پایان نامه رایگان با موضوع Ceq,acceptor، (۴-۵)، رابطه،، t،

می‌باشد، چرا که کسری از حلال آلی که در منافذ فیبر قرار گرفته، در استخراج نقشی ندارد و فقط کسر موجود در مجرای فیبر می‌تواند به درون سرنگ کشیده شود.
کینتیک استخراج برای یک سیستم دو فازی می‌تواند به صورت معادله زیر نوشته شود:
(۴-۵)
Ceq,acceptor غلظت آنالیت A در فاز گیرنده در زمان t، می‌باشد.
در رابطه، K ثابت سرعت با واحد