پایان نامه جغرافی در مورد شهرسازی، تفصیلی، معماری، شهری

طبقه روی پیلوت
3-2 8 متر دو طبقه روی پیلوت

متن کامل در sabzfile.com

4-2 10 متر دو طبقه روی پیلوت
5-2 12 متر لغایت 22
( بن بست ) دو طبقه روی پیلوت
6-2 13 متر و بیشتر
( بن باز ) محدودیت ندارد
7-2 22 متر و بیشتر
( بن بست ) محدودیت ندارد
ماخذ : سی دی بخشنامه های معاونت شهرسازی
6-2-7- احداث ساختمان هاي (6) طبقه و بيشتر در شهر تهران
شوراي عالي شهرسازي و معماري، در تاريخ 5/11/77 ضوابط احداث ساختمان هاي (6) طبقه و بيشتر در شهر تهران را با لحاظ نمودن مواردی مانند فاصله دو ساختمان همجوار يا مشرفيت، نور و تابش آفتاب، فضاي باز و سطح اشغال، عرض معابر و دسترسي ها، حفظ زيبايي و منظر شهري، عوامل محدود كننده مكاني و تحديد كننده ديگر مانند زلزله، آتش سوزي، تأسيسات شهري و … ضوابط احداث ساختمانهاي 6 طبقه و بيشتر را در مورد شهر تهران به تصویب می رساند. طبق این مصوبه احداث این ساختمانها در جوار معابر با عرض 12 متر و بالاتر صورت پذيرد. بند 1-1 این مصوبه اعلام می دارد که ” رعايت فاصله مناسب دو ساختمان، كه حداقل برابر نصف ارتفاع هر بنا از حد زمين مربوط به شرحي كه در ضوابط تعيين شده است، خواهد بود ” (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 1388 : 40 ) . همچنین طبق بند 1-3 این مصوبه رعايت فاصله از طرفين (شرق و غرب) براي ساختمان هاي منفصل به شرحي كه در ضوابط تعيين شده است، با رعايت شرايط براي هر زمين يك لفاف (هرم) فضايي تشكيل مي شود كه بنا مي تواند تنها در داخل آن احداث شود.
6-2-8- جلوگیری از افزایش محدوده شهرها
ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها به جهت تحقق تراکمهای طرح های مصوب شهرسازی در تاریخ 10 آبان 1378 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد. طبق بند 2 این مصوبه دستگاههای ذیربط موظفند برای ارتقائ کیفیت و شرایط زندگی در محله های مرکزی و قدیمی شهرها و بوجود آمدن امکان عرضه بیشتر و به موقع زمین در این بخشها، حدود مناطق نوسازی، بهسازی و بازسازی در طرح های جامع شهری را مشخص کرده و سپس طرح های تفصیلی موضعی و طراحی شهری لازم برای این مناطق را با حفظ اصول و معیارهای معماری بومی تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 5 برسانند. همچنین وزارت مسکن و شهرسازی نیز باید ضوابط بلندمرتبه سازی و مکان یابی آن را برحسب الویت و ضرورت در شهرها با همکاری شهرداری ها تهیه کند.
همچنین، این مصوبه، هرگونه تفکیک و واگذاری زمین در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها و تغییر کاربری اراضی زراعی و کاربری کشاورزی به کاربریهای شهری و صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا (تا قبل از اینکه تراکم ناخالص‌ جمعیتی در بقیه اراضی شهری به تراکم ناخالص پیش‌ بینی شده در طرح مصوب نرسیده باشد ) را ممنوع می دارد. این مصوبه، در تاریخ 21 مرداد 1380، توسط دیوان عدالت اداری به علت مغایرت با قانون حدود و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابطال گردید.

6-2-9- موضوع بافت هاي فرسوده شهري :
شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در چهارمين جلسه سال جاري در تاريخ 16/3/84، پيرو مباحث جلسات قبل خود، موضوع بافت هاي فرسوده شهري را مورد بررسي نهايي قرارداد و كليات گزارش ارايه شده به تصويب رسيدو مقرر گرديد متن مصوبه به عنوان ضوابط راهنمايي مشاوران و دستگاه هاي مداخله كننده براي جلسه آتي در چارچوب مطالعه صورت گرفته تهيه و به شورا ارايه شود. طبق این مصوبه، محدوده بافت هاي فرسوده كه قبلا در قالب طرح جامع و تفصيلي مصوب گرديده در چارچوب وظايف سازمان عمران و بهسازي قابل پيگيري و اقدام مطابق طرح مصوب خواهد بود.
6-2-10- شاخصهای شناسایی بافت هاي فرسوده شهري :
در یازدهم اردیبهشت ماه سال 1385 شورای عالی شهرسازی و معماری شاخصهای شناسایی بافتهای فرسوده را تعیین می نماید. این شاخصها عبارتند از :
” شاخص1 : ريز دانگي: بلوك‌هايي كه بيش از 50 درصد پلاكهاي آنها مساحت كمتر از 200 متر مربع دارند.
شاخص 2 : ناپايداري: بلوك‌هايي كه بيش از 50 درصد بناهاي آن ناپايدار و فاقد سيستم سازه است.
شاخص 3 : نفوذناپذيري: بلوك‌هايي كه بيش از 50 درصد معابر آن عرض كمتر از 6 متر دارند” (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 1388: 62 ).
همچنین در 25 همین ماه مساحت بافت فرسوده اصفهان را 2157 هکتار اعلام می نماید.
6-2-11- اعطای تراکم تشویقی در بافتهای فرسوده شهری
در سال 1386 مصوبه اعطای ترام تشویقی در بافتهای فرسوده شهری به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید. این مصوبه تراکم را در تمام بافتهای فرسوده 120 درصد تعیین می کند. بند 2 این مصوبه اعلام میدارد که ” تراکم پایه برای احداث بنا درعرصه هایی از بافتهای فرسوده شهرها که حداقل نصاب تفکیک در آنها رعایت شده باشد، فقط برای یکبار به میزان60درصد (به نحوی که از سقف تراکم تفصیلی تجاوز ننماید) افزایش می یابد (همان : 64 ).” همچنین طبق این مصوبه سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است با توجه به گزارش های واصله از شهرداریها، سازوکار لازم برای تأمین کسری احتمالی سطوح کاربری های عمومی و خدماتی موردنیاز این مناطق را در چارچوب طرح جامع مصوب، به کمیسیون ماده 5 ارائه نماید.
6-2-12- آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
تصویب نامه آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در جلسه مورخ 20/8/1387 به تصویب میرسد. ای آیین نامه دارای ده فصل با عناوین تعاریف، برنامه های واگذاری زمین به منظور تولید و عرضه مسکن شهری، ضوابط ومعماری و شهرسازی، تامین زمین و آماده سازی آن، مالیات بر اراضی بایر، فناوریهای نوین، اعطای تسهیلات بانکی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی، عمران و مسکن روستایی و سایر موارد می باشد. در فصل هشتم از این آیین نامه که به موضوع بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی می پردازد، آمده است ” به منظور تسريع در اجراي طرح‌هاي بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و به منظور تحقق مديريت هماهنگ، اقدامات زير صورت مي‌پذيرد:
1. دفاتر خدمات نوسازي محدوده‌ها و محلات يادشده توسط بخش غيردولتي تحت نظارت شهرداري‌ها تشكيل مي‌گردد. ساز و كار تشكيل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و اعلام مي‌گردد. در طول دوران نوسازي كليه دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند اختيارات خود را به دفاتر يادشده تفويض نمايند.
2. حق‌الامتياز آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن در محدوده‌هاي مربوط پس از نوسازي و بدون دريافت حق نگهداري محفوظ بوده و دستگاه‌هاي ذيربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراري و تامين خدمات مورد نياز و مازاد بر وضع قبل از نوسازي اقدام نمايند.
3. ادارات ثبت اسناد و املاك با اولويت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتي مربوط به تجميع، تفكيك و افراز و صدور اسناد و نظاير آن اقدام مي‌نمايند.
4. هزينه‌هاي بخش غيردولتي در جهت تامين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهنگي و مذهبي در مناطق يادشده به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي موديان خواهدبود. (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 1388: 252 و 253 )
همچنین ماده 43 از این آیین نامه بیان می دارد که براي اجراي پروژه‌هاي الگوي نوسازي در احداث مسكن، واگذاري زمين به شكل فروش به قيمت كارشناسي روز براساس اعلام كارشناس رسمي با تقسيط حداكثر پنج سال يا به شكل اجاره بلندمدت و يا به شكل اجاره به شرط تمليك به مجريان طرح‌ها و متقاضيان واجد شرايط صورت مي‌پذيرد. در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
6-3- ضوابط و مقررات خاص ارتفاع پذیری بافت های شهری
6-3-1- مقدمه
ضوابط و مقررات خاص ارتفاع پذیری دربردارنده آیین نامه ها و دستورالعملهای تعیین شده بر اساس شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه می باشد. مقررات و ضوابط طرح های تفصیلی جزئ این موارد می باشد که براساس شرایط جغرافیایی، معماری و شهرسازی شهر اصفهان تدوین شده است. به همین منظور در ذیل به معرفی طرح تفصیلی این شهر و ارائه ضوابط و مقررات مربوطه پرداخته می شود. همچنین این تحقیق، جهت آشنایی با اصطلاحات مطرح در این زمینه، به توضیح آنها می پردازد.
6-3-2- ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی شهر اصفهان
در حال حاضر، شهر اصفهان عملا دارای دو دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی است : یکی دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب 1376 و دیگری دفترچه ضوابط و مقررات طرح بازنگری طرح تفصیلی که ملاک عمل فعلی شهرداری و دستگاههای اجرایی مربوطه، طرح تفصیلی سال 1367 می باشد. دفترچه ضوابط و مقررات طرح بازنگری اگرچه به تصویب کمیسیون ماده پنج و همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، ولی به دلیل عدم ابلاغ تاکنون ( تیرماه 1390 ) سندیت قانونی نداشته و ملاک عمل نمی باشد. بنابراین ملاک عمل ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی در پژوهش حاضر، ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب 1376 می باشد. بنابراین، تاکید این نکته اهمیت دارد که در این تحقیق به ضوابط طرح تفصیلی می پردازد و ضوابط طرح بازنگری اصفهان، اگرچه در بعضی موارد، ملاک عمل می باشد ولی به دلیلی عدم تصویب نهایی آن و عدم تکمیل آن در تمامی مناطق شهری مورد تاکید نمی باشد.
ضوابط طرحهای جامع شهری که تاکنون تهیه گردیده اند، مباحث و مواردی را در برمی گیرند که عمدتا” ساختمانی و شهرسازی است و بندرت در بعضی از طرحها و آنهم بصورت محدود به مباحث دیگر مانند جزئیات شهرسازی طراحی شهری، معماری بناها، تاسیسات شهری، طراحی معابر و قوانین و مباحث حقوقی شهرسازی پرداخته شده است. در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
اگر چه ضوابط ساختمانی و شهرسازی نقش غیر قابل انکاری حداقل در شکل گیری کالبدی شهر ایفا می کند، لیکن به دلیل تنوع مواردی که این ضوابط مشمول آنها می گردد، بالاجبار بصورت کلی تنظیم می شوند و لذا این ضوابط اصولا” نمی تواند جوابگوی تمامی نیازمندیهای یک شهر در این زمینه باشد، بویژه یک شهر بزرگ مانند اصفهان که ضمن اینکه جایگاه والائی از نظر اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی در بین شبکه شهرهای ملی از آن خود کرده، از یک استخوانبندی و بافت شهری منحصر بفردی برخوردار بوده و گنجینه ای بزرگ از بناها ی شاخص با ارزش تاریخی را داراست.
نظر به ویژگیهایی که اصفهان دارد، حفظ، احیاء و تداوم منطقی اصول و ارزشهای والای معماری و شهرسازی آن غیر قابل اجتناب بوده و این امر مستلزم تهیه ضوابط گسترده ترو جزئی تر و همچنین تهیه الگوها و طرحهای جزئیات شهر سازی و معماری شهری میباشد که میباسیت بصورت جداگانه برای کلیه بناها، محوطه ها، بافت ها و محورهای باارزش تاریخی محوطه های عمومی، بافت های مسکونی، معابر و فضاهای شهری، بدنه های شهری بناهای شاخص شهری، زاینده رود، مادیهاو بالاخره باغات آن تهیه گردد.
این مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب 1376 در 8 بخش ارائه شده است :
1) بخش اول به تعاریف و ارجحیت اجرای ضوابط اختصاص داده شده است .
2) بخش دوم ضوابط و مقررات عمومی که عمدتا” مشترک بین کاربریها و کدهای مختلف هستند، ارائه شده است. این بخش شامل ضوابط 1- تفكيك و تجميع، 2- مشرفيت، معماري و نحوه استقرار بناها، 3- گذرها، پاركينگ و پخ ها، 4- محاسبه سطح زيربنا، 5- تاسيسات و 6- ساير ضوابط و مقررات عمومي می باشد.
3) در بخش سوم، ضوابط ومقررات مربوط به بناهای با ارزش از نظرتاریخی ومعماری و ضوابط مربوط به نوع و عملکرد خدمات واقع دربر گذرهای اصلی بین محلات، مراکز محلات، نواحی و مناطق ارائه گردیده است.
4) در طرح تفصیلی، شهر اصفهان به سه بخش تقسیم شده است. ضوابط مربوط به محوطه های مسکونی ( کد M ) در بخش چهارم ارائه شده است.
5 ) بخش پنجم به ضوابط و مقررات مربوط به محوطه های عمومی ( کد N ) می پردازد.
6) در بخش ششم از طرح تفصیلی نیز ضوابط مرتبط با محوطه های بزرگ خدماتی ( کد S ) آورده شده است.

