پایان نامه با کلید واژه های ، می‌بایستی، بپردازد.، سناریو‌هایی

می‌کنند در انجام تست مشارکت می‌کنند. سناریو‌هایی که از پیش تهیه شده است در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و از پروتکل فکر کردن با صدای بلند برای اعلام میزان رضایت و یا ارائه توضیحات استفاده می‌شود. در این روش می‌بایستی فقط یک کاربر در زمان مشخص تست را انجام دهد تا ارزیاب بتواند به طور دقیق به بررسی نحوه تعامل کاربر با سیستم بپردازد.