دانلود پایان نامه
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید : است. بنابراین، شناسایی سریع و قابل اطمینان ژنوتیپ‌ها برای انجام برنامه‌های اصلاحی و همچنین پروژه‌های تولید بذر در محصولات زراعی ضروری است ( اصیلی، 1386). شاخص‌هاي مربوط به تنوع ژنتیکی شامل تعداد آلل‌هاي مشاهده شده، تعداد آلل‌هاي موثر، محتوای اطلاعات چند شکلی و شاخص اطلاعاتی شانون53 می‌باشد. شاخص شانون نشان‌دهنده میزان چندشکلی مجموع آغازگرها در ارقام است. محتوای اطلاعات چند شکلی معادل تنوع ژنتيكي بوده و قدرت تفكيك يك نشانگر را به واسطه تعداد آلل‌هاي مکان ژنی نشانگر و فراواني نسبي اين آلل‌ها در جمعيت نشان می‌دهد. همچنین شاخصي براي بيان قدرت تمايز نشانگرها می‌باشد و مقدار بالاي اين شاخص بيانگر چندشكلي بالا و وجود آلل‌هاي نادر در يك جايگاه ژنی می‌باشد. تعداد آلل موثر، بیانگر میزان تنوع ژنتیکی در جمعیت است و براي مقایسه جمعیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

2-11- مروری بر پژوهشهای انجام شده در نشانگر SSR
از نشانگرهایی نظیر SSR، RFLP و RAPD به منظور بررسی تنوع ژنتیکی در سورگوم استفاده شده است (دین54 و همکاران، 1999). به عنوان مثال جی55 و همکاران (2011) از نشانگرهای SSR جهت تجزیه ژنتیکی ژنوتیپ‌های سورگوم و مکان‌یابی بعضی از صفات خاص در این گیاه استفاده نمودند. دجی و همکاران (2000) در مطالعه‌ای از نشانگرهای ریزماهواره به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی درون و بین ژنوتیپ‌های سورگوم استفاده نمودند. و تنوع قابل ملاحظه‌ای در 5 مکان ریزماهواره‌ای پیدا کردند. میانگین تعداد آلل‌ها درون ژنوتیپ‌ها 4/2 و در کل نمونه‌ها 2/19 گزارش شد. نتایج این تحقیق مفید بودن نشانگرهای ریزماهواره‌ای را در تعیین تنوع ژنتیکی ثابت نمود. نتايج حاصل از آزمایشات دهقان‌ نیری و همکاران (1384) به منظور تعیین روابط ژنتيكي در اينبرد لاين‌هاي ذرت با استفاده از نشانگر ريزماهواره نشان داد که نشانگرهای ريزماهواره قادرند چندشکلی بالايي را بين لاين ها نشان دهند و از اين‌رو ابزار مفيدي برای انگشت‌نگاري ژنوتيپ‌ها و دسته‌بندي آنها در گروه‌هاي مختلف بشمار مي‌روند. سنيور 56و همكاران (1998) گزارش كردند كه نشانگرهای ريزماهواره سطح بالايي از چندشکلی را در ذرت نشان مي‌دهند و از آنها مي توان برای بررسي تنوع ژنتيكي در اين گياه استفاده نمود. (ماتوس و هايز57، 2002) به منظور تعيين تنوع ژنتيكي ژرم پلاسم جو از نشانگرهاي SSR استفاده کردند. مانگو58 و همكاران (2001) نشان دادند كه به علت قابليت تغيير در تعداد واحدهاي تكراري، ريزماهواره ها بسيار چند شكل بوده و به همين دليل به عنوان نشانگر مهمي در نقشه‌يابي ژنتيكي و مطالعات جمعيتي براي بسياري از موجودات مورد توجیه هستند.

فصل سوم
مواد وروشها

3-1- زمان و موقعیت آزمایش
به منظور بررسی تحمل به شوری در ارقام مختلف سورگوم و نیز مطالعه تنوع ژنتیکی آنها دو آزمایش در سال1392 در دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج اجرا شد.

3-2- آزمایش اول: بررسی تحمل به شوری در مرحله‌ گیاهچه‌ای
3-2- 1- مشخصات تیمارهای آزمایشی و ژنوتیپ‌های مورد بررسی
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. فاکتور اول، تنش شوری در 4 سطح (5، 10 و 20 دسی‌زیمنس بر متر و شاهد) و فاکتور دوم شامل 10 رقم سورگوم دانه‌اي طبق جدول 3-1 بود.
جدول 3-1 مشخصات ژنوتیبهای سورگوم مورد مطالعه
ردیف
ژنوتیپ
نام واریته
منشأ
محل جمع آوری
1
SOR 808

ايتاليا
Ipk
2
SOR 834

ايتاليا
Ipk
3
SOR 857

ايتاليا
Ipk
4
SOR 1003
Odesskaja25
اتحاديه‌ي شوروي سابق
Ipk
5
SOR 1006
JantarKrasnyi
اتحاديه‌ي شوروي سابق
Ipk
6
SOR 1009
Jubilejnyi
اتحاديه‌ي شوروي سابق
Ipk
7
SOR 1011
Kamysinskoje5
اتحاديه‌ي شوروي سابق
Ipk
8
MTS

ایران
9
HTS

ایران
10
LTS

ایران

3-3- روش اجرای آزمایش
12 عدد بذر سالم از هر رقم سورگوم پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم 1% به مدت یک دقیقه، در گلدان‌هایی که با ماسه شسته‌شده پر شده بودند، کشت شدند. سپس تا رسیدن به مرحله دو برگی تمام گلدان‌ها با یک چهارم محلول هوگلند (هوگلند و آرنون59، 1950) آبیاری ‌شدند. پس از رسیدن گیاهچه‌ها به مرحله دو برگی، تنش شوری با استفاده از کلرید سدیم به مدت 20 روز اعمال گردید. مقدار کلرید سدیم مصرفی برای تیمار 5 دسی زیمنس بر متر به ازاء 1 لیتر 3 گرم، برای تیمار 10 دسی زیمنس بر متر به ازاء 1 لیتر 5/6 گرم و و برای تیمار 20 دسی زیمنس بر متر 5/13 گرم بود. که جهت ایجاد زهکشی مناسب و جلوگیری از تجمع نمک در گلدانها، در زیر تمامی گلدان‌ها سوراخهای مناسبی تعبیه شد. همچنین هر هفته یکبار تمامی گلدان‌ها به وسیله آب معمولی آبیاری شدند. پس از اعمال تنش، صفاتی نظیر وزن خشک برگ، وزن خشک ریشه، ارتفاع ساقه، سطح برگ، مقدار پرولین، قندهای محلول و مواد معدنی مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم اندازه‌گیری شدند.

3-4- فرمول غذایی هوگلند:
این فرمول غذایی توسط هوگلند و آرنون (1950) ارائه شده است. با توجه به اینکه در ابتدای رشد از یک چهارم محلول هوگلند استفاده شد، پس کلیه مقادیر جدول (3-2) که برای نیم‌هوگلند بودند، به نصف کاهش یافت (4 ماده اول که مواد غذایی ماکرو هستند نصف میزان ذکر شده برای 60 لیتر آب استفاده شد). محلول‌ها با همان نسبت تهیه شدند ولی حجم مورد استفاده در 60 لیتر محلول نیمهوگلند 500 سیسی بود.<

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *