مقاله با موضوع یافته¬های، بهداشت، (4-، واریانس

. دسترسی به امکانات و خدمات…………………………………………………………………………73
4-6-2-1-3. محیط اجتماعی………………………………………………………………………………………………74
4-6-2-1-4. بهداشت محیط………………………………………………………………………………………………75

متن کامل در sabzfile.com

4-6-2-1-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی…………………………………………………………………..76
4-6-2-1-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی………………………………………………………………….77
4-6-2-2. نایسر………………………………………………………………………………………………………………..78
4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی………………………………………………………………………………..78
4-6-2-2-2. دسترسی به امکانات و خدمات………………………………………………………………………….79
4-6-2-2-3. محیط اجتماعی………………………………………………………………………………………………79
4-6-2-2-4. بهداشت محیط………………………………………………………………………………………………80
4-6-2-2-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی……………………………………………………………………81
4-6-2-2-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی………………………………………………………………….82
4-6-2-3. وضعيت کلی كيفيت محيط مسکونی در دو روستای ادغام شده در
شهر سنندج……………………………………………………………………………………………………………………….83
4-6-2. یافته¬های استنباطی…………………………………………………………………………………………………..83
4-6-2-1. ارزیابی میزان کیفیت محیط مسکونی………………………………………………………………………83
4-6-2-1-1. کیفیت سازمان دسترسی و فضایی………………………………………………………………………83
4-6-2-1-2. کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات……………………………………………………………….84
4-6-2-1-3. کیفیت محیط اجتماعي……………………………………………………………………………………85
4-6-2-1-4. کیفیت بهداشت محيط…………………………………………………………………………………….85
4-6-2-1-5. کیفیت امکانات داخلي واحد مسکوني………………………………………………………………86
4-6-2-1-6. کیفیت امکانات خارجی واحد مسکوني…………………………………………………………….86
4-6-2-1-7. کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج……………………………….87
4-6-2-2. مقایسه کیفیت در دو روستای ادغام شده………………………………………………………………..88
4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی……………………………………………………………………………….88
4-6-2-2-2. دسترسی به امکانات و خدمات………………………………………………………………………….89
4-6-2-2-3. محیط اجتماعی………………………………………………………………………………………………89
4-6-2-2-4. بهداشت محیط……………………………………………………………………………………………….90
4-6-2-2-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی……………………………………………………………………90
4-6-2-2-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی………………………………………………………………….91
4-6-2-3. برازش مدل نظری……………………………………………………………………………………………….91
4-6-2-3-1. مقایسه اهمیت زیرشاخص¬های سازنده کیفیت محیط مسکونی
روستاهای ادغام شده…………………………………………………………………………………………………………..91
4-6-2-3-2. مقایسه اهمیت شاخص¬های اصلی سازنده کیفیت محیط مسکونی
روستاهای ادغام شده…………………………………………………………………………………………………………..93
4-6-2-4. سنجش صحت ساختار دسته بندی سوالات پرسشنامه و کفایت مدل ………………………..97
4-6-3. جمع ¬بندی و نتیجه-گیری………………………………………………………………………………………..102
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………104

فصل پنجم : نتيجه¬گيري و ارائه پيشنهادات……………………………………………………………………105
5-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….105
5-2. یافته¬های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..107
5-2-1. نتایج…………………………………………………………………………………………………………………..107
5-2-2. آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………..110

متن کامل در sabzfile.com

5-3. راهکارهای پیشنهادی………………………………………………………………………………………………..111
5-3-1. راهکارهای ارتقاء و بهبود کیفیت محیط مسکونی در روستاهای
ادغام شده (در شهر سنندج)………………………………………………………………………………………………111

