پایان نامه درمورد پلاریزاسیون، ، ،

است. در فصل چهارم به معرفی نرم‌افزار پیل سوختی پلیمری که در گروه پیل سوختی دانشگاه صنعتی بابل تدوین شده است پرداخته شده است. این نرم‌افزار با گرفتن مقادیر پارامترها به حل تحلیلی پیل سوختی پرداخته و در نهایت منحنی پلاریزاسیون و منحنی توان را رسم می‌کند. در پژوهش حاضر از این نرم افزار که بر پایه حل تحلیلی است، جهت ایجاد توابع