پایان نامه با کلمات کلیدی ، بارگزاری، بفرستید.، ۹:

۸: کامل کردن اطلاعات کاربر
• در حساب کاربری خود عکسی بارگزاری نمایید.
اضافه کردن عکس در پروفایل کاربری نیز جزو کارهای بسیار ساده برای هر ۷ کاربر گزارش شده است.

شکل ۹: بارگزاری عکس
• یک نفر را به عنوان دوست به شبکه خود اضافه کنید و پیامی برای او بفرستید.