پایان نامه درمورد جامدصورت، سطحی:، ،

سطحی:
در عملیات جذب سطحی انتقال یک جز از فاز گاز یا مایع به سطح جامدصورت می گیرد.
واژه جذب سطحی برای تشریح این حقیقت به کار می رود که غلظت مولکولهای جذب شده در سطح تماس جامد بیشتر از فاز گاز یا محلول است. جذب روی یک سطح جامد به علت نیروی جاذبه اتم ها یا مولکولها در سطح آن جامد است در عمل جذب سطحی نیروهای مختلفی اعم از فیزیکی و