پایان نامه درباره شهری، حکمروایی، حکمرانی، مشهد

…………………………………………………………………………………….76
2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری …………………………………………………………………………………………………………..78

متن کامل در sabzfile.com

2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ………………………………………………………………..79
2-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی …………………….84
2-4-1-شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84
2-4-2-تعریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………….87
2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………..88
2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت………………………………………………………………………………………………………………………………….91
2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………………………………..93
2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری ………………………………………………………………………………………………………………………94
2-4-8-مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
2-4-9-تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
2-4-10-ابعاد مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………98
2-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………………………100
2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان…………………………………………………………………………………………………………………………100
2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری…………………………………………………………………………………………………………………….101
2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………….. …………….102
2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ……………………………………………………………………………………………………………………….102
2-4-17-نظریه های مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………108
2-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….109
2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ………………………………………………………………………………………………………………………………..110
2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ………………………………………………………………………………………………………………………….111
2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر …………………………………………………………………………………………………………………………113
2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی………………………………………………………………………………………….116
2-4-24-وضعیت مشارکت در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………118
2-4-25- بینش راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121
2-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………..121
2-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف……………………………………………………………………………………………….122
2-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک……………………………………………………………………………………………………………………………..128
2-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………..129
2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………………130
2-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….131
2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری …………………………………………………………………………………………………………………………..131
2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری …………………………………………………………………………….133 در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی……………………………………………………………………………………………138
2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین )………………………………………140
2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران …………………………………………………………………….145
2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری …………………………………………………………146
2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها ………………………………………………………………………………………………………..148
2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها……………………………………………………………………………………..151
2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران …………………………………………………………………………………………………………………156
2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور …………………………………………………………………………………………158
2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………………………158
2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404…………………………………………………………………………………………………..159
2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………………………………………………………161

متن کامل در sabzfile.com

2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه……………………………………………………………………………………………………………….162 در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور ………………………………………………………………………………………….164
2-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………165
2-6-7- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….165
2-7-جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….167
فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..169
3-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد …………………………………………………………………………………………………………………………169
3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..169
3-2-2- توپوگرافی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171
3-2-3-زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171
3-2-4-ویژگی های اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………172
3-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد ………………………………………………………………………………………………………….174
3-2-6- ویژگی های اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..177
3-2-7-ویژگی های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………….178
3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد …………………………………………………………………………………………………………………………….179