پایان نامه رشته جغرافیا:روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل اقتصادی:

در بررسی منشأ شهرها عامل توسعه مبادلات کالا و پیشرفتهای تجاری که منجر به یک محل قابل استفاده و دائمی در یک موقعیت مطلوب می گردد؛ و عامل افراد بشری را که کارشان موجب پیشرفت ارگانیسم شهری شده است، بایستی ازجمله مواردی دانست که به ایجاد شهر ها کمک ارزنده ای نموده است. تبادلات دلار و وجود محلی برای چنین تبادلی که می توان بازارهای مکاره ، شنبه بازارها، چهار شنبه بازارها، و ما نند آنها را نتیجه پیدایش آن دانست، در توسعه و ایجاد شهر نقش موثری داشته است. (شیعه، 1378 : 11)

این عامل بر چگونگی تولید و توزیع بازار تولید و ثروت و حرکت و گردش کالاها نظر دارد. اگر فرم کالبدی شهر به چگونگی امکان و انجام عملکردهای اقتصادی پاسخ تام و تمام ندهد، عملکردهای اقتصادی امکان ظهور و رشد و توسعه پیدا نمی کنند. ابزار تولیدی و چگونگی استقرار زمینهای کشاورزی نسبت به شهر، انبارهای کالاها و کارگاهها عوامل مهمی بودند که هم در چگونگی محل استقرار شهر و اجزاء آن موثر بودند ، علاوه بر این روابط تجاری ، راه و کاروان و نیز اقامتگاهها و کاروانسراها را در سطح مناطق مطرح می ساخته در کل روابط اقتصادی از جهات منطقه ای روابط شهرها و کشورها را تعیین می کرده است. نوع و مقدار تولید در این باره بسیار مهم تلقی می شده است. از جهت تاریخ تشکیل جوامع اولیه تولید کننده که در عین حال ثروتمند هم تلقی می شده است. از جهت تاریخ تشکیل جوامع اولیه تولید کننده که در عین حال ثرتمند هم تلقی می شده اند در مرکز تمدنهای اولیه قرار داشته اند به عبارت دیگر بسیاری از محققین تاریخ شهرهای دنیا، بر این عقیده اند که بدون این عامل در زمان نیز نقش تعیین کننده ای دارد و ملاحظه می شود که هر شهری از جهات تولیدی پیشرفت داشته باشد، توسعه می یابد و جمعیت بیشتری دارد.

اهداف علمی:

1- شناخت تبیین عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر طی دو دهه اخیر

2- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ساماندهی هر چه بهتر شهر و کنترل و هدایت تغییرات بی رویه کاربری اراضی کشاورزی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390) با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا:روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

شهر بر اساس نگرش سیستمی

سیستم شهری، آرایشی است از شهرهایی که در یک فضای معین و در ارتباط با هم از طریق تحرکهای جمعیتی، جریان کالا، افکار و عرضه خدمات، گسترده می شوند و سازمان می یابند. جریان کالا، افکار، تحرکهای جمعیتی و عرضه خدمات ، نیروی حیاتی و محرکه سیستم شهری است وو آن را پویا می سازد. بدین سان هیچ شهری نمی تواند به صورت منفرد ، مجزا و بدون روابط متقابل با دیگر شهرها و سکونتگاههای انسانی به حیات خود ادامه دهد. سیستم شهری بر اساس یک مفهوم سنتی، مجموعه ای از شهرها در یک ناحیه یا یک کشور و ویژگیهای آن است و در مفهوم گسترده آن، بر مبنای کانونهای شهری که تمرکز فضایی مردم و انواع فعالیتهای داخل ناحیه یا کشور را در بر می گیرند، قرار دارد. این کانونها دارای مناسبات و وابستگیهایی با کانونهای دیگر حوزه های پیرامونی خود هستند. هر سیستم شهری ممکن است علاوه بر مناسبات داخلی، روابطی با دیگر نقاط کشور یا جهان برقرار سازد؛ از این رو آینده سیستمهای شهری، علاوه بر عوامل داخلی، به عوامل خارجی نظیر؛ تورم وارداتی، بحرانهای منطقه ای و مهارجرتهای خارجی وابسته است. (شکوئی، 1373 : 330 و 332)

نظام شهریعبارت از مجموعه از شهرهای وابسته به همدیگر است که ساختار نظام سکونتگاههای شهری در یک ناحیه، منطقه، سرزمین و جهان را پدید می آورند. نظام شهری تنهامنحصر به مجموعه ای کالبدی از سکونتگاههای شهری نیست، بلکه همچنین شامل جریانها و ارتباطات میان این سکونتگاهها نیز می شود. این جریانها عبارتند اط : جریان جمعیت، سرمایه، عوامل تولید، ایده ها، اطلاعات و نو آوریها. بر پایه این تعریف نظامهای شهری، نظامهای بازی هستند که مطالعه درباره آنها مستلزم مطالعه روابط گسترده آنها با محیط پسرامون آنهاست.(عظیمی ، 1381 : 53)

