شهری، تفصیلی، اصطلاحات، شهرها

متن کامل در sabzfile.com

انجمنهای رسمی دیگری نیز به امر برنامه ریزی کمک رسانی می نمایند. پس میتوان راهبرد برنامه ریزی در آمریکا را برنامه ریزی بصورت مشارکتی نامید که بر همکاری سطوح مختلف نظام سیاسی تاکید می نهد. با توجه به تفاوت و تنوع در الگوهای مختلف برنامه ریزی در کشور آمریکا، ایالت مختلف تابع یک الگوی واحد در شهر سازی و برنامه ریزی نمی باشد؛ به همین جهت تفاوت های زیادی در زمینه نهادها و سازمانهای مسوول در امر برنامه ریزی کالبدی وجود دارد. در برخی از ایالات، شهرهای کوچک موظف به تهیه طرح های جامع شهری شده اند تا بتوانند رشد و توسعه شهر را کنترل نمایند ودر بسیاری از ایالات فقط شهرهای بزرگ (متروپلتین ) موظف به تهیه طرح های جامع می باشند . طرح های جامع ایالات متحده همانند طرح های ساختاری انگلستان می باشد و با عنوان برنامه ریزی استراتژیک شناخته می شوند و به بررسی مسائل و معضلات بهداشتی، زیست محیطی، اشتغال، حمل ونقل، خدمات زیر بنایی و مسکن می پردازد. بر اساس طرح جامع نیز برنامه ریزی کاربری زمین شکل گرفته و راه را برای تهیه طرح های منطقه بندی همواره می سازد که ابزاری جهت اجرای طرح جامع می باشند و موضوعاتی مانندکاربری زمین درسطح شهرها، تراکم جمعیت و ساختمان، حجم و ارتفاع ساختمان را دربرمی گیرد. هماهنگ با این طرح، طرح های تفصیلی شکل می گیرند و شبکه راهها و سایر خطوط زیر بنایی و مرزهای مناطق شهر بطور دقیق تر تعیین می شوند.
البته طرح دیگری بنام طرح های منطقه بندی سیال در سطح طرح های تفصیلی جهت شهرهای کوچک، شهرهای جدید یا شهرکهای اطراف متروپل ها با اهداف ایجاد درآمد برای شهرداریها تدوین می گردد.
طرح های توسعه فضایی درآمریکا را میتوان درسه رده طبقه بندی کرد:
– طرح های نظارتی محلی
– طرح های محلی و منطقه ای سرمایه گذاری عمومی
– طرح های معطوف به هدف خاص(پیرزاده و همکاران،1387:142 )
4-2-5-تجارب چین
تا دهه 80 میلادی چین اقتصاد برنامه ریزی شده را تجربه می کرد ودولت نقش غالب را در تخصیص منابع ایفا می کرد و برنامه ریزی شهری دنباله برنامه اقتصادی کشوردر حوزه شهرسازی بود ودرآن زمان اصلاحات فضایی وارد برنامه ریزی شهری شد وراه حل مشکلات در اصلاح سازوکار برنامه ریزی شهری دیده می شد.
ساختار برنامه ریزی شهری پس از انقلاب سال 1949 در چین سه مرحله را پشت سرگذاشت. در ابتدا توجه زیادی به برنامه ریزی شهری در کشور مبذول شد.امادرطول دودهه از 1985 تا 1978 درپی تحولات مربوط به انقلاب فرهنگی، نظام برنامه ریزی به کلی کنار گذاشته شد که مجددا” پس از اصلاحات و اتخاذ سیاستهای باز اقتصادی از سر گرفته شد. بنا به ماهیت ساختار سیاسی درچین، این کشور همچنان اهمیت زیادی (بسیار بیشتر ازکشورهای غربی) به مقوله برنامه ریزی شهری می دهد (همان : 179) .
چارچوب برنامه ریزی شهری دراین کشور ” قانون برنامه ریزی شهری” سال 1990می باشد که توسط کنگره خلق چنین تصویب شد. مطابق این قانون، وزارت مسکن و شهرسازی متولی تهیه طرح های توسعه شهری می باشد. به علاوه، طبق قانون لازم است تمامی افراد وسازمانها از تصمیمات دولتی پیروی کنند. علاوه براین قوانین دیگری نیز توسط دولتهای محلی در اجرای برنامه ریز شهری وضع می گردند. در جدول شماره 4-4 انواع طرح ها و مراجع تصویب کننده آنها دراین کشور آورده شده است .
4-2-6- تجارب ژاپن
نظام مدیریت توسعه در ژاپن مجموعه نسبتا پیچیده ای از قوانین، نظارتهای قانونی، طرح ریزی، ضوابط کاربری زمین و منطقه بندی به تنظیم و نظارت بر تراکم جمعیت در نواحی مختلف است. برنامه ریزی دراین کشور درسه سطح ملی، منطقه ای و محلی انجام می شود(پیرزاده و همکاران،1387 : 183) .
جدول شماره ( 4-4 ) : مرجع تصویب طرح های مختلف در چین
نوع طرح مراجع تصویب کننده ( به ترتیب)
نظام ملی شهرها و شهرکها هیات وزیران
نظام استانی شهرها و شهرکها( نواحی خودمختار) وزارت مسکن و شهرسازی/ هیات وزیران
طرحهای جامع شهری در مراکز استانها و شهرهای خاص دولت استانی یا شهرداری/ هیات وزیران
طرح جامع شهری عمومی کنگره خلق شهر/ دولت
طرح جامع شهرکها کنگره خلق شهرستان / شهرداری
طرح تفصیلی و طرح های ناحیه ای شهرداری
منبع: ( پیرزاده و همکاران،1387 : 181 )
مسوولیت برنامه ریزی در سطح ملی برعهده نخست وزیر و کابینه اوو مبنای آن قانون ملی و جامع توسعه زمین مصوب سال 1950می باشد.
اولین برنامه توسعه ملی ژاپن در سال 1962تصویب شد که موضوعات مورد تاکید در آن مسائل اقتصاد ی و تغییر در ساختار اشتغال بوده و منجر به رشد ناپایدار اقتصادی شد. دومین برنامه جامع توسعه ژاپن (1969) بر توسعه شبکه سراسری حمل ونقل زمینی و راه آهن کشور و اجرای پروژه های صنعتی و مکان یابی ضایع تاکید داشت. دربرنامه سوم (1977) ایجاد مناطق خودکفایی سکونتی مورد توجه دولت قرار گرفت و برنامه چهارم(1989)رشد جمعیت کشور، رشد سریع صنعتی، جهانی شدن، چرخش اقتصادبه سمت اطلاعات محوری و سرمایه گذاری بالا در زیر ساختهای اجتماعی تمرکز می یابد. سند برنامه چهارم اولین بار مبنای برنامه ریزی شهری می شود که خصوصیات اصلی آن عبارتنداز : 1 )کنترل کاربری زمین، 2 ) برنامه ریزی کاربری در حوزه های شهری 3) تفویض قدرت به دولتهای محلی.
دربرنامه پنجم، توسعه بصورت چند محوری برای دوره زمانی 2010 تا 2015 تنظیم شده است و چهارراهبرد بسیار عالی را برای رویارویی با این تغییرات اتخاذ کرده است :
– ایجاد مناطق مسکونی غنی از لحاظ زیست محیطی
– نوسازی مناطق شهری
– شکل گیری کریدورهای همکاری منطقه ای
– ایجاد مناطق تبادل جهانی در مقیاس وسیع سرزمینی (پیرزاده و همکاران،1387 :185 ).
ژاپن به هشت منطقه تقسیم شده است که سه منطقه آن، مناطق کلانشهری به شمار میروند. مسوولیت برنامه ریزی منطقه ای بر روش شوراهای اداری می باشد.
تحولاتی که در دهه اخیر منجر به تمرکز زدایی درامر برنامه ریزی ژاپن شد، نقش بیشتری برای شوراهای محلی در امر برنامه ریزی در نظر گرفت و مسوولیت برنامه ریزی کاربری زمین و تنظیم مقررات توسعه را به آنها واگذارکرد. در نتیجه، به شهرهایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر وظایف برنامه ریزی در حوزه کاربری زمین و برنامه ریزی نواحی شهری و ساخت تسهیلات عمومی داده می شود.
پس می توان گفت در ژاپن یک نظام دو لایه برنامه ریزی جامع ایجاد شده که بنابرآن بین سه سطح کشوری، شوراهای اداری و شوراهای محلی در برنامه ریزی راهبردی و محلی همکاریهایی صورت می گیرد. این همکاریها در کشور از طریق دو نهاد “اتحادیه های اداری” و ” نهادهای منطقه ای” کنترل و هدایت شوند(همان : 204) .
در این کشور تهیه طرح های جامع و تفصیلی توسط شهرداریها با مشارکت، نظارت کارشناسان مسوول وزارت مسکن صورت می گیرد. شهرداریها با اختیار داشتن بانک اطلاعات جامعی در زمینه های جمعیت و ویژگیهای جمعیتی، مسکن، درآمد، اشتغال، مستغلات، ساختمانها و با استفاده از روش های مشخص و علمی یکنواختی با مشارکت مردم و کلیه دستگاههای محلی مبادرت به تهیه طرح های واقع بینانه اجرایی و عادلانه می نمایند (شارمند،1377 : 32) .
به طور کلی، در زمینه طرح های توسعه شهری جهتدستیابی به اهداف مطرح در توسعه پایدار توجه به نکات زیر اهمیت دارد :
1) چنانچه بهم پیوستگی لازم در نظام برنامه ریزی در کشور و هماهنگی راهبردهای طرحهای محلی با اهداف ملی و منطقه ای وجود نداشته باشد، برنامه ریزی محلی و شهری قرین موفقیت نخواهد بود.
2) علیرغم مشابهت در قدرت اجرایی و جنبه های رسمی و قانونی طرح ها، چنانچه طرح ها دارای اهداف و کارکردهای واضح و مشخصی باشند واز قابلیت اجرایی و پویایی متفاوتی برخوردار باشند از موفقیت و توفیق متفاوتی نیز برخوردار خواهند بود و صرف وجود قدرت اجرایی تضمین کننده موفقیت طرح ها نخواهد بود. در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
3) نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ارتباط میزان موفقیت طرح ها در کشورها با امکان تهیه طرح در داخل زمان لازم می باشد که بر این اساس زمان نقش تعیین کننده ای در موفقیت طرح های توسعه شهری دارد.
4) قابلیت اجرایی و موفقیت طرح ها بستگی به میزان مشارکت مردم و استفاده مناسب از مشاوره عمومی با مردم و مشارکت نهادهای محلی، شهرداریها و دولت مرکزی است.
5) موفقیت طرح ها زمانی تضمین می گردد که ارتقای کیفیت محیط کالبدی را علاوه بر کمیت توسعه مورد توجه قرار گیرد.( شارمند، 1377 : 45 و 46 ).

