مسکونی، شهری، خیابان، کوهسنگی

دانلود پایان نامه

در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید جلدسوم،1392: 60-29).
محله کوهسنگی با 10472نفر جمعیت و نزدیک به 204 هکتار مساحت می¬باشد که کاربری های مسکونی، فضای سبز و درمانی بیشترین سهم کاربری ها را در محله دارا می¬باشند. محله بهشتی به 25492 نفر جمعیت و مساحت 137 هکتاری دارای بافت کاملا مسکونی که حدود 90 درصد از مساحت محله به کاربری مسکونی اختصاص دارد. محله عدل خمینی با 17260 نفر جمعیت و 285 هکتار مساحت می¬باشد که کاربری نظامی با 74 درصد مساحت عمده محله را به خود اختصاص داده است و بعد از آن کاربری مسکونی 19 درصد محله را اشغال کرده است. محله امام رضا با 9028 نفر جمعیت و 75 هکتار مساحت دارای بیشترین کاربری اداری (پست مرکزی) و مسکونی است. محله خرمشهر نیز با 17497 نفر جمعیت و 91 هکتار مساحت می¬باشد که بعد از کاربری مسکونی کاربری تولیدی کارگاهی بیشترین سهم را در عملکردهای موجود دارا می¬باشد. در مجموع سرانه زمین مسکونی در این منطقه 31.91 متر مربع می¬باشد (همان منبع، 138-130).
با توجه به این که علت اصلی شکل گیری بافت های مسکونی منطقه 4 ،ساخت وسازهای مسکونی حاشیه ای خانوارهای فرودست و کم در امد مهاجر و یا طرد شده از دورن شهر به حاشیه آن است ، لذا این بافتها را می توان در یک تقسیم بندی کلی در قالب بافتهای مسکونی حاشیه ای طبقه بندی کرد .خصلت اساسی همه این بافت ها ریزدانگی شدید قطعات زمین ، ارتفاع کم ساختمان ها ، کم عرض بودن غالب معابر ،کوچک بودن فضای باز ساختمان ها ، نبود نمای ساخته شده در غالب ساختمان ها ، عدم پیروی از یک طرح توسعه شهری از پیش اندیشیده شده قولنامه ای بودن غالب مالکیت های شخصی برزمین وساختمان فا قد مجوز بودن غالب ساخت وساز ها عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در آنها ، غیر مقاوم بودن ساختمان ها وعدم رعایت اصول فنی و مهندسی در آنها که باعث اسیب پذیری ساختمان ها و بافت ها در مواجه با مخاطرات طبیعی می شود و نبود سر زندگی عملکردی در آنها ، وفور عملکرد های حاشیه ای ،عدم کفایت ایمنی وامنیت ،پایین بودن منزلت اجتماعی ،وجود احساس سرخوردگی اجتماعی در میان ساکنان ،نازل بودن نسبی قیمت زمین و مسکن در قیاس با آن در سایر بافتهای شهری و…. است که در غالب بافتهای مسکونی این منطقه نیز به وضوح مشاهده می شود .برخی از این با فتها در چارچوب طرحهای توسعه شهری ایجاد و گسترش یافته اند و یا از ضوابط و مقرارات آنها متاثر شده اند .این بافتها نیز به علت موضعی و موردی بودن و مقیاس مساحت آنها تنها به عنوان یک محله یا ناحیه برنامه ریزی وطراحی شده وفضاهای عملکردی محله ای یا ناحیه ای در آنها دیده شده است .لذا پیوند این طرح ها با یک دیگرو در راستای ایجاد تقسیمات شهری بزرگتر و تامین فضاهای عملکردی مناسب و متناضر با این تقسیمات (منطقه ،حوزه ،شهر )مغفول مانده است .حتی این طرحها نیز به علت آن که در چارچوب مالکیت زمین ومسکن (عموما انفرادی و یا مشاعی 2و3 خانواری )برای اقشار کم درآمد شهری طراحی شده اند و اجرای آنها هم با تمهیدات اصلاحی اندیشیده شده در این طرحها انجام نشده است ،نتوانسته است بافت مسکونی مناسب ومطلوبی ایجاد کند . در هر حال سرانه زمین مسکونی در منطقه چهار 14.1می باشد (طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388،جلد 6،30تا 40).
3-8-2- مطالعات حمل و نقل
بافت شبکه خیابانها و معابر در این منطقه به خصوص در دو قطعه کوهسنگی و پادگان لشکر 77تقریبا همگن است و و تماما به عنوان بافت منظم و شطرنجی قابل شناسایی است. به طور کلی ترکیب توده و فضا فاقد نظم مشخصی است، اما بر اثر شبکه بندی شطرنجی معابر، توده ها و فضاها در مواردی واجد انتظام خطی نسبی می باشند، دانه بندی قطعات متوسط و سطح اشغال متغیر و فاقد قاعده خاصی است (مهندسین مشاور پارسوماش جلد سوم،11:1392).
در منطقه 8 از لحاظ حمل و نقل عمومی سیستم اتوبوسرانی، ایستگاه تاکسی، در بخشی از منطقه ایستگاه مترو و در خیابان امام رضا BRT وجود دارد. از لحاظ دسترسی به پارکینگ در این منطقه هیچ نوع پارکینگی وجود ندارد. فقط در ترمینال و کوهسنگی پارکینگ عمومی وجود دارد و اهالی از گوشه خیابان به عنوان پارکینگ استفاده می¬کنند. در این منطقه گره های ترافیکی موجود را می¬توان در میدان شریعتی، میدان 15 خرداد، چهارراه لشکر، میدان امام خمینی و انتهای خیابان علیزاده که به بزرگراه سنتو متصل می¬شود را مشاهده نمود.
در حالی که در منطقه 4معابر شریانی که بیشترین سهم جابجایی را در شبکه دارند بسیار ناچیز است و تنها تعدادی از خیابان های محدوده( مانند طبرسی شمالی التیمور ،گلشهر )که فاقد ارتباط و یکپارچگی مناسب با یکدیگر هستند .نقش اصلی جابجایی در این محدوده را برعهده دارند در اکثر این معابر به دلیل قرارگیری کاربری های نامناسب و ناهماهنگ عملکرد شریانی ان مختل شده است . در تمام این معابر همانطور که برداشتهای میدانی نشان می دهد حجم تردد ترافیک روزانه بسیار بیشتر از 8000 وسیله نقلیه است در نتیجه نواحی پیرامون معابرفوق در معرض آلاینده های محیطی ناشی از تردد ترافیک قرار دارند همچنین شبکه خیابان های محلی که در بسیاری از محلها به صورت ارگانیک توسعه یافته است .با توجه به شکل شطرنجی نامنطم بافت و کمبود معابر جمع و پخش کننده و معابرشریانی بسیاری از خیابا نهای دسترسی محلی عملکرد جمع و پخش کننده ومعابر جمع وپخش کننده عملکرد شریانی پیدا نموده اند که باعث عبور ترافیک محلی و از هم پاشیدگی بافت های مسکونی شده است .از لحاظ حمل ونقل عمومی این منطقه دارای سیستم اتوبوس رانی و ایستگاه تاکسی می باشد .طول مسیر خطوط اتوبوسرانی غالبا زیاد است و اکثر خطوط در مسیر خود از بیش از 20ایستگاه عبور می نمایند .مبدا خطوط غالبا میدان بیت المقدس ، اول ساختمان , میدان طبرسی ،شهید گمنام ، میدان شهدا است که نشان دهنده ارتباط زیاد این محدوده با مرکز شهر بویژه محدوده اطراف حرم مطهر است .در خصوص خطوط BRTدومسیر در طرح تفضیلی پیشنهاد شده یکی از پایانه اتوبوس رانی مشهد بعد از عبور از حرم مطهر و تقاطع شهید گمنام و عبور از صد متری در امتداد بلور طبرسی شمالی امتداد می یابد .وخط دیگر نمایشگاه بین المللی را به تقاطع بلوار طبرسی شمالی و بلوار صد متری متصل می نماید (طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388 جلد 4 ،100تا 120).
3-8-3- فعالیت فضای سبز
تا پایان سال 1392 مساحت فضای سبز درون شهری در منطقه مورد مطالعه 73302510متر مربع پارک، 38972 متر مربع میدان، 109103 متر مربع بلوار و 14845 متر مربع نیز لچکی بوده است. همچنین تعداد پارک همسایگی 8مورد و پارک محله ای نیز 12 مورد بوده است و منطقه چهار مساحت فضای سبز درون شهری در منطقه مورد مطالعه 515762متر مربع پارک، 38015 متر مربع میدان، 92898 متر مربع بلوار و 10211 متر مربع نیز لچکی بوده است و تعداد پارک همسایگی 3مورد و پارک محله ای نیز 4 مورد بوده است (آمارنامه شهر مشهد،54:1392).
منطقه 8 از نظر میزان کاربری خدماتی به خصوص فضای سبز با کمبود جدی مواجه است، به طوری که کمتر از 2000 متر مربع فضای سبز محله در این منطقه وجود دارد. پارک کوهسنگی به دلیل مقیاس شهری و فراشهری و نقش و اهمیت توریستی و گردشگری و نشانه ای خود، تأثیر ویژه ای بر بافت اطراف دارد. وجود ترافیک سنگین در طول محور کوهسنگی به خصوص در ایام حضور زائران، ایجاد کاربری های اقامتی بلند مرتبه در محور کوهسنگی به دلیل بهره گیری از منظر مناسب طبیعی و ایجاد فعالیت هایی نظیر فروشگاه های عرضه فرآورده های خوراکی، رستوران و کافی شاپ و… به خصوص در انتهای محور و در نزدیکی پارک از جمله این تأثیرات است (مهندسین مشاور پارسوماش جلد اول،96:1392).
در منطقه 4 تعداد پارک ها و فضای سبز ناچیز است به طوری که در مجموع شش پارک ان هم به صورت ناحیه ای و محلی وجود دارد .این منطقه فاقدپارکهای شهری در مقیاس عملکردی منطقه ای است .در حال حاضر استقرار غالب این پارک ها به صورت لکه های مجاز در حاشیه با فت های مسکونی و داشتن دسترسی های محلی موجب شده است تا غلبه دیداری آنها برسیما و منظر پیرامون خود به طور جدی محدود شود .(طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388،جلد 2 ,50).
3-8-4- فعالیت درمانی
فعالیت درمانی در منطقه 8 در سه مقیاس، محله، منطقه و شهر توزیع شده که بیشترین مساحت مربوط به مقیاس شهری و بیمارستان های بنت الهدی، هفده شهریور، ناجا و… می¬باشد، که در حاشیه خیابان های کوهسنگی، بهار و امام خمینی قرار گرفته اند. موقعیت قرار گیری این بیمارستان ها در مجاورت خیابان های شریانی درجه 2 اصلی، موقعیت مناسبی است (مهندسین پارسوماش، جلد اول:97).
فعالیت درمانی در منطقه 4در سه مقیاس، محله، منطقه و شهر توزیع شده که در مقیاس شهری بیمارستان های امام حسین و شهید هاشمی نژاد می باشد که در حاشیه خیابان های شریانی قرار گرفته اند(طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388,جلد 2, 26).
3-8-5- فعالیت های تجاری

متن کامل در sabzfile.com

فعالیت های تجاری در مقیاس محله، ناحیه، منطقه، و شهر و فراشهر، سهم قابل توجهی از کاربری غیر مسکونی در سطح منطقه 8 را به خود اختصاص داده است. فعالیت تجاری ناحیه ای که بیشترین سهم را دارد، غالبا در حاشیه خیابان های بهار، امام رضا (ع)، امام خمینی و خرمشهر شکل گرفته است. فعالیت تجاری منطقه ای و شهری نیز به صورت پراکنده و در قالب مجتمع های تجاری و فروشگاه¬ های بزرگ و بیشتر در حاشیه خیابان کوهسنگی وجود دارد. فعالیت تجاری محلی نیز در سطح محلات و حاشیه معابر محلی پراکنده شده است (مهندسین پارسوماش، جلد اول:5).