براین بری جغرافیدان معروف آمریکایی، شاید برای اولین بار نظریه سیستمها را در مطالعات شهری استفاده می کنند. مفهوم سیستم شهری مبنی بر وجود مجموعه ای از مراکز شهری ـ ناحیه ای است. در این نگرش، هر شهرک و شهر دارای منطقه نفوذی است که با هم کل زمینهای منطقه نفوذ را در بر می گیرد. کارکردهای اقتصادی میان این نواحی بر اساس ملاکهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی توزیع شده است. پاره ای از کارکردها در همه جا وجود دارد و حتی در پایین ترین نظام سلسله مرات مکان مرکزی نیز یافت می شود. پاره ای دیگر تنها به مکان های ویژه اختصاص یافته و چه بسا فقط در بزرگترین شهر ناحیه، آن هم با هدف خاص بوجود آمده باشد. هر شهر و هر شهرک و منطقه آنها به طور مستقیم و غیر مستقیم، از جهت کالاها و خدماتی که تولید می کنند و یا تولید آن در محل امکان پذیر نیست به دیگری وابسته است و سیستم مورد بحث ما، به وسیله شبکه ای از راهها، جریان کالا، خدمات، عقاید، سرمایه ها و نیروی کار، قابلیت نظام پذیری و مالکیت یافتن را دارا است.( شکوئی ، 1364 : 148)

اهداف علمی:

1- شناخت تبیین عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر طی دو دهه اخیر

2- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ساماندهی هر چه بهتر شهر و کنترل و هدایت تغییرات بی رویه کاربری اراضی کشاورزی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390) با فرمت ورد

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا:روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

شهر نشینی

شهر نقطه اتصال فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است. در شهر، بازار کار، بستر پیدایی فناوریها، محل عرضه خدمات اجتماعی، مراکز آموزش، تجارت ، صنعت، اعتبارات مالیو سرمایه گذاری فراهم است. از این رو شهر آستانه ورود به دنیاست. برخی شهر را کانون جهانی شدن دانسته اند. زیرا شبکه جهانی با حلقه شهرها به هم ارتباط می یابد.

شهر بستری برای آزمون توانایی های نظامی مدیریتی است. از نحوه مدیریت شهرهای بزرگ می توان به ظرفیت و توانایی مدیریتی نظامهای حکومتی و مردمی پی برد.

شهر نشینی موجب پیدایی انسانی نوموسوم به انسان شهریشده است. انسان شهر دارای روحیه و رقابتمندی در کنار همکاری است، دارای تخصص یا مهارت است، توانایی سازگاری و همزیستی دارد، نسبت به غیر ارادی تسامح است. ساختار ذهنی و رفتاری وی پیش بینی پذیر است، از دسترسی به اطلاعات بهره مند است. انسان شهری از ارتباط با زندگی طبیعی به دور است و دارای نرخ زاد و ولد کمتر است. ویژگیهای انسان شهری  متأثر از ضرورتهای زیستن در شهر است.

امروزه نیمی از مردم جهان در شهرها زندگی می کنند. در دویست سال گذشته جمعیت شهری از 30 میلیون به 3 میلیارد نفر رسیده است. به عبارت دیگر 200 سال گذشته از هر 15 نفر یکی در شهر می زیست و امروز از هر دو نفر یکی . در نیمه دوم قرن بیستم میلادی این روند سرعت یافت.

شهرنشینی به صورت رایج بر اثر تحولات صنعتی رواج یافت. از اواخر قرن هجدهم میلادی بر اثر اختراعات و فنآوریهای نو، شهر ما گسترش یافته افقی یافته اند. پیدایی ماشین بخار و وسایلحمل و نقل  در گسترش شهری بسیار مؤثر بود. همچنین وسایل ارتباطی مانند؛ تلفگراف و تلفن سبب شد تا شهر ما گسترده تر شوند. ایجاد آسانسور گسترش عمودی شهرها را نیز فراهم نمود. بر اثر این تحولات بوده است که شهرها بصورت کنونی در آمده اند.

در آغاز قرن بیست و یکم میلادی می توان تصویری از تعداد اندازه شهرها فراهم آورد. جدول (2-1) تعداد جمعیت شهر را بر حسب تعداد آن در جهان نشان می دهد. پیش بینی می شود که تا سال 2030 در حدود 60 درصد مردم جهان در شهرها زندگی کنند. ( شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری ، 1382 : 2 و 3)

اهداف علمی:

1- شناخت تبیین عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر طی دو دهه اخیر

2- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ساماندهی هر چه بهتر شهر و کنترل و هدایت تغییرات بی رویه کاربری اراضی کشاورزی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390) با فرمت ورد

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)-دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

  • واژه ها و مفاهیم :

 

روند:

رونددرفرهنگمعینرفتار و طریقهمعنیشدهاست

هرروندبیانگرتغییراتیکدستهازداده‌هایاپدیده‌هامی‌باشد.

هرروندبیانگرتغییراتدریکبازه‌یزمانیاست.

روندهابهساده‌سازیپیچیدگیپدیده‌هامی‌پردازند. کانوندانش

روند یعنی طریق و روش وترتیب ، یک روند ممکن است مداومت و توالی منظم یک رویداد  محسسوب و یا انجام عملی را در مسیر معین که به نتایج کامل برسد نشان دهد .در جغرافیا مفهوم روند  شامل تغییر در مکان و زمان می باشد(شکوئی ، کاظمی :1384 ص2)

 

حریم شهر:

جهت توسعه  های بعدی شهر در مراحل زمانی آینده در اطراف محدوده شهرها حدودی دیگر تعیین می شود که به حریم شهر معروف است . در حقیقت این اراضی جهت گسترش های آتی شهر در نظر گرفته می شود .