متن کامل در sabzfile.com

7 ) بخش هفتم به ضوابط ومقررات مربوط به باغات و اراضی کشاورزی اختصاص یافته است.
8 ) فصل هشتم به پیوستها تعلق دارد. جداول مربوط به ضوابط پخ گذرها در پیوست شماره 1و جداول مربوط به سطوح قابل افزایش کاربریهای تجاری و پارکینگ محورهای شهری درپیوست شماره 2 درج گردیده است.
از آنجا که در این تحقیق به بررسی ضوابط ارتفاعی می پردازد، بر بخش دوم یعنی ضوابط و مقررات مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها تاکید دارد و در ادامه ضوابط و مقررات مربوطه آورده می شود؛ ولی قبل از آن جهت آشنایی با مفاهیم مطرح شده در این زمینه تعاریف و ضوابط و مقررات مربوطه توضیح داده می شود.

6-3-3- تعریف مفاهیم
از آنجا که بسیاری از واژه ها و اصطلاحات معانی گوناگونی دارد، محقق در کاربرد واژه ها و اصطلاحات ناگزیر به تعریف آنهاست. زیرا ممکن است در بعضی موارد واژه یا اصطلاح ویژه ای مفهومی را به خواننده عرضه کند که اصولا” مورد نظر محقق نباشد، یا احتمالا” واژه یا اصطلاح خاصی برای خواننده بیگانه باشد. بنابراین محقق موظف است، این واژه ها و اصطلاحات را در تحقیق خود هم به لحاظ نظری و هم از حیث عملی تعریف کند. تعاریف مفاهیم و اصطلاحات ضوابط و مقررات طرح تفصیلی اصفهان که در رابطه با تحقیق حاضر دارای کاربرد هستند، به قرار زیر است :
قطعه مالکیت : قطعه زمین دارای حدود مشخص و سند مالکیت رسمی.