در حالی که در منطقه4 محور های فعالیتی حوزه عموما دارای مقیاس محلی وناحیه ای سپس منطقه ای و شهری می باشند محور های عملکردی –تجاری ناحیه ای در امتداد بلوار طبرسی و برخی معابرمنشعب از آن (مانند طبرسی 4،طبرسی 3 ،طبرسی 48 )امتداد خیابان میثم شمالی و حسینی ….. را می توان از این گونه فضاها دانست و . فعالیت تجاری منطقه ای و شهری نیز به صورت پراکنده و در قالب مجتمع های تجاری و فروشگاه¬ های بزرگ و بیشتر در حاشیه خیابان مفتح ،ایثار ،وحید قرار گرفته اند . محور تجاری و خدماتی پنجتن این محور با اسقرار در کنار محور دسترسی شهر به روستاهای پیرامون دارای موقعیت دروازه ای بوده و دارای مقیاس عملکردی ترکیبی ناحیه ای – فراشهری است . واحدهای تجاری خرده فروشی کالاها و خدمات ( مانند خرده فروشی ،مواد غذایی ،لوازم خانگی ، خدمات بانکی ،کشاورزی و مخابراتی و… ) غالب واحدهای عملکردی این راسته را تشگیل می دهند .گستره قالی شویی پری سوز این روستای ادغام شده در محدوده شهر و مستقر در حاشیه بولور التیمور محل استقرار واحدهای تعمیراتی و شستشوی قالی شهر بوده و لذا دارای مقیاس عملکردی فراحوزه ای است .بازار گلشهر این بازار به صورت محوری در امتداد خیابان روح آباد کشیده شده است ، محل استقرار واحد های خرده فروشی مواد غذایی ، پوشاک و لوازم خانگی بوده و مقیاس عملکردی آن عمدتا محله ای و ناحیه ای است . (طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388,جلد 2, 60).

3-9- مطالعات اقتصادی
جمعیت فعال در هر جامعه ای میزان عرضه بالفعل نیروی کار را نشان می¬دهد. رشد جمعیت فعال در شهر مشهد در سال های 1355-1345 معادل رشد طبیعی جمعیت بوده است و از این دوره به بعد رشد جمعیت فعال کمتر از از رشد طبیعی جمعیت بوده است. نسبت جمعیت فعال در سال 1345حدود 41 درصد بوده است و در سال 1355 و 1365 به 1/27 و 2/28 درصد رسیده است.علاوه بر رشد طبیعی جمعیت، افزایش پوشش تحصیلی و بهبود قوانین در این امر مؤثر بوده است (مرادی،95:1381).
آمارها در خصوص جمعیت ده ساله و بالاتر در شهر مشهد بر اساس آخرین سرشماری انجام گرفته گویای این است که 97/30 درصد جمعیت بالای 10 سال در شهر مشهد شاغل، 2/20 درصد بیکار، 38/31 درصد محصل، 73/27 درصد خانه دار و 3/30 درصد نیز دارای درآمد بدون کار بوده اند ( مهندسین مشاور تدبیر گسترش شرق،35:1385).توزیع سنی جمعیت بر حسب گروههای عمده نشان می¬دهد که 90/20 درصد در گروه سنی 14-0 سال، 10/71 درصد در گروه سنی 64-15 سال و 8 درصد در گروه سنی 65 سال به بالا قرار دارند. مطالعات اقتصادی در ارتباط با منطقه 8 نشان از این دارد دارد که میزان اشتغال با توجه به سرشماری سال 1385 برابر با 54/37 درصد می¬باشد و از سوی دیگر نرخ بیکاری در این منطقه 26/3 درصد است. در مجموع میزان باسوادی در این منطقه 14/93 درصد بوده که میزان باسوادی مردان 95/95 درصد و زنان 22/90 درصد بوده است ( مهندسین مشاور پارسوماش جلد پنجم،1392: 11-5).
در منطقه 4میزان اشتغال با توجه به سرشماری سال 1385 برابر با 93 درصد می باشد واز سوی دیگر نرخ بیکاری 7 درصد می باشد .در مجموع میزان باسوادی در این منطقه 9/86 درصد بوده که میزان باسوادان مرد 3/90ومیزان باسوادان زن 5/83 درصد بوده است (طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388,جلد 8, 26).