به عبارت دیگر (حریم) عبارت است از خط کمربندی یا منطقه ای که تحت نفوذ مستقیم گسترش شهرقرار دارد . یا عبارت است از اراضی و املاک  متصل به حد خارجی محدوده قانونی شهر که حدود آن طبق مقررات شهری و شورای شهر تعیین می شود .(شیعه : 1374 ،ص 1679)

 

شهر:

شهردرفرهنگفارسیمعین (شَ) [ په . ] (اِ.) 1 – آبادییکهجمعیتزیاد،خانهها،مغازههاوخیابانهایبزرگووسیعداشتهباشد. 2 – کشور. ؛ ~ هرتکنایهاز: شهریکهدرآننظموقانوننیست

بااینهمهشهراجتماعیاستباتعدادوتراکممعینومتناسبجمعیت،بابافتوساختارکالبدییکپارچهوبهمپیوستهاعمازمحلات،کوههاویامناطقمسکونی،فضاهایفرهنگی،بازرگانی،تولیدی،اداری،ارتباطی،کشاورزیونظایرآنهاکهاکثریتساکنانشاغلدائمیآندرمشاغلغیرکشاورزییکاشتغالداشتهوبراثرتمرکزتولیدوخدماتفرامحلی،کانونسیاسیـاجتماعی،فرهنگی،اداری،مواصلاتیومرکزمبادلاتاقتصادیوتأمیننیازهایحوزهجذبونفوذفضایپیرامونخودنیزمیباشد. (نظریان، 1377)

 

 

كاربرياراضی :

كاربري اراضینحوهاستفادهزمينرابراساسسلسلهمراتبانواعفعاليتهايشهريوطرحهايجامعوتفصيلي،كاربريملكگويند.دريكمفهومگستردهکاربرياراضيگزينههايمختلفپيشروبراياستفادهازسطحزميناست.

(نامجويان,85:1385)ا

اينواژهاشارهبهآندستهازتغييراتيمينمايدکهتوسطانسانوبراثرمجموعهايازاقداماتبررويزمينانجامميگيرد. (متهاس :2003 ،ص 316)

اهداف علمی:

1- شناخت تبیین عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر طی دو دهه اخیر

2- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ساماندهی هر چه بهتر شهر و کنترل و هدایت تغییرات بی رویه کاربری اراضی کشاورزی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390) با فرمت ورد

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری -دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

شهر

امروز تعریف جامعی از شهر که بتواند شامل کلیه شهرهای جهان باشد مشکل است، چرا که شهر ما به سیستم های اقتصادی و اجتماعی همسان وابسته نبوده و نکات مشترکی بین آنها وجود ندارد. بنابراین هریک از جغرافیدانان بنا به ادراک و برداشت خود تعریفی از شهر کرده اند. ولی اکثراً تعریف رضایت بخشی از آن بدست نداده اند. زیرا شهر مثل هر مقوله جغرافیایی و اجتماعی یک تجریدات و همه وجوههای عینی با ماهیت های متنوع ظاهر می گردند. با این همه شهر اجتماعی است با تعداد و تراکم معین و متناسب جمعیت، با بافت و ساختار کالبدی یکپارچه و بهم پیوسته اعم از محلات، کوهها و یا مناطق مسکونی، فضاهای فرهنگی، بازرگانی، تولیدی، اداری، ارتباطی، کشاورزی و نظایر آنها که اکثریت ساکنان شاغل دائمی آن در مشاغل غیر کشاورزی یک اشتغال داشته  و بر اثر تمرکز تولید و خدمات فرامحلی، کانون سیاسی ـ اجتماعی، فرهنگی، اداری، مواصلاتی و مرکز مبادلات اقتصادی و تأمین نیازهای حوزه جذب و نفوذ فضای پیرامون خود نیز می باشد. (نظریان، 1377)

شهر به صورت یک واحد یا هستی کل در نظر گرفته می شود و شناخت بافت کالبدی و شکل بندی ساختمانی، شناسایی ساختارهای گوناگون و وضع کارکردهای سیاسی، فرهنگی، دینی، اجتماعی ـ اقتصادی و مرکزیت شهر با دعوی تمام نگری به طور تام و تمام و با توجه به سلسله رابطه های فضایی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی بین عناصر و کارکردهای شهری بررسی و به نیروی شکل دهنده آنها توجه می شود و روابط متقابل شهر با جایگاه و محیط طبیعی آن و با مناطق پیرامونی هم پیوند دور و نزدیک آن مطالعه می گردد. روشن است که ویژگیهای شهر در دوره های متفاوت و مناطق مختلف یکسان نبوده است و در مفهوم شهر در هر دوره مناسب با هر سرزمینی در سیر تاریخ تفاوتهایی وجود دارد. مشکل مهم، یافتن چنان تعریفی از شهر است که بتواند برای دورانهای متفاوت و نواحی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی گوناگون صادق باشد.(پاپلی یزدی،رجبی سناجردی، 1382: 49).

از هنگامی که دیدگاه کارکردی و سپس سیستمی با نوشته های هانی بوبک (1927) ، و الترکریستالر (1933)، اولیش (1969) و سایر جغرافیدانان ، ازجمله استویک (1977) در جغرافیا و علی الخصوص درباره مکانهای مرکزی و روابط متقابل شهر با مناطق روستایی یا حوزه نفوذ آن مطرح شد، موضوع کارکردها، تنوع درون شهری و برون شهری، فعالیتهای بنیادی شهر آفرین، فضا آفرین و ارائه کارآییهای مشخص برای حوزه نفوذ و فضای حیاتی برون شهر ما و نوع این روابط، جز متجزای تعریف شهر شده است( مؤمنی ، 1366 : 8 و 3)

پروفسور هوفر می گوید : شهر نتیجه ارتباط میان شش جنبه است: ساخت اقتصادی،(تنوع فعالیت و اشتغال)، ساختار اجتماعی (تفاوت طبقات اجتماعی)، ساخت کالبدی (طرح ، ساختمانهای عمومی ، حصار و غیره) ، موقعیتی جغرافیایی، موقعیت قانونی (قانون اساسی، دستگاههای حقوقی ، محلات) و بالآخره حیات سیاسی (کامروا، 1379 : 46)

دیدگاه سرمایه داری، شهر عبارت است از عرصه ای که در آن نیروهای گوناگون به منظور حفظ سلطه و نفوذ خود بر زندگی شهر به جدال بر می خیزند، این نیروها متعلق به ساختار ویژه قدرت مانند؛ دولت، کلیسا و شرکتهای چند ملیتی هستند و شهرانعکاسی است از توازن این قدرتها، چه نسبی و چه مطلق. (مهندسین مشاور طرح و آمایش : 24)

اما شهر در حیات مدنی از سه رکن اصلی شهروند و کالبد شهر و مدیریت شهری تشکیل می شود. شهروند و مدیریت شهری ماهیتی فاعلی اارند و کالبد شهری ماهیتی از انفعالی. انسان بنا به مدنی الطبع بودن میل به شهروندی دارد و نیازمند حیات مدنی است و مدیریت شهری مکلف به ساماندهی و مدیریت کالبد شهر است. در تعریف شهر به مثابه محل زندگی مدنی، کیفیت زندگی شهروندان میزان سنجش است. در این مفهوم از شهر، همه اقدامات کمی برای آن است که شادابی و نشاط در چهره شهروندان ظاهر شود و حیات فرهنگی و اجتماعی مطبوع در شهر جریان یابد. (بهشتی، 1379 : 41)

از دیدگاه جامعه شناختی ، تعریف مشهور لوئیس میرث ها از شهر دکه می بینیم : برای مقاصد جامعه شناختی شهرزا می توان سکونتگاه دائمی ، انبوه و نسبتاً بزرگی برای افرادی که از نظر اجتماعی نا همگونند تعریف کرد. از دیدگاه اقتصادی نیز می توان شهر را اینگونه تعریف کرد : «شهر محل فعالیت گروههای نا همگن اجتماعی است که شغل بیشتر آنها غیر کشاورزی است». (دیکنز، 1377 : 71)

طبق قانون تعاریف و تقسیمات کشوری ج . ا . ایران ( مصوب 5/4/1362) « شهر محلی با حدود قانونی است که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمای با ویژگیهای خاص خود باشد، به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت و صنعت ، کشاورزی و خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خود کفایی نسبی برخوردار باشند. کانون مبادلات اجتماعی، فرهنگی وسیاسی و حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای 10 هزار نفر جمعیت باشد. ( طاهرخانی ، 1378: 18)

اهداف علمی:

1- شناخت تبیین عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر طی دو دهه اخیر

2- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ساماندهی هر چه بهتر شهر و کنترل و هدایت تغییرات بی رویه کاربری اراضی کشاورزی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390) با فرمت ورد

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)-دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

  • فرضیات تحقیق:

فرضیه عبارت است از حدس یاگمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده ها ، اشیاء و متغیرها ، که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید ، بنابراین فرضیه گمانی است موقتی که  درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد .(حافظ نیا ،110:1382)

با توجه به موضوع و پرسشهای پژوهش، سه فرضیه برای این تدوین شده است :

1) مهاجرت بعنوان یک عامل اجتماعی ، نقش موثری در گسترش شهر داشته است                                                                                 2) افزایش قیمت زمین موجب تغییر کاربری اراضی شده است

3) موقیت ارتباطی شهر در توسعه  خطی شهر رضوانشهر نقش عمده ای ایفا نموده است.

 

  • روش تحقيق :

در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است

اطلاعات پایه ای نظیر بررسی و شناخت ویژگی های شهری به شکل توصیفی انجام می شود.بخشی دیگر ازیافته ها به صورت اطلاعاتی که از طریق روش پیمایشی (میدانی) بدست می آید و از طریق روشهای گوناگون به تحلیل کشیده می شوند.

روش تحلیل در این پایان نامه استفاده از اسناد و نقشه های موضوعی می باشد.

اهداف علمی:

1- شناخت تبیین عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر طی دو دهه اخیر

2- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ساماندهی هر چه بهتر شهر و کنترل و هدایت تغییرات بی رویه کاربری اراضی کشاورزی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390) با فرمت ورد

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

توسعه روز افزون جمعیت شهرنشین کشور و عدم  پیش بینی اراضی کافی و مناسب برای توسعه شهرها، لزوم مکان یابی اراضی برای توسعه شهری ، چه با ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهرهای موجود همراه با تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه انها در اینده و چه با تعیین نقاط روستایی که در اینده از نظر میزان جمعیت و عملکرد اقتصادی به شهر تبدیل میگردند و در نهایت با مکان یابی نقاط شهری جدید (شهر یا شهرک)و تعیین عملکرد و نقش اقتصادی انها و پیش بینی و میزان رشد تحولات جمعیت انها در اینده را در محدوده شهرستان ایجاب مینماید .تحقیق حاضر نیز با توجه به روند رو به رشد شهر نشینی در رضوانشهر و افزایش جمعیت که به تبع نیاز به توسعه و گسترشفیزیکی مطلوب شهری می باشد به دنبال شناخت تنگناها و امکانات توسعه فیزیکی شهر ،بررسی میزان تاثیر گذاری روند فعلی توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثربرتوسعه فیزیکیبر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی و کالبدی شهر می باشد.با توجه به استقرار شهر در میان پیراموناراضی مرغوب کشاورزی،شالیزار و باغی و همچنین محدودیت هایی که از جهت دو پدیده طبیعی یعنی دریای خزر و کو ههای تالش وجود دارد و از طرف دیگر توسعه شهر در امتداد جاده ارتباطی ترانزیتی ، این پژوهش بر اساس اخرین یافته ها و نظریه ها و روشهای علمی شهرسازی و همچنین با بهره گیری از اصول نوین توسعه پایدار شهری و با تحلیل و نقد طرحهاو برنامه های توسعه شهری انجام شده ، در صدد جلوگیری از انهدام و تخریب اراضی کشاورزی با توجه به نقش اقتصادی ان در زندگی اهالی و همچنین جلوگیزی از رشد بی قواره طولی و خطی شهر که حجم تراغیک منجر به اختلالدر زندگی  و کار شهرنشینان شده پرداخته است . در این راستا بر توسعه عمودی شهر و ایجاد زائدهای شهری تاکید و تصویه شده است

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف علمی:

1- شناخت تبیین عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر طی دو دهه اخیر

2- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ساماندهی هر چه بهتر شهر و کنترل و هدایت تغییرات بی رویه کاربری اراضی کشاورزی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390) با فرمت ورد

راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی  استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی در این شهرستان پرداختیم و سپس با استفاده از تکنیک سوات و بیان نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها از سه جنبه‌ی اقتصادی،اکولوژیکی و نهادی به ارائه‌ی راهکارها پرداختیم.

شهرستان راميان استان گلستان در جنوب غربي استان واقع و از شمال به شهرستان گنبد کاووس ، از جنوب به استان سمنان ، از غرب به شهرستان علي آباد کتول و از شرق به شهرستان آزادشهر متصل است.این شهرستان دارای جاذبه‌های فراوان اکوتوریستی مثل جنگل،دریاچه،آبشارها و چشمه‌ها و پوشش گیاهی و جانوری می‌باشد.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) معیارهای امنیت با وزن 0.290 ، دسترسی آسان با وزن 0.269،تسهیلات با وزن 0.226 و منحصربه‌فرد بودن جاذبه با وزن 0.215 به ترتیب جایگاههای اول تا چهارم را دارا می‌باشند.نتیجه نهایی اولویت‌بندی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان بدین‌ترتیب است:باغ تاشته،گل رامیان،پارک جنگلی دلند،آبشارهای شیرآباد،قلعه‌میران،چشمه‌ها و آبشارهای سیدکلاته و اولنگ.رتبه‌بندی جاذبه‌ها با مدل تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که فقط وجود ویژگی طبیعی منطقه عامل انتخاب افراد برای منطقه نیست چراکه عواملی مثل امنیت،دسترسی و تسهیلات نیز تاثیر زیادی در جذب گردشگران دارند و برای این مسائل در برنامه‌های توسعه‌ی اکوتوریسم باید برنامه‌ریزی گردد.

به کمک مدل سوات، نقاط ضعف و قوت در مورد توسعه‌ی گردشگری و اکوتوریسم در شهرستان رامیان به ترتیب بالارفتن انگیزه‌ی ماندگاری مردم محلی و نبود آموزش و آگاهی کافی از منافع گردشگری می‌باشد.بر اساس نتایجی که از مدل سوات به دست آمده است نقاط قوت،ضعف،فرصتها و تهدیدها از سه جنبه‌ی اقتصادی،اکولوژیکی و نهادی بیان شدند و  استراتژی‌های رقابتی،استراتژیهای تنوع،استراتژیهای بازنگری و استراتژیهای تنوع ارائه شدند.

واژگان کلیدی : اکوتوریسم،رامیان،SWOT ،AHP

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

میزان و اهداف تحقیق به اختصار عبارتند از:

1.ارائه راهکارها برای توسعه اکوتوریسم برای جذب بیشتر گردشگران در رامیان

  1. آشنا نمودن مدیران و برنامه ریزان به اهمیت و ضرورت توجه به فعالیتهای پایه و سازگار اقتصادی در نواحی دارای جاذبه های طبیعت‌گردی.
  2. شناخت ظرفیتهای اکوتوریسم شهرستان رامیان

4. معرفی مزایای اقتصادی اکوتوریسم در تامین معیشت مردم محلی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان  با فرمت ورد

راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست  مطالب                                                                        صفحه

فصل اول. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2.طرح مسأله و ضرورت انجام تحقیق 3

1-3. اهداف تحقيق 5

1-4. بهرهوران 5

1-5. قلمرو تحقیق. 5

1-6. پرسش اصلي تحقيق (مسأله تحقيق ) 5

1-7. فرضيه‌ها 6

1-8. روش و مراحل انجام تحقيق 6

1-8-1. نوع روش تحقيق 6

1-8-2. روش گردآوري اطلاعات Error! Bookmark not defined.

1-8-4.روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 7

1-9. جامعه آماري 7

1-10. نمونه آماري.. 7

1-11. سوابق مربوط 7

1-12. تعریف واژه های عملیاتی تحقیق 11

1-13.محدودیتهای تحقیق 13

فصل دوم 14

2-1. تعریف توریسم  و توریست.. 18

2-2. گردشگری متمرکز و گسترده 20

2-2-1. گردشگری متمرکز 20

2-2-2. گردشگری گسترده 20

2-3. نوع شناسی توریسم 22

2-3-1.توریسم انبوه و توریسم بدیل یا آلترناتیو. 22

2-3-2.توریسم عادی و توریسم طبیعت‌گرا 22

2-3-3.توریسم فام یا توریسم فرهنگی، اکوتوریسم و ماجراجویانه. 23

2-4.  توریسم عادی 23

2-5 . تعریف و مفهوم  اکوتوریسم. 27

2-6. پیامدهای مثبت و منفی اکوتوریسم. 30

2-6-1.پیامدهای مثبت بالقوه اکوتوریسم. 30

2-6-2. پیامدهای منفی بالقوه اکوتوریسم. 30

2-7. برسی انواع طبیعت گرد‌ها 32

2-8. محیط طبیعی و صنعت توریسم 33

2-9. گردشگران و محیط طبیعی مقصد 35

2-10. ارزیابی منابع اکوتوریسم. 36

2-10-1. ظرفیت قابل تحمل و خورند. 36

2-10-2. ارزیابی طیف فرصت‌های اکوتوریسم. 38

2-11.ابعاد ظرفیت تحمل 39

2-12.  سابقه اکوتوریسم 41

2-13. اهمیت اکوتوریسم 41

2-14. نوع‌شناسی اکوتوریسم 41

2-15. نمودار خطر پذیری در تورهای برنامه‌ریزی شده 42

2-16. مقایسه اکوتوریسم نرم و سخت 43

2-17. اقتصاد طبیعت گردی.. 44

2-18. مدیریت مالی 49

2-19. توریسم پایدار. 50

2-19-1.  ارتباط انواع توریسم با پایداری 51

2-20. اصول گردشگری پایدار. 52

2-21. اکوتوریسم پایدار 53

2-21-1. اصول زیربنایی در اکوتوریسم پایدار. 53

2-21-2.الگوی اکوتوریسم پایدار. 54

2-22. فعالان در صنعت اکوتوریسم 55

2-23. طبقه بندی اثرات اکوتوریسم بر طبیعت 56

2-24.جاذبه هاي اكوتوريسمي.. 57

فصل سوم 50

3-1.مقدمه. 51

3-2.وجه تسمیه رامیان 51

3-3.ویژگی‌های طبیعی.. 52

3-3-1.موقعیت جغرافیایی.. 52

3-3-2.ویژگی‌های زمین‌شناسی.. 54

3-3-3.ویژگی های ژئومورفولوژی.. 55

3-3-3-1.تیپ کوهستان 55

3-3-3-2.تیپ تپه‌ای.. 55

3-3-3-3.تراس‌های رودخانه‌ای.. 56

3-3-3-4.دشت‌های دامنه‌ای 56

3-3-4.ویژگی‌های توپوگرافی.. 56

3-3-5.ویژگی‌های عمده توپوگرافی.. 57

3-3-5-1.ناحیه کوهستانی.. 57

3-3-5-2.ناحیه کوهپایه‌ای 57

3-3-5-3.ناحیه جلگه‌ای و پست 58

3-3-6.ویژگی‌های توپوگرافی و گردشگری 58

3-3-6-1.غارها 58

3-3-6-2.کوه‌ها 59

3-3-6-3.پارک‌های جنگلی 59

3-3-6-4.آبشارها 60

3-3-7.ویژگی‌های آب‌و‌هوایی.. 60

3-3-8.میزان بارندگی 61

3-3-8-1.تعیین تیپ اقلیمی.. 62

3-3-9.منابع آب 62

3-3-10.رودخانهها و آب‌بندها 63

3-3-10-1.آب‌های سطحی شهرستان 63

3-3-10-2.آب‌های زیرزمینی 65

3-3-11.خاک.. 67

3-3-12.پوشش گیاهی رامیان 70

3-3-13.ذخیره‌گاههای جنگلی 72

3-3-14.پوشش گیاهی و گردشگری 72

3-3-15.پوشش جانوری.. 72

3-3-16.ویژگی‌های انسانی 73

3-3-16-1.جمعیت.. 73

3-3-16-2.ترکیب سنی و جنسی جمعیت 73

3-3-16-3.نژاد، زبان، قومیت.. 73

3-3-17.اکوتوریسم در رامیان 74

فصل چهارم. 77

4-1.مقدمه : 78

4-2. نوع پژوهش از لحاظ هدف 78

4-3. روش و مراحل انجام تحقيق 78

4-3-1. روش تحقيق پژوهش حاضر از لحاظ مسیر. 79

4-3-2. روش تحقيق پژوهش حاضر از لحاظ زمان 79

4-3-3. روش تحقيق پژوهش حاضر از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها 79