جدول شماره ( 4-5 ) : ویژگیهای اصلی نظام مدیریت توسعه شهری در کشورهای مورد مطالعه
ژاپن
مشروطه سلطنتی لیبرال دموکراتیک نیمه متمرکز نیمه متمرکز نسبتا” فراگیر چند سطحی ملی/ منطقه / محلی
چین جمهوری خلق جمهوری
سوسیالیستی متمرکز املا متمرکز در دولت ملی بسیار فراگیر چند سطحی ملی/ استانی/ محلی
ایالات متحده جمهوری لیبرال دموکراتیک فدرال غیرمتمرکز با اختیارات وسیع دولتهای ایالتی و نهادهای محلی بسیار محدود یک سطحی در سطح محلی
فرانسه جمهوری سوسیال
دموکراتیک نیمه متمرکز نیمه متمرکز همراه
با دخالت و نظارت دولت مرکزی فراگیر چند سطحی
ملی/ منطقه / ناحیه ای
آلمان جمهوری سوسیال
دموکراتیک فدرال غیرمتمرکز همراه
با نظارت دولت فدرال محدود چند سطحی
ملی/ منطقه ای/
ایالتی/ شهرستانی
/ شهری
انگلستان مشروطه سلطنتی لیبرال دموکراتیک /
فاقد
قانون اساسی نیمه متمرکز غیرمتمرکز همراه با
هدایت دولت ملی فراگیر دو سطح منطقه ای- محلی
ویژگیها/ کشور نوع نظام حکومتی چارچوب نظام حکومتی درجه تمرکز نظام حکومتی ساختار نظام برنامه ریزی گستره برنامه ریزی سطوح نظام برنامه ریزی

جدول شماره ( 4-6 ) : ویژگیهای اصلی نظام مدیریت توسعه شهری در کشورهای مورد مطالعه
ویژگیهای فنی نظام برنامه ریزی خصلت بارز نظام برنامه ریزی انواع طرح های توسعه ویژگیها/ کشور
– استفاده از انواع راهنماهای
– برنامه ریزی : RPG و PPG – برنامه ریزی بیشتر
– جنبه سیاستگذاری دارد واز طریق نظام هدایتو راهنمایی اجرا میشود – طرحهای ساختاری
– طرحهای محلی انگلستان
– اصل برنامه ریزی چارچوبی
– اصل ارتباط متقابل
– -استفاده از پایگاه اطلاعاتی واحد – همکاری گسترده
– عمودی و افقی
– نهادهای برنامه ریزی – طرح های موضوعی در زمینه ترابری و ارتباطات، دانشگاهها و …
– طرحهای فضایی در سطوح مختلف آلمان
– – سلسله مراتب مدیریت و اجرا – -سلسله مراتب طرحها
– -تعدد و تنوع طرح ها و برنامه ها – طرح راهنمای شهرسازیPDU
– طرح تفصیلی شهرسازی PDU
– طرح هماهنگی سرزمینیSCOT
– طرح محلی شهرسازی و PLU فرانسه
– اخذ عوارض توسعه
– -الویت بندی مالی پروژه های عمومی – طرحها یا موردی هستند و برحسب نیاز تهیه میشوند و یا جنبه نظارتی دارند. – طرح نظارتی محلی
– طرح های سرمایه گذاری عمومی
– – طرحهای موضوعی و موضعی ایالات متحده
– – – بوروکراسی گسترده در مراحل تهیه، تصویب و اجرای طرح ها – نظام ملی شهرها و شهرکها در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
– نظام استانی شهرها و شهرکها
– طرحهای جامع شهرها و شهرکها
– طرحهای تفصیلی و ناحیه ای چین
– -حوزه های گسترش شهری و کنترل شهری – کنترل دقیق کاربری زمین
– ضوابط توسعه و عمران
– ضوابط ساخت و ساز – طرحهای کلانشهرها
– طرحهای محلی
– طرحهای موضوعی وموضعی ژاپن
منبع : ( پیرزاده و همکاران،1387 : 204 و 205 )

4-3- جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به اهمیت شناخت تاریخی تحولات در روند اعتلای آن، این فصل به بررسی طرح های توسعه شهری در جهان اختصاص می یابد. موضوع طرح های توسعه شهری در این فصل، ابتدا در سطح کلی در جهان و سپس به طور اخص در میان کشورهای انگلستان، آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن و چین دنبال می گردد تا با شناخت تجارب و اقدامات کشورهای موفق در برنامه ریزی طرح های توسعه شهری، روند طرح های توسعه شهری در کشور را به سمت دستیابی به اهداف مطرح در توسعه پایدار رهنمون شد. در ادامه در جهت تسهیل امر مطالعه، مطالب در طی جداولی خلاصه سازی می گردد. در نتیجه مطالب ارائه شده در این فصل می توان بر چند نکته بهم پیوستگی برنامه ریزی شهری با اهداف ملی و منطقه ای، مشخص بودن اهداف، ارتباط موفقیت طرح ها با امکانات زمان طرح،مشارکت مردم و توجه به ارتقای کیفیت محیط کالبدی جهت دستیابی به توسعه پایدار دورنزای شهری در زمینه ارتباط با طرح های توسعه شهری تاکید ورزید.

متن کامل در sabzfile.com

جایگاه طرح های توسعه شهری
در نظام برنامه ریزی شهری ایران

5-1- مقدمه
با توجه به موضوع این تحقیق، شناخت جایگاه ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی اهمیت می یابد. درنتیجه با توجه به مطرح شدن اصطلاحات مختلف مربوط به قانون در این تحقیق، بررسی مفاهیم آن و روشن نمودن جایگاه خاص این اصطلاحات ضروری می باشد. سپس در ادامه نهادهای درگیر در روند تهیه و اجرای طرح های تفصیلی و نقش آنها در دستیابی به اهداف مطرح در توسعه پایدار معرفی می شوند.

5-2- بررسی اصطلاحات قانونی
با توجه به مطرح شدن اصطلاحات مختلف قانونی در این تحقیق، بررسی اصطلاحات قانونی مرتبط با تحقیق اهمیت بسیاری دارد.
5-2-1- قانون