فرسوده، معبر، 40%طول، نامنظم

انتخاب شده است که موقعیت جفرافیایی آن در نقشه شماره 8-1 مشخص شده است.
شهر اصفهان دارای 14 منطقه جغرافیایی می باشد که منطقه 4 با مساحتی در حدود 7500 هکتار، 15.7 % از شهر اصفهان را اشغال کرده است . این منطقه، از سمت شمال قسمتي به خيابان جي و قسمتي به جاده اصفهان – نايين، از سمت جنوب به حاشيه زاينده رود، از سمت غرب به خيابان بزرگمهر و از سمت شرق قسمتي به حد فاصل باغ رضوان تا جاده انرژي اتمي و قسمتي به کمر بندي شرق محدود می شود.
جهت بررسی ارتفاع پذیری در نمونه منظم از بافت فرسوده شهری، از ناحیه 8 از این منطقه بلوکی انتخاب گردید. جدول شماره 8-15 عوامل و مولفه های خاص و موضعی ارتفاع پذیری و ارتفاع پذیری ساختمانها در تمامی قطعات از بلوک منتخب نشان می دهد.

نقشه شماره ( 8-1 ) : موقعیت جغرافیایی بلوک منظم از بافت فرسوده منطقه 4 شهر اصفهان

جدول شماره ( 8-15 ) : عوامل و مولفه های خاص و موضعی ارتفاع پذیری ساختمانها در بلوک منظم از بافت فرسوده منطقه 4 شهر اصفهان
ویژگیها و مشخصات فضایی – کالبدی گروهی بافت ویژگی ها و مشخصات فردی پلاک ها
عرض معابر جهت گیری قطعه نسبت به معبر مساحت زمین نسبت طول به
عرض زمین شماره پلاک
فاقد دسترسی به معبر موثر در ارتفاع پذیری شمال 590 3به 1 1
8 جنوب 295 2به 1 2
8 جنوب 282 2به 1 3
8 جنوب 285 2به 1 4
8 جنوب 284 2به 1 5

متن کامل در sabzfile.com

8 جنوب 279 2به 1 6
8 جنوب 267 2به 1 7
8 جنوب 236 2به 1 8
8 جنوب 230.45 2به 1 9
8 جنوب 262.5 1به 1.5 10
فاقد دسترسی به معبر موثر در ارتفاع پذیری – 287.5 2به 1 11
فاقد دسترسی به معبر موثر در ارتفاع پذیری شمال 190.5 2به 1 12
فاقد دسترسی به معبر موثر در ارتفاع پذیری شمال 1070 1.6به1 13
فاقد دسترسی به معبر موثر در ارتفاع پذیری شمال 645 2.7به 1 14
فاقد دسترسی به معبر موثر در ارتفاع پذیری شمال 149 1.22به 1 15
فاقد دسترسی به معبر موثر در ارتفاع پذیری – 139.5 1.18به 1 16
فاقد دسترسی به معبر موثر در ارتفاع پذیری شمال 152 1.2به 1 17
فاقد دسترسی به معبر موثر در ارتفاع پذیری شمال 160 1.18به 1 18
فاقد دسترسی به معبر موثر در ارتفاع پذیری – 139 1.3به1 19
فاقد دسترسی به معبر موثر در ارتفاع پذیری شمال 142.5 1.25به 1 20
فاقد دسترسی به معبر موثر در ارتفاع پذیری شمال 506.5 1.64به1 21

بر اساس ضوابط طرح های تفصیلی هر کدام از قطعات براساس ویژگی های آنها ارتفاع مختلفی می پذیرند که نقشه شماره 8-2 ارتفاع قطعات در این بافت شهری را نشان می دهد.
در جدول شماره 8-16 محاسبات انجام شده جهت تعیین ارتفاع قطعات در بافت منظم از بافت فرسوده این منطقه براساس فاکتور اقلیمی موقعیت خورشید در عرض جغرافیایی شهر اصفهان در ساعات 9 صبح الی 15 بعدازظهر ارائه شده است. اما از آنجا که در ارائه جدول برای تمامی پلاک ها در بافت منظم باعث گستردگی حجم مطالب می گردد، تعدادی از جداول را در اینجا و بقیه جداول قطعات این بلوک در قسمت ضمیمه ارائه شده است.
جدول شماره ( 8-16 ) : ارتفاع پذیری قطعات در بافت منظم از بافت فرسوده منطقه 4 شهر اصفهان براساس موقعیت خورشید
پلاک شماره 6 : 40%طول پلاک شمالی : 13.52 پلاک شماره 1 : 40%طول پلاک شمالی : 9.56 پلاک شماره 13: 40%طول پلاک شمالی : 8.59
زمستان پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهار ساعت
5.80 8.32 12.22 11.38 4.10 8.32 12.22 11.38 3.68 5.29 7.76 7.23 9
7.73 12.43 19.11 15.96 5.468 12.43 19.11 15.96 4.91 7.90 12.14 10.14 10
8.90 17.06 32.02 20.11 6.30 17.06 32.02 20.11 5.66 10.84 20.34 12.78 11
8.95 20.65 63.32 20.96 6.32 20.65 63.32 20.96 5.68 13.12 40.23 13.32 12
7.82 20.32 71.54 17.64 5.53 20.32 71.54 17.64 4.97 12.910 45.45 11.20 13
5.92 16.39 35.62 12.99 4.18 16.39 35.62 12.99 3.76 10.41 22.63 8.25 14
3.63 11.81 20.76 8.78 2.57 11.81 20.76 8.78 2.31 7.50 13.1 5.58 15
پلاک شماره 15 : 40%طول پلاک شمالی : 5.5 پلاک شماره 10 : 40%طول پلاک شمالی : 18.62 پلاک شماره11: 40%طول پلاک شمالی :8.08
زمستان پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهار ساعت
2.35 3.38 4.97 4.63 7.98 11.46 16.83 15.67 3.46 4.97 7.30 6.80 9
3.14 5.06 7.77 6.49 10.65 17.13 26.32 21.99 4.62 7.43 11.42 9.54 10
3.62 6.94 13.02 8.18 12.27 23.49 44.11 27.70 5.32 10.19 19.14 12.02 11
3.64 8.40 25.76 8.53 12.32 28.45 87.21 28.87 5.34 12.34 37.84 12.53 12
3.18 8.26 29.10 7.17 10.78 27.98 98.53 24.29 4.67 12.14 42.75 10.54 13
2.409 6.67 14.49 5.28 8.15 22.58 49.06 17.89 3.53 9.80 21.29 7.76 14

متن کامل در sabzfile.com

1.47 4.80 8.44 3.575 5.00 16.27 28.60 12.10 2.17 7.061 12.4 5.25 15

نقشه شماره ( 8-2 ) : ارتفاع قطعات بر اساس ضوابط طرح های تفصیلی در بافت منظم از بافت فرسوده منطقه 4 شهر اصفهان

در این بافت حداقل ارتفاع ساختمان مربوط به قطعه شماره 15 می باشد که در نقطه اوج آن در ساعت 13 اول تیر ماه به میزان 29.10 متر( 8 طبقه روی پیلوت ) و نقطه حضیض آن در ساعت 9 صبح اول دی ماه به میزان 2.35 (طبقه) محاسبه شده است. حداکثر ارتفاع مربوط به قطعه شماره 10 است که حداقل ارتفاع در ساعت 9 صبح دی ماه برابر با 7.98 ( 1 طبقه روی پیلوت ) متر ارتفاع و حداکثر ارتفاع در ساعت 13 اول تیر 98.53 ( 29 طبقه روی پیلوت ) می باشد.

عکس شماره ( 8-1 ) : عکس های گرفته شده از بافت منظم ناحیه 8 از منطقه 4 شهر اصفهان

8-4-2- نمونه نامنظم بافت فرسوده شهری :
نمونه بافت دوم یک بافت نامنظم می باشد که از بافت فرسوده منطقه 3 شهر اصفهان انتخاب شده است .
منطقه 3 شهر اصفهان به دلیل واقع شدن در مرکز از اهمیت خاصی برخوردار است . این منطقه از سمت شمال به خیابان مدرس و سروش، از سمت جنوب به زاینده رود، از سمت غرب به چهاررباغ پائین و از سمت شرق به بزرگمهر محدود می شود . این منطقه با وسعتی حدود 3/1155 هکتار 5/8 درصد از وسعت شهر اصفهان را به خود اختصاص داده است . (مهندسین مشاور نقش جهان پارس 1370 : 3)
جهت بررسی ارتفاع پذیری در بافت نامنظم از بافت فرسوده شهری، از این منطقه بلوکی را انتخاب و عوامل و مولفه های ارتفاع پذیری در آن بررسی می گردد.
در جدول شماره 8-17 عوامل و مولفه های غیر یکسان ارتفاع پذیری آورده شده که در آن به بررسی این عوامل و مولفه ها با توجه به ویژگی های قطعات موجود در این بافت می پردازد.