4-3-4. روش تحقيق پژوهش حاضر از لحاظ میزان ژرفایی 80

4-4. روش گرد آوری اطلاعات.. 80

4-4-1. مطالعات اسنادی و کتابخانه ای 80

4-4-2. مشاهده 80

4-4-3.مصاحبه 81

4-5.جامعه آماری 81

4-5-1.-جامعه آماری.. 81

4-5-2.نمونه آماری.. 81

4-6. مقیاس های سنجش82

4-7. شیوه اجرای تحقیق : 82

4-8. شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها 83

4-8-1.تحلیل محتوا 83

4-8-2. روش های آمار توصیفی 83

4-9.استفاده از مدل : 83

4-9-1. تکنیک تجزیه و تحلیل استراتژیک سوات.. 83

4-9-1-1. زمینه 83

4-9-1-2. مبانی و اصول. 84

4-9-1-3. فرآیند بکارگیری روش 85

4-9-1-3-1. مرحله اول. 85

4-9-1-3-2. مرحله دوم. 85

4-9-1-3-3. مرحله سوم. 85

4-9-1-3-4.مرحله چهارم. 86

4-9-1-4.تدوین راهبرد با استفاده از مدل سوات.. 87

4-9-1. تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP 87

فصل پنجم. 89

5-1. مقدمه. 90

5-2 . یافتههای جمعیت‌شناختی تحقیق. 90

5-2-1. جنسیت.. 90

5-2-2. وضعیت سنی پاسخ دهندگان. 91

5-2-3. وضعیت تحصیلات.. 92

5-2-4. وضعیت تأهل. 93

5-2-5. وضعیت شغل پا سخگویان. 93

5-3. یافته های توصیفی تحقیق. 94

5-3-1. یافته های توصیفی تحقیق در بخش گردشگران. 94

5-3-2. یافته های توصیفی تحقیق در بخش مردم بومی.. 97

5-3-3. یافته های توصیفی تحقیق در بخش مسئولین.. 100

5-4.رتبه‌بندی معیارهای توسعه‌ی اکوتوریسم و انتخاب جاذبههای اکوتوریستی پیشنهادی بر اساس معیارها در شهرستان رامیان با استفاده از مدل AHP 101

5-4-1.مدل‌سازی.. 102

5-4-2.تولید ماتریس مقایسات زوجی.. 102

5-4-2-1.وزن‌دهی معیارها 103

5-4-2-2. تبیین ضرایب اهمیت مناطق انتخاب‌شده(گزینه‌ها) 103

5-4-3.مجموع امتیازهای نهایی و انتخاب رتبه‌ی مناطق برتر. 106

5-5.تجزیه و تحلیل SWOT در جهت ارائه‌ی راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان. 108

5-5-1. نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تهدیدها 108

5-5-1-1 عوامل مؤثر داخلی بر اکوتوریسم در ناحیه مورد مطالعه. 109

5-5-1-1 عوامل مؤثر خارجی بر اکوتوریسم در ناحیه مورد مطالعه. 110

نمودار5-5. نقاط قوت ضعف فرصت تهدید ها 112

5-5-2.تحلیل نقاط قوت ضعف فرصتها و تهدیدها 113

5-5-3.جمع بندی دیدگاهها و ارائه اولویت نهائی از تحلیل SWOT.. 116

5 -5-4.ارائه استراتژی ها توسعه اکوتوریسم روستایی بر اساس تحلیل SWOT.. 117

5 -5-4-1. استراتژی های رقابتی / تهاجمی ( SO ) 117

5 -5-4-2. استراتژیهای تنوع ( ST ) 118

5 -5-4-3.استراتژیهای بازنگری (WO) 119

5 -5-4-4. استراتژیهای تدافعی (WT) 119

5-5-6.تحلیل SWOT.. 122

فصل ششم. 123

6-1.مقدمه. 124

6-2. تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیات تحقیق. 124

6-2-1.آزمون فرضیه‌ی اول. 124

6-2-2.آزمون فرضیه‌ی دوم. 125

6-2-3.آزمون فرضیهی سوم. 126

6-3.پاسخ به پرسشهای پژوهش127

6-3-1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می باشد؟. 127

6-3-2.کدام بخشها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟. 127

6-3-3. استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در ایجاد و تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر است؟. 127

6-3-4. نقش کدام عامل در توسعه نیافتگی از اهمیت بیشتری برخوردار است ؟. 128

6-3-5. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟. 128

6-3-5-1.راهبردهای محیطی ، کالبدی جهت توسعه اکوتوریسم. 128

6-3-5-2.راهبردهای نهادی جهت توسعه اکوتوریسم. 129

6-3-5-3.راهبردهای اقتصادی جهت توسعه اکوتوریسم. 129

6-4.نتیجه گیری 130

6-5.پیشنهادات 131

منابع. 132

پیوست‌ها i

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها                                                                 صفحه

جدول2-1.ارزیابی طیف فرصت‌های اکوتوریسم…………………………………………………………………………………           38

جدول2-2.مقایسه اکوتوریسم نرم و سخت………………………………………………………………………………………..           42

جدول2-3.اصول گردشگری پایدار…………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      52

جدول3-1.میزان بارندگی سالانه در رامیان…………………………………………………………………………………………                                                                                                                      70

جدول3-2.ضریب خشکی دومارتون…………………………………………………………………………………………………                                                                                                                      71

جدول3-3.گونه‌های مهم درختی شناسایی‌شده در شهرستان رامیان………………………………………………………..                                                                                                                      80

جدول3-4.گونه‌های مهم درختچه‌ای شناسایی‌شده در شهرستان رامیان…………………………………………………..                                                                                                                      81

جدول4-1.طیف لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      94

جدول4-2.راهبردهای چهارگانه بر اساس مدل سوات………………………………………………………………………….                                                                                                                      100

جدول5-1.توزیع پاسخگویان بر حسب جنس……………………………………………………………………………………..                                                                                                                      104

جدول5-2.توزیع پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      104

جدول5-3.توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………                                                                                                                      106

جدول5-4.توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل………………………………………………………………………….                                                                                                                      106

جدول5-5.توزیع پاسخگویان بر حسب شغل……………………………………………………………………………………….                                                                                                                      107

جدول5-6.توزیع گردشگران بر حسب دلایل سفر…………………………………………………………………………………                                                                                                                      108

جدول5-7.جاذبه‌های طبیعی ممتاز از دید گردشگران……………………………………………………………………………..                                                                                                                      110

جدول5-8.ایجاد فرصت‌های شغلی از دید گردشگران…………………………………………………………………………….                                                                                                                      112

جدول5-9.علل توسعه نیافتگی و عدم توسعه‌ی گردشگری به‌خصوص اکوتوریسم از دید مردم بومی……………                                                                                                                      113

جدول5-10.علل توسعه نیافتگی و عدم توسعه‌ی گردشگری به‌خصوص اکوتوریسم از دید مسئولین……………                                                                                                                      114

جدول5-11.ماتریس مقایسه دوتایی معیارهای گردشگری نسبت به یکدیگر از دید مسئولین……………………….                                                                                                                      118

جدول5-12.ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار امنیت…………………………………………………………..                                                                                                                      119

جدول5-13.ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار منحصربه‌فردبودن جاذبه………………………………….                                                                                                                      120

جدول5-14.ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار دسترسی آسان……………………………………………….                                                                                                                      121

جدول5-15.ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار تسهیلات……………………………………………………….                                                                                                                      121

جدول5-16.ماتریس رتبه‌بندی نهایی مناطق…………………………………………………………………………………………….                                                                                                                      123

جدول5-17.نقاط قوت…………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                      125

جدول5-18.نقاط ضعف…………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                         126

جدول5-19.فرصت‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                         127

جدول5-20.تهدیدها…………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                         127

جدول5-21.ماتریس تحلیل SWOT(عوامل استراتژیک داخلی)……………………………………………………………………..                                                                                                                         130

جدول5-22.ماتریس تحلیل SWOT(عوامل استراتژیک خارجی)…………………………………………………………………….    131

جدول5-23.اولویت‌بندی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها………………………………………………………………….    132

جدول5-24.استراتژیها بر اساس عوامل درونی و بیرونی…………………………………………………………………………………    137

جدول6-1.بررسی دلایل سفر به رامیان…………………………………………………………………………………………………………    142

جدول 6-2.آزمون خی دو برای فرضیه‌ی اول………………………………………………………………………………………………..    142

جدول 6-3.آزمون خی دو برای فرضیه‌ی دوم………………………………………………………………………………………………..    143

جدول 6-4.آزمون خی دو برای فرضیه‌ی سوم………………………………………………………………………………………………..    143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها                                                                    صفحه

شکل2-1.ارتباط تعاملی انواع توریسم…………………………………………………………………………………………………..          23

شکل2-2.پیوستار مسئولیت بشری و اکوتوریسم……………………………………………………………………………………                                                                                                                      43

شکل2-3.اکوتوریسم مسئول و مطلوب:پیوستار انواع اکوتوریسم……………………………………………………………..                                                                                                                      44

شکل2-4.ارتباط انواع توریسم با پایداری……………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      51

شکل2-5.فعالان در اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      55

شکل3-1.تصویر ماهواره‌ای گستره‌ی مورد مطالعه و جانمایی مناطق اکوتوریستی آن………………………………….                                                                                                                      87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها                                                                  صفحه

نمودار2-1.طیف مراکز طبیعت‌گردی……………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                         42

نمودار5-1. توزیع گردشگران بر حسب دلایل سفر………………………………………………………………………………….                                                                                                                      108

نمودار5-2. جاذبه‌های طبیعی ممتاز از دید گردشگران……………………………………………………………………………..                                                                                                                      110

نمودار5-3. ایجاد فرصت‌های شغلی از دید گردشگران…………………………………………………………………………….                                                                                                                      112

نمودار5-4.ساختار سلسله مراتبی برای رتبه‌بندی جاذبه‌های اکوتوریستی شهرستان رامیان……………………………..                                                                                                                      117

نمودار5-5. نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها……………………………………………………………………………….                                                                                                                      128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه‌ها                                                                     صفحه

نقشه3-1.شهرستانهای استان گلستان……………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      60

نقشه3-2.موقعیت شهرستان‌های رامیان در بین شهرستانهای استان گلستان…………………………………………………                                                                                                                      61

نقشه3-3.محدوده‌ی شهرستان رامیان…………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                      62

نقشه3-4.رودخانه‌های شهرستان رامیان…………………………………………………………………………………………………                                                                                                                      72

نقشه3-5.خاک شهرستان رامیان……………………………………………………………………………………………………………            77

نقشه3-6.پوشش گیاهی شهرستان رامیان………………………………………………………………………………………………             81

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

میزان و اهداف تحقیق به اختصار عبارتند از:

1.ارائه راهکارها برای توسعه اکوتوریسم برای جذب بیشتر گردشگران در رامیان

  1. آشنا نمودن مدیران و برنامه ریزان به اهمیت و ضرورت توجه به فعالیتهای پایه و سازگار اقتصادی در نواحی دارای جاذبه های طبیعت‌گردی.
  2. شناخت ظرفیتهای اکوتوریسم شهرستان رامیان
  3. معرفی مزایای اقتصادی اکوتوریسم در تامین معیشت مردم محلی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان  با فرمت ورد