تحقیق درباره سنی، شهروندان، دیپلم، شهری

دانلود پایان نامه

نیمه برخوردار است. محله امام خمینی و کوهسنگی در 8 منطقه جزء منطقه پردرآمد می¬باشد. خیابان امام خمینی به دلیل وجود بنگاه های فروش خوردرو و خیابان کوهسنگی به دلیل وجود مجتمع زیست خاور پردرآمد هستند. شغل اکثر مردم این منطقه کاسب می¬باشند ولی شغل های کاذب مانند دلال ها وکوپن فروشها در این منطقه به چشم می خورد.وبدلیل وجود برخی ادارات در این منطقه مشاغل دولتی نیز وجود داردکه بدلیل نزدیک بودن مسافت دراین منطقه سکونت دارند.
منطقه 4 جز مناطق کم برخوردار می باشد سهم نسبی شاغلان فعالیتهای ساختمانی و صنعتی بسیار بیشتر از سایر فعالیت ها است وسپس مشاغل خدماتی و فروشندگی می باشد .
3-10- فعالیت فرهنگی
فعالیت آموزشی در 4 مقیاس محله (دبستان)، ناحیه (راهنمایی)، منطقه (دبیرستان و هنرستان) و شهر (آموزشی ویژه) و در منطقه8 در شمال منطقه متمرکز استو در منطقه 4 تقریبا در همه قسمت های منطقه در میان نواحی مسکونی پخش شده . در منطقه 8کمبود این فعالیت در محدوده شرقی پادگان نسبت به محدوده مذکور به وضوح مشهود است. دو مجموعه آموزشی شامل دبستان، راهنمایی و دبیرستان، یکی در نزدیکی پارک کوهسنگی و دیگری در محل تقاطع خیابان شهید نامجو و بزرگراه شهید کلانتری وجود دارد، که علاوه بر اینکه بیشترین مساحت را در میان فعالیