد زن می باشد. علت بیشتر بودن تعداد جمعیت مردان در نمونه مورد بررسی این است که در این تحقیق سرپرستان خانوارها مورد بررسی قرار گرفته است و اکثر سرپرستان خانواده ها مرد می¬باشد.
در مورد وضعیت توزیع سنی افراد مورد بررسی، یافته های تحقیق نشان می دهد حدود 33 درصد پاسخگویان در فاصله سنی 21 تا 30 سال قرار دارند. 45 درصد در فاصله 31 تا 40 سال، 15 درصد در فاصله سنی 41 تا 50 سال و 6 درصد بین 50 تا 60 سال قرار دارند. با توجه به یافته فوق اکثر سرپرستان خانواده های مورد بررسی 30 تا 40 سال هستند.
در مورد تحصیلات یافته تحقیق نشان می دهد اکثر سرپرستان خانواده های مورد بررسی تحصیلات¬شان دیپلم و کمتر از دیپلم است. در حدود 31 درصد تحصیلات سیکل و 37 درصد دیپلم هستند. تنها 2 درصد تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر دارند.
حدود 88 درصد افراد مورد بررسی شاغل و 12 درصد بیکارند. همچنین از لحاظ نوع شغل حدود 31 درصد دارای شغل دولتی و 60 درصد شغل آزاد دارند.

4-1-2- توصیف وضعیت مشارکت شهروندان
مشارکت شهروندان در دو بعد ذهنی و عینی مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از مشارکت ذهنی دیدگاه و نگرش شهروندان به موضوع مشارکت است و منظور از مشارکت عینی مشارکت عملی شهروندان در امور شهری می باشد.

الف) مشارکت ذهنی:
مشارکت ذهنی با مقولاتی از قبیل اعتقاد به بحث و گفتگو در مورد مشکلات محله، آمادگی برای مشارکت در حل مشکلات محله، اعتقاد کار جمعی و گروهی مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاصله به شرح جدول زیر می باشد.
جدول شماره 4-2: میزان مشارکت ذهنی شهروندان
مشارکت ذهنی کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
اعتقاد به حل مشکلات محله از طریق گفتگو و مشارکت جمعی 67 21% 146 45% 41 13% 19 6% 47 15%
آمادگی برای شرکت در انتخابات محلی برای حل مشکلات محله 128 40% 138 43% 27 8% 22 7% 5 2%
هر شهروند وظيفه دارد بخش كوچكي از درآمدش را به صورت ماليات براي حل مشكلات محل زندگيش هزينه كند. 60 19% 100 31% 51 16% 49 15% 60 19%
كلاً در جامعه ما كارهاي انفرادي بهتر نتيجه بخش است. 38 12% 97 30% 45 14% 74 23% 66 21%
نحوه فعالیت و اقدامات ما به هنگام عدم فعالیت دیگران 20 6% 25 8% 42 13% 100 31% 113 35%
میانگین از 25 08/17
در جدول بالا وضعیت پاسخگویی به سوالات مشارکت ذهنی آمده است. سوال اول در مورد دیدگاه شهروندان در باره مشارکت جمعی و گفتگو جهت حل مشکلات می باشد. همانطور که نتایج به دست آمده نشان می¬دهد حدود 21 درصد شهروندان با مشارکت جمعی و گفتگو کاملاٌ موافق و 45 درصد موافق هستند یعنی در حدود 66 درصد نظر مثبتی نسبت به مشارکت جمعی دارند. در حالی که 15 درصد کاملاً مخالف و 6 درصد مخالف این موضوع می باشند. با توجه به یافته های فوق به نظر می رسد شهروندان منطقه چهار اردبیل نظر مثبتی نسبت به مقوله مشارکت جمعی و جایگاه آن در حل مشکلات محله دارند.
در مورد آمادگی برای شرکت در انتخابات محلی، یافته های تحقیق نشان می دهد که حدود 40 درصد با این موضوع کاملاً موافق هستند. یعنی آمادگی دارند برای حل مشکلات محله شان در انتخابات محلی شرکت کنند. در حدود 43 درصد نیز موافق می باشند. به این ترتیب حدود 83 درصد شهروندان منطقه چهار آمادگی دارند برای حل مشکلات محله در انتخابات شرکت کنند و حتی خودشان نیز کاندیدا شوند. در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
آمادگی شهروندان برای پرداخت مالیات جهت حل مشکلات موجود در شهر و محله موضوع دیگری است که از شهروندان مورد پرسش قرار گرفته است. همانطور که نتایج به دست آمده نشان می دهد حدود 19 درصد با این موضوع کاملاً موافق و 31 درصد موافق هستند. از سوی دیگر 19 درصد کاملاً مخالف و 15 درصد مخالف هستند. به این ترتیب 50 درصد نظر مثبت و34 درصد نظر منفی در مورد این موضوع دارند. علت موافق اندک با پرداخت مالیات هزینه هایی است که به صورت نقدی از جیب شهروندان خارج می شود و با توجه به این که فرهنگ مالیاتی هنوز نهادینه نشده و شهروندان از نتایج مثبت این امر به صورت ملموس مطلع نیستند در نتیجه دیدگاه آمادگی کمتری پرداخت مالیات دارند.
از پاسخگویان مورد بررسی خواسته شده نظرشان را در مورد این موضوع که « كلاً در جامعه ما كارهاي انفرادي بهتر نتيجه بخش است» بیان کنند. در حدود 12 درصد کاملاً موافق و 30 درصد موافق هستند یعنی 42 درصد با این نظر اظهار موافقت کرده اند. همچنین 21 درصد کاملاً مخالف و 23 درصد مخالف اند. به این ترتیب موافقین و مخالفین این دیدگاه تقریباً برابر هستند.
سوال آخر در مورد احساس مسئولیت و توجه شهروندان نسبت به حل مشکلات شهر می باشد. از پاسخگویان خواسته شده نظر خود را در مورد این گویه بیان کنند: « نحوه فعالیت واقدامات مابه هنگام عدم فعالیت دیگران » حدود 6 درصد کاملاً موافق و 8 درصد موافق هستند در حالی که 35 درصد کاملاً مخالف و 31 درصد مخالف اند. به این تریب اکثر شهروندان مورد بررسی با موضوع فوق مخالف اند. یعنی در مورد مسائل و مشکلات محله شان بی تفاوت نیستند بلکه احساس مسئولیت داشته و آمادگی لازم جهت مشارکت در حل مسائل فوق را دارند.
با توجه به یافته های فوق به نظر می رسد شهرندان مورد بررسی از مشارکت ذهنی نسبتاً بالایی برخوردار هستند. یعنی دیدگاه مثبتی نسبت به مشارکت در امور شهری دارند و آمادگی لازم نیز برای مشارکت از خود نشان داده اند. میانگین نمرات به دست آمده برای این بخش از مشارکت حدود 17 می باشد که نشان می دهد بیش از دو سوم شهروندان مورد بررسی مشارکت شان از سطح متوسط بالاست. اگر فرهنگ مشارکت تقویت شود و شهروندان از نتایج عینی مشارکت برخوردار شوند دیدگاه بسیار مثبت تری نیز به مشارکت خواهند داشت.

ب) مشارکت عینی:
از شهروندان خواسته شده میزان مشارکت خویش را در برخی از امور شهری از قبیل پرداخت عوارض، همکاری در اجرای پروژه های شهری، همکاری در زیباسازی محله، نگهداری فضای سبز و … بیان کنند. جدول زیر میزان مشارکت را در موارد فوق نشان می دهد.

