پایان نامه رشته جغرافی با موضوع سایه، واره، صبح، خورشید

مواردی که پلاک دارای معبر شمالی باشد، 40 درصد طول پلاک شمالی در عرض معبر جمع شده است.
نتیجه محاسبات مذکور در مثال واره اول در جدول شماره 8-4 آورده شده است.

جدول شماره ( 8-4 ) : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره اول براساس موقعیت خورشید
ساعت اول بهار اول تابستان اول پاییز اول زمستان
درجه موقعیت خورشید تانژانت 40% طول پلاک شمالی و عرض معبر ارتفاع درجه موقعیت خورشید تانژانت 40% طول پلاک شمالی و عرض معبر ارتفاع درجه موقعیت خورشید تانژانت 40% طول پلاک شمالی و عرض معبر ارتفاع درجه موقعیت خورشید تانژانت 40% طول پلاک شمالی و عرض معبر ارتفاع

6 4.08 0.071 14 0.994 5.53 0.096 14 1.344 5.41- 0.094- 14 1.316- 6.84- -0.119 14 1.666-
7 16.63 0.298 14 4.172 17.33 0.312 14 4.368 7.2 0.126 14 1.764 4.36 0.076 14 1.064
8 28.79 0.549 14 7.686 29.59 0.567 14 7.938 19.67 0.357 14 4.998 14.56 0.259 14 3.626
9 40.12 0.842 14 11.788 42.12 0.904 14 12.656 31.66 0.616 14 8.624 23.26 0.429 14 6.006

متن کامل در sabzfile.com

10 49.75 1.181 14 16.534 54.74 1.414 14 19.796 42.64 0.92 14 12.88 29.8 0.572 14 8.008
11 56.11 1.488 14 20.832 67.12 2.369 14 33.166 51.61 1.262 14 17.668 33.41 0.659 14 9.226
12 57.2 1.551 14 21.714 77.95 4.684 14 65.576 56.8 1.528 14 21.392 33.51 0.662 14 9.268
13 52.54 1.305 14 18.27 79.3 5.292 14 74.088 56.38 1.503 14 21.042 30.09 0.579 14 8.106
14 43.87 0.961 14 13.454 69.22 2.635 14 36.89 50.52 1.213 14 16.982 23.7 0.438 14 6.132
15 33.03 0.65 14 9.1 56.95 1.536 14 21.504 41.18 0.874 14 12.236 15.1 0.269 14 3.766
16 21.11 0.386 14 5.404 44.34 0.977 14 13.678 30 0.577 14 8.078 4.98 0.087 14 1.218
17 8.67 0.152 14 2.128 31.78 0.619 14 8.666 17.91 0.323 14 4.522 6.18- 0.108- 14 1.512-
18 3.94- 0.068- 14 0.952- 19.46 0.353 14 4.942 5.39 0.094 14 1.316 18.01- 0.32- 14 4.48-

8-3-2- مثال واره شماره 2 :
در مثال واره شماره 2، مهمترین عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها، با توجه به شرایط وموقعیت اصفهان و ویژگیهای بافت کالبدی در دو سطح تک قطعه و بافت شهری، را بشرح زیر برشمارد :
1. نسبت طول به عرض زمین : نسبت طول به عرض 2 به 1
2. عرض معابر: فاقد دسترسی به معبر
3. شکل سطح اشغال : از منتهی الیه ضلع شمالی قطعه 60%
4. قرار گیری قطعه نسبت به معبر : در شمال معبر
شکل شماره ( 8-7 ) : موقعیت قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و قطعه سایه پذیر در مثال واره شماره 2

قطعه جنوبی در مثال واره 2 به معبری که در ارتفاع پذیری آن تاثیری داشته باشد، ندارد؛ در نتیجه ارتفاع مجاز ارتفاع پذیری بر روی پلاک شمالی در شرایط مطرح شده در مثال واره2 طبق قوانین طرح تفصیلی برابر با 40 % طول پلاک شمالی آن می باشد. بر این اساس ارتفاع ساخت در پلاک جنوبی 8 متر است که با توجه به ضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی اصفهان و صدور پروانه شهرداری اصفهان که حداقل ارتفاع در ساختمانها را 2 طبقه روی پیلوت در نظر دارد، در مدل مثالی مذکور قطعه جنوبی حداقل می تواند حدود 2 طبقه روی پیلوت ساخت نماید. موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره دوم، در تصویر 8-8 ارائه شده است. در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

شکل شماره ( 8-8 ) : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره دوم

این در حالیست که با توجه به موقعیت خورشید در عرض جغرافیایی شهر اصفهان، موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی )، بصورت تصاویر 8-9 و 8-10 نمایش داده شده است.

شکل شماره ( 8-9 ) : موقعیت خورشید وارتفاع سایه اندازی در مثال واره دوم در اول فصل تابستان در ساعات 9 صبح الی 12 ظهر

ارتفاع سایه اندازی در ساعت 10 صبح : 11.31 ارتفاع سایه اندازی در ساعت 9 صبح : 7.23

ارتفاع سایه اندازی در ساعت12 ظهر: 37.47 ارتفاع سایه اندازی در ساعت 11 صبح : 18.95

شکل شماره ( 8-10 ) : موقعیت خورشید وارتفاع سایه اندازی در مثال واره دوم در اول فصل زمستان در ساعات 9 صبح الی 12 ظهر

ارتفاع سایه اندازی در ساعت 10 صبح : 4.57 ارتفاع سایه اندازی در ساعت 9 صبح : 3.43

ارتفاع سایه اندازی در ساعت12 ظهر: 5.29 ارتفاع سایه اندازی در ساعت 11 صبح : 5.27
در تصاویر فوق، ساختمان قطعه جنوبی بر روی ساختمان شمالی در ساعت 9 صبح اول تابستان و در تمامی ساعات اول فصل زمستان سایه اندازی دارد. زیرا ارتفاع قطعه مذکور طبق ضوابط طرح تفصیلی 9.20 می باشد، در صورتی که ساعات 9 الی 12 ارتفاع سایه اندازی ساختمان قطعه مذکور کمتر می باشد.
حداکثر ارتفاعی را که ساختمان جنوبی در اول فروردین، اول تیر ماه، اول مهرماه و اول دی می توان بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی داشته باشد، طبق مقادیر و اندازه های عوامل و مولفه های چهار گانه فوق در جدول شماره 8-5 ارائه شده است :
جدول شماره ( 8-5 ) : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 2
ساعت
روز 9
صبح 10
صبح 11
صبح 12
ظهر 13
بعداز ظهر 14
بعداز ظهر 15
بعداز ظهر
اول فروردین 6.73 9.44 11.90 12.40 10.44 7.68 5.2
اول تیر ماه 7.23 11.31 18.95 37.47 42.33 21.08 12.28
اول مهر ماه 4.92 7.36 10.09 12.22 12.02 9.70 6.99
اول دی ماه 3.43 4.57 5.27 5.29 4.63 3.50 2.15

در این مثال ، حداکثر ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در ساعت 13 اول تیر ماه به میزان 42.33 متر و حداقل آن در ساعت 9 صبح دی ماه به میزان 3.43 متر ارتفاع می باشد بدین معنا که میزان ارتفاع ساختمان در ساعت 13 اول تیرماه برابر با 12 طبقه بر روی پیلوت و در ساعت 9 صبح اول دی ماه برابر با 1 طبقه می باشد.
طبق جدول فوق، ساختمان جنوبی در اول فروردین در ساعات 9 و14 و 15 ، در اول تیرماه در ساعت 9 صبح ، در اول مهرماه در ساعات 9 و 10 و 15 در اول دی ماه در تمامی ساعات بر روی ساختمان شمالی سایه ایجاد می کند.
همچنین جدول شماره 8-6 نشان دهنده میزان ارتفاع ساختمان جنوبی در مثال واره فوق براساس فاکتور اقلیمی موقعیت خورشید با توجه به موقعیت شهر اصفهان می باشد.
جدول شماره ( 8-6 ) : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره دوم براساس موقعیت خورشید
اول زمستان اول پاییز اول تابستان اول بهار ساعت
0.952- 0.752- 0.768 0.568 6
0.608 1.008 2.496 2.384 7
2.072 2.856 4.536 4.392 8
3.432 4.928 7.232 6.736 9
4.576 7.36 11.312 9.448 10
5.272 10.096 18.952 11.904 11 در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
5.296 12.224 37.472 12.408 12
4.632 12.024 42.336 10.44 13
3.504 9.704 21.08 7.688 14
2.152 6.992 12.288 5.2 15
0.696 4.616 7.816 3.088 16
0.864- 2.584 4.952 1.216 17
2.56- 0.752 2.824 0.544- 18
0.952- 0.752- 0.768 0.568 18

8-3-3- مثال واره شماره 3 :
مهمترین عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها، در مثال واره شماره 3، با توجه به شرایط وموقعیت اصفهان و ویژگیهای بافت کالبدی در دو سطح فردی قطعه و بافت شهری، در زیر بیان شده است :
1- نسبت طول به عرض زمین : نسبت طول به عرض 2 به 1
2- عرض معابر: برای معابر 8 متر عرض
3- شکل سطح اشغال : از منتهی الیه ضلع شمالی قطعه 60%
4- قرار گیری قطعه نسبت به معبر : در جنوب معبر

شکل شماره ( 8-11 ) : موقعیت قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و قطعه سایه پذیر در مثال واره شماره 3

طبق قوانین طرح تفصیلی ارتفاع مجاز در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) در مدل مثالی 3 برابر با 16 متر است که با توجه به ضوابط و مقررات شهرسازی و صدور پروانه حداقل ارتفاع در قطعه مذکور به صورت 4 طبقه روی پیلوت می باشد. شکل شماره 8-12 موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره سوم را نشان می دهد.

شکل شماره ( 8-12 ) : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره سوم

این در حالیست که با توجه به موقعیت خورشید در عرض جغرافیایی شهر اصفهان، موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی )، بصورت تصاویر 8-13 و 8-14 نمایش داده شده است.

شکل شماره ( 8-13 ) : موقعیت خورشید وارتفاع سایه اندازی در مثال واره سوم در اول فصل تابستان در ساعات 9 صبح الی 12 ظهر

ارتفاع سایه اندازی در ساعت 10 صبح : 22.62 ارتفاع سایه اندازی در ساعت 9 صبح : 14.46

ارتفاع سایه اندازی در ساعت12 ظهر: 74.94 ارتفاع سایه اندازی در ساعت 11 صبح : 37.90

شکل شماره ( 8-14 ) : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره سوم در اول فصل زمستان در ساعات 9 صبح الی 12 ظهر

ارتفاع سایه اندازی در ساعت 10 صبح : 9.15 ارتفاع سایه اندازی در ساعت 9 صبح : 6.86

ارتفاع سایه اندازی در ساعت12 ظهر: 10.59 ارتفاع سایه اندازی در ساعت 11 صبح : 10.54

در مثال واره فوق، ساختمان قطعه جنوبی در اول فصل تابستان در ساعت 9 صبح و در اول فصل زمستان در ساعات 9 الی 12 بر ساختمان قطعه شمالی سایه اندازی نامطلوب دارد.
حداکثر ارتفاعی را که ساختمان جنوبی در اول فروردین، اول تیر ماه، اول مهرماه و اول دی می توان بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی داشته باشد، طبق مقادیر و اندازه های عوامل و مولفه های چهار گانه فوق در جدول شماره 8-7 ارائه شده است :
جدول شماره ( 8-7 ) : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 3
ساعت
روز 9
صبح 10
صبح 11
صبح 12
ظهر 13
بعداز ظهر 14
بعداز ظهر 15
بعداز ظهر
اول فروردین 13.47 18.89 23.80 24.81 20.88 15.37 10.4
اول تیر ماه 14.46 22.62 37.90 74.94 84.67 42.16 24.57
اول مهر ماه 9.85 14.72 20.19 24.44 24.04 19.40 13.98
اول دی ماه 6.86 9.15 10.54 10.59 9.26 7.00 4.30

طبق جدول شماره 7-8 ، ساختمان جنوبی در اول فروردین در ساعات 9 و14 و 15 ، در اول تیرماه در ساعت 9 صبح ، در اول مهرماه در ساعات 9 و 10 و 15 در اول دی ماه در تمامی ساعات بر روی ساختمان شمالی سایه ایجاد می کند.
در این نمونه حداکثر ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد ارتفاع پذیری بر روی ساختمان شمالی در ساعت 13 اول تیر ماه به میزان 84.67 متر و حداقل آن در ساعت 9 صبح دی ماه به میزان 6.86 متر ارتفاع می باشد. بنابراین می توان گفت میزان ارتفاع ساختمان در ساعت 13 اول تیرماه برابر با 25 طبقه بر روی پیلوت و در ساعت 9 صبح اول دی ماه برابر با 1 طبقه بر روی پیلوت می باشد.
همچنین جدول شماره 8-8 نشان دهنده میزان ارتفاع ساختمان جنوبی در مدل مثالی فوق براساس فاکتور اقلیمی موقعیت خورشید در عرض جغرافیایی شهر اصفهان می باشد.
جدول شماره ( 8-8 ) : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره سوم براساس موقعیت خورشید
ساعت اول بهار اول تابستان اول پاییز اول زمستان
6 1.13 1.53 1.50- 1.90-
7 4.76 4.99 2.01 1.21
8 8.78 9.07 5.71 4.14
9 13.47 14.46 9.85 6.86
10 18.89 22.62 14.72 9.15
11 23.80 37.90 20.19 10.54
12 24.81 74.94 24.44 10.59
13 20.88 84.67 24.04 9.26
14 15.37 42.16 19.40 7.00
15 10.4 24.57 13.98 4.30
16 6.17 15.63 9.23 1.39
17 2.43 9.90 5.16 1.72-
18 1.08- 5.64 1.50 5.12-

8-3-4- مثال واره شماره 4 :
در این مثال واره، مهمترین عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها، با توجه به شرایط وموقعیت اصفهان و ویژگیهای بافت کالبدی در دو سطح فردی قطعه و بافت شهری، در زیر بیان شده است :
1- نسبت طول به عرض زمین : نسبت طول به عرض 3 به 1
2- عرض معابر: برای معابر 6 متر عرض
3- شکل سطح اشغال : از منتهی الیه ضلع شمالی قطعه 60%
4- قرار گیری قطعه نسبت به معبر : در جنوب معبر

شکل شماره 8-15 موقعیت قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و قطعه سایه پذیر در مثال واره شماره 4 را با شرایط چهارگانه فوق نشان می دهد.

شکل شماره ( 8-15 ) : موقعیت قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و قطعه سایه پذیر در مثال واره شماره 4

با توجه به عوامل مطرح شده در مثال واره شماره 4، ارتفاع مجاز در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی) برابر با 15.6 متر است که با توجه به ضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی شهر اصفهان حداقل ارتفاع در قطعه مذکور به صورت 3 طبقه روی پیلوت ( با توجه به اینکه عرض گذر آن 6 متر می باشد، ارتفاع بنا برای قطعه مذکور 3 طبقه روی پیلوت است )می باشد. موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره چهارم در شکل شماره 8-16 نشان داده شده است.
شکل شماره ( 8-16 ) : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره چهارم

درتصاویر زیر، موقعیت ساخت در قطعه جنوبی با توجه به موقعیت خورشید در عرض جغرافیایی شهر اصفهان، ارائه شده است.

شکل شماره ( 8-17 ) : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره چهارم در اول فصل تابستان در ساعات 9 صبح الی 12 ظهر

متن کامل در sabzfile.com