منابع و ماخذ پایان نامه i، (۱-۲۹)، می‌شود:، Xi

توانایی پیش گویی یک روش کالیبراسیون را می توان به صورت خطای نسبی پیش‌گویی۶۷(REP) بیان کرد که با رابطه زیر نشان داده می‌شود:
(۱-۲۹)

که Xi غلظت حقیقی آنالیت در نمونه i و غلظت پیش گویی شده آنالیت در نمونه i ومیانگین غلظت‌های حقیقی و n تعداد کل نمونه استفاده