پایان نامه رشته جغرافی با موضوع مسکونی، (شاخص¬های، روستاهای، مسکونی)

متن کامل در sabzfile.com

ن داد.

در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

جدول (4- 38): ضرایب بتای زیرشاخص¬های ذهنی محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج
متغیرهای مشاهده شده ضرایب استاندارد نشده
(UNSTANDARDIZED COEFFICIENTS) ضرایب استاندارد شده

متن کامل در sabzfile.com

(STANDARDIZED COEFFICIENTS) t sig اولویت بندی متغیرها
B Std. Error Beta
سازمان دسترسی و فضایی 81/8 022/0 069/0 21/18 000/0 1
دسترسی به امکانات و خدمات 50/8 037/0 051/0 33/11 000/0 2
محیط اجتماعی 93/8 017/0 048/0 46/10 000/0 3
بهداشت محیط 38/16 022/0 011/0 21/0 833/0 4 در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

4-6-2-3-2. مقایسه اهمیت شاخص¬های اصلی سازنده کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده
در مرحله دوم، دو شاخص اصلی سازنده کیفیت محیط مسکونی (شاخص¬های عینی محیط مسکونی و شاخص¬های ذهنی محیط مسکونی) واقع در سطح دوم درخت ارزش نسبت به متغیر پنهان رضایت از کیفیت محیط مسکونی مورد بررسی قرار گرفت، بر اساس نتایج این روش:
1- هر یک از متغیرهای مشاهده شده (شاخص¬های عینی محیط مسکونی و شاخص¬های ذهنی محیط مسکونی) با متغیر پنهان رضایت از کیفیت محیط مسکونی رابطه معناداری دارند(P<0>2- با توجه به ضرایب بتای حاصل می¬توان گفت برای ساکنین میزان اهمیت شاخص¬های ذهنی بیشتر از شاخص¬های عینی بوده است. در جدول شماره (4- 39) این اولویت بندی نشان داده شده است. در ادامه در نمودار شماره (4-10) اهمیت هر یک از معیارهای سازنده کیفیت محیط مسکونی در روستاهای حسن آباد و نایسر توسط ساکنین نسبت به یکدیگر نشان داده شده است.