جدول شماره 4-3: میزان مشارکت عینی شهروندان
مشارکت عینی خیلی کم کم تاحدی زیاد خیلی زیاد
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
انجمن و اولیاء 27 8% 45 14% 106 33% 73 23% 69 22%
سازمان های غیر دولتی 39 12% 64 20% 128 40% 67 21% 22 7%
انجمن های خیریه 17 5% 44 14% 115 36% 87 27% 57 18%
هیات های مذهبی 15 5% 39 12% 96 30% 111 35% 59 18%
پرداخت به موقع عوارض شهری 43 13% 67 21% 109 34% 81 27% 20 6%
همکاری در اجرای پروژه های شهری 23 7% 38 12% 87 27% 105 33% 67 21%
جمع آوری زباله ها و نخاله های ساختمانی 23 7% 58 18% 74 23% 95 30% 70 22%
کمک در تامین هزینه های آسفالت محله 27 8% 48 15% 113 35% 83 26% 49 15%
همکاری در زیباسازی محله 11 4% 20 6% 107 33% 106 33% 76 24%
همکاری در نگهداری از فضای سبز 7 2% 15 5% 60 19% 138 43% 100 31%
میانگین از 50 4/34

مشارکت شهروندان در انجمن و اولیاء اولین موضوعی است که از آنها مورد پرسش قرار گرفته است در حدود 8 درصد مشارکت خیلی کم و 14 درصد مشارکت شان کم است. همچنین 22 درصد مشارکت خیلی زیاد و 23 درصد زیاد دارند. با توجه به نتایج فوق حدود 45 درصد شهروندان مشارکت بالایی در انجمن و اولیاء دارند و از این نظر می توان گفت مشارکت شهروندان در انجمن و اولیاء در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
در مورد سازمان های غیر دولتی، مشارکت تاحدی پایین می باشد و علت این امر شاید نهادینه نشدن این سازمان ها و عدم آگاهی مردم از وجود چنین سازمانهایی است. در حدود 12 درصد مشارکت خیلی کم و 20 درصد مشاکت شان کم است. از سوی دیگر فقط 7 درصد مشارکت خیلی زیادی در این سازمان ها دارند.
در مورد مشارکت در انجمن های خیریه وضعیت مشارکت تاحدی بهتر است. 5 درصد مشارکت خیلی کم و 14 درصد مشارکت شان کم است از سوی دیگر 18 درصد مشارکت خیلی زیاد و 27 درصد مشارکت زیاد دارند در مجموع در حدود 45 درصد شهروندان مشارکت بالایی در این سازمان ها دارند.
وضعیت مشارکت در هیات های مذهبی از موارد قبلی بهتر است. حدود 35 درصد مشارکت زیاد و 18 درصد مشارکت خیلی زیادی دارند در مجموع حدود 53 درصد شهروندان مورد بررسی مشارکت شان در هیات های مذهبی در حد بالایی می باشد.
پرداخت عوارض شهری هزینه هایی است که شهروندان به صورت مالی متحمل می شوند. چنانچه در بالا نیز اشاره شد شهروندان نظر چندان مساعدی به پرداخت مالیات ندارند. به نظر می رسد در مورد پرداخت به موقع عوارض شهرداری نیز همین رویه مشاهده می شود. در حدود 33 درصد اظهار داشته اند این کار را انجام می دهند یعنی عوارض شهرداری را به موقع پرداخت می کنند در حالی که 34 درصد اظهار داشته اند عوارض را به موقع پرداخت نمی کنند. به این ترتیب از این نظر مشارکت شهروندان چندان مطلوب نیست.
همکاری در اجرای پروژه های شهری موضوع دیگری است که با مشارکت شهروندان امکان پذیر شده و زمینه توسعه شهری را فراهم می سازد. در حدود 21 درصد اظهار داشته اند مشارکت خیلی زیاد و 33 درصد مشارکت زیادی در اجرای این پروژه ها دارند. در مجموع حدود 54 درصد شهروندان مشارکت بالایی در اجرای پروژه های شهری دارند و از این نظر مشارکت شهروندان در حد نسبتاً مطلوبی می باشد.