نقشه شماره ( 8-3 ) : موقعیت جغرافیایی بلوک نامنظم از بافت فرسوده منطقه 3 شهر اصفهان

جدول شماره ( 8-17 ) : عوامل و مولفه های خاص و موضعی ارتفاع پذیری ساختمانها در بلوک نامنظم از بافت فرسوده منطقه 3 شهر اصفهان
ویژگیها و مشخصات فضایی – کالبدی
گروهی بافت ویژگی ها و مشخصات فردی پلاک ها
عرض معابر جهت گیری قطعه
نسبت به معبر مساحت زمین نسبت طول
به عرض زمین شماره پلاک
فاقد دسترسی به معبر موثر در ارتفاع پذیری شمال 39 2 به 1 1
فاقد دسترسی به معبر موثر در ارتفاع پذیری – 168 1.5به 1 2
فاقد دسترسی به معبر موثر در ارتفاع پذیری – 242.69 2 به 1 3
6 جنوب 266.37 1.2به 1 4
6 جنوب 241 1.4 به 1 5
6 جنوب 126.54 1.6به 1 6
4 شمال 271.52 2 به 1 7
4 جنوب 131.24 1.2 به 1 8
4 جنوب 93.74 1.3 به 1 9
4 جنوب 301.23 1.55به 1 10
4 جنوب 200 2 به 1 11 در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
4 جنوب 280.79 2 به 1 12
6 شمال 53.54 2 به 1 13
6 شمال 73 2.6به1 14
6 شمال 204.39 2 به 1 15
6 شمال 192.5 2 به 1 16
فاقد دسترسی به معبر موثر در ارتفاع پذیری – 204 1.8 به 1 17
در نقشه شماره 8-4 ارتفاع پذیری قطعات در این بافت با توجه به ضوابط طرح های تفصیلی ارائه شده است.
همانطور که در نشان داده شده است در این بافت تعداد 13 قطعه دارای ارتفاع 2 طبقه روی پیلوت هستند و 4 قطعه دیگر، براساس ضوابط طرح های تفصیلی به صورت 3 طبقه روی پیلوت ساخته می شوند.
این در حالیست که ارتفاع قطعات براساس موقعیت خورشید در عرض جغرافیایی این شهر در جداول شماره 8-18 در ساعات 9 صبح الی 15 بعدازظهر آورده شده است که جهت جلوگیری از گستردگی حجم مطالب ارتفاع پذیری تعدادی از قطعات در اینجا و بقیه در جداول قسمت ضمیمه ارائه شده است.
جدول شماره ( 8-18 ) : ارتفاع پذیری قطعات در بافت نامنظم از بافت فرسوده منطقه 3 شهر اصفهان براساس موقعیت خورشید
پلاک شماره 1 : 40%طول پلاک شمالی :1.61 پلاک شماره 5 : 40%طول پلاک شمالی : 15.7 پلاک شماره 6 : 40%طول پلاک شمالی : 8.39
زمستان پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهار ساعت
0.69 0.99 1.45 1.35 6.73 9.67 14.19 13.21 3.59 5.16 7.58 7.06 9
0.92 1.48 2.27 1.90 8.98 14.44 22.19 18.54 4.79 7.71 11.86 9.90 10
1.06 2.03 3.81 2.39 10.34 19.81 37.19 23.36 5.52 10.58 19.87 12.48 11 در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
1.06 2.46 7.54 2.49 10.39 23.98 73.53 24.35 5.55 12.81 39.29 13.01 12
0.93 2.41 8.52 2.10 9.090 23.59 83.08 20.48 4.85 12.61 44.39 10.94 13
0.70 1.95 4.24 1.54 6.87 19.04 41.36 15.08 3.67 10.17 22.10 8.06 14
0.43 1.40 2.47 1.04 4.22 13.72 24.11 10.2 2.25 7.33 12.88 5.45 15
پلاک شماره 7 : 40%طول پلاک شمالی : 4.37 پلاک شماره10 : 40%طول پلاک شمالی : 10.92 پلاک شماره 16: 40%طول پلاک شمالی :6.22
زمستان پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهار ساعت
1.87 2.69 3.95 3.67 4.68 6.72 9.87 9.19 2.66 3.83 5.62 5.23 9
2.49 4.020 6.17 5.16 6.24 10.04 15.44 12.89 3.55 5.72 8.79 7.34 10
2.87 5.51 10.35 6.50 7.19 13.78 25.86 16.24 4.09 7.84 14.73 9.25 11
2.89 6.67 20.46 6.77 7.22 16.68 51.14 16.93 4.11 9.50 29.13 9.64 12
2.53 6.56 23.12 5.70 6.32 16.41 57.78 14.25 3.60 9.34 32.91 8.11 13
1.91 5.30 11.51 4.19 4.78 13.24 28.77 10.49 2.72 7.54 16.38 5.97 14
1.17 3.81 6.71 2.84 2.93 9.54 16.77 7.09 1.67 5.43 9.55 4.04 15

نقشه شماره ( 8-4 ) : ارتفاع قطعات بر اساس ضوابط طرح های تفصیلی در بافت نامنظم از بافت فرسوده منطقه 3 شهر اصفهان

عکس شماره ( 8-2 ) : عکس های گرفته شده از بافت نامنظم ناحیه 14 از منطقه 3 شهر اصفهان

همانگونه که جدول فوق نشان می دهد، حداقل ارتفاع ساختمان مربوط به قطعه شماره 1 می باشد که در نقطه اوج آن در ساعت 13 اول تیر ماه به میزان 8.52 ( 1طبقه روی پیلوت ) متر و نقطه حضیض آن در ساعت 9 صبح اول دی ماه به میزان 0.69 محاسبه شده است. حداکثر ارتفاع مربوط به قطعه شماره 5 است که حداقل ارتفاع آن در ساعت 9 صبح دی ماه به میزان 6.73 ( 1 طبقه روی پیلوت ) متر ارتفاع و حداکثر ارتفاع در ساعت 13 اول تیر تا ارتفاع 83.08 ( 25 طبقه روی پیلوت ) پیش می رود.
8-5- جمع بندی و نتیجه گیری
در جمع بندی از فصل هفتم از این تحقیق با عنوان تجزیه و تحلیل یافته ها، همانطور که در مثال واره هایی نشان داده شد، محدودیت های طرح های تفصیلی در زمینه ارتفاع پذیری ساختمانها باعث کندی روند توسعه درونزای شهری و بخصوص توجه به بافتهای فرسوده شهری جهت بهره مندی از فضایی بالقوه موجود در آنها گشته است. در این فصل محقق سعی داشته با استفاده از روش های مختلف، مقوله ارتفاع پذیری ساختمانها را به طور خاص در مورد شهر اصفهان دنبال نماید. بدین منظور، پس از بیان حالتهای کلی موضوع در ارتباط با قطعات بافت فرسوده در شهر اصفهان، موضوع را به طور اخص در چند مثال واره پیگیری نماید و پس از تدوین شرایط خاص هر قطعه در مثال واره های ارائه شده، با استفاده از موقعیت خورشید در عرض جغرافیایی آن، شرایط ارتفاع پذیری و ارتفاع پذیری آنها را در فصول و ساعات مختلف بررسی نماید. در نهایت موضوعات مذکور در دو نمونه منظم و نامنظم از بافت فرسوده شهر اصفهان بررسی می شود تا بتوان محدودیت ناشی از ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی به ویژه در زمینه ارتفاع پذیری و ارتفاع پذیری را به نمایش گذارد.

نتیجه گیری و ارائه راهکارها

9-1- مقدمه
در این فصل با توجه به یافته های فصل پیشین، به بیان راهکارها و پیشنهادات مرتبط با ضوابط ارتفاع پذیری ساختمانها پرداخته می گردد. ابتدا مروری بر فصول و مطالعات قبلی صورت می پذیرد. و در ادامه، این فصل به بررسی سوال تحقیق می پردازد و سپس با توجه به یافته های بدست آمده، فرضیه پژوهش مطرح گشته و دفاع از آن صورت می گیرد. بیان راهکارهای پیشنهادی جهت کمک به مسولین اجرایی دست اندرکار بافت فرسوده به دنبال آن می آید. 6 راهکار پیشنهادی براساس موضوع پژوهش حاضر ارائه و بررسی می گردد. در نهایت، محدودیتها و مشکلات تحقیق حاضر در حين انجام مطالعات بیان شده و جهت انجام تحقیقات بعدی پيشنهادهايي ارائه مي شود تا با توجه به تجربه بدست آمده در زمینه موضوع بهسازی و نوسازی در بافت فرسوده شهری و به ویژه بررسی ضوابط ارتفاع پذیری در طرح های تفصیلی شهر اصفهان، بتواند محققین علاقه مند را در جهت انجام تحقیقات بعدی یاری رساند.

9- 2- مروری بر مطالعات پیشین