پیوست: پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….113

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-1): مهمترین مطالعات خارجی در رابطه با موضوع مورد مطالعه…………………………………….7
جدول (1-2): مهمترین مطالعات داخلی در رابطه با موضوع مورد مطالعه……………………………………….8
جدول¬ (2-1):¬ گونه شناسی تفکرات حاکم بر تعاریف کیفیت محیط سکونت……………………………….20
جدول (4-1): تغییرات جمعیت و مساحت شهر سنندج طی دوره 1385-1355……………………………51
جدول (4 -2): روستاهاي ادغام شده در بافت شهر سنندج طي دوره 1385- 1355……………………….54 در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
جدول (4-3): تغییرات تعداد و نرخ رشد جمعیت روستاهای
حسن آباد و نایسر (دوره 1385-1355)………………………………………………………………………………….57
جدول (4-4): توزیع جنسیت مخاطبان…………………………………………………………………………………..66
جدول (4-5): توزیع سنی مخاطبان……………………………………………………………………………………….67
جدول (4-6): وضعیت تاهل مخاطبان……………………………………………………………………………………67
جدول (4-7): وضعیت تحصیلات مخاطبان……………………………………………………………………………68
جدول (4-8): وضعیت اشتغال مخاطبان…………………………………………………………………………………69
جدول (4-9): وضعيت مالكيت واحد مسكوني مخاطبان…………………………………………………………..70
جدول (4-10): ميزان متوسط درآمد خانوار در ماه……………………………………………………………………71
جدول (4-11): مدت زمان سکونت در واحد مسكوني……………………………………………………………..71
جدول (4-12): یافته¬های توصیفی کیفیت شاخص سازمان دسترسی و فضایی………………………………73
جدول (4-13): یافته¬های توصیفی کیفیت شاخص دسترسی به امکانات و خدمات………………………..74
جدول (4-14): یافته¬های توصیفی کیفیت شاخص محیط اجتماعی……………………………………………..75
جدول (4-15): یافته¬های توصیفی کیفیت شاخص بهداشت محیط……………………………………………..76
جدول (4-16): یافته¬های توصیفی کیفیت شاخص امکانات داخلی واحدهای مسکونی………………….77
جدول (4-17): یافته¬های توصیفی کیفیت شاخص امکانات خارجی واحدهای مسکونی………………..77
جدول (4-18): یافته¬های توصیفی کیفیت شاخص سازمان دسترسی و فضایی………………………………78
جدول (4-19): یافته¬های توصیفی کیفیت شاخص دسترسی به امکانات و خدمات………………………..79
جدول (4-20): یافته¬های توصیفی کیفیت شاخص محیط اجتماعی……………………………………………..80
جدول (4-21): یافته¬های توصیفی کیفیت شاخص بهداشت محیط……………………………………………..81
جدول (4-22): یافته¬های توصیفی کیفیت شاخص امکانات داخلی واحدهای مسکونی………………….82
جدول (4-23): یافته¬های توصیفی کیفیت شاخص امکانات خارجی واحدهای مسکونی………………..82
جدول (4- 24): مقایسه سطح کیفیت سازمان دسترسی و فضایی در وضع موجود با حد متوسط……………………………………………………………………………………………………………………………..84
جدول (4- 25): مقایسه سطح کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات در وضع
موجود با حد متوسط………………………………………………………………………………………………………….84
جدول (4-26): مقایسه سطح کیفیت محیط اجتماعي در وضع موجود با حد متوسط……………………..85
جدول (4-27): مقایسه سطح کیفیت بهداشت محيط در وضع موجود با حد متوسط………………………85
جدول (4-28): مقایسه سطح کیفیت امکانات داخلي واحد مسکوني در وضع
موجود با حد متوسط ………………………………………………………………………………………………………….86
جدول (4-29): مقایسه سطح کیفیت امکانات خارجی واحد مسکوني در وضع
موجود با حد متوسط…………………………………………………………………………………………………………..86
جدول (4-30): مقایسه سطح کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر
سنندج بر اساس شاخص¬های اصلی……………………………………………………………………………………..88
جدول (4- 31): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت سازمان دسترسی
و فضایی……………………………………………………………………………………………………………………………88
جدول (4- 32): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین دسترسی به امکانات
و خدمات………………………………………………………………………………………………………………………….89
جدول (4- 33): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین محیط اجتماعی…………………………………..89
جدول (4- 34): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین بهداشت محیط…………………………………..90
جدول (4- 35): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امکانات داخلی
واحدهای مسکونی……………………………………………………………………………………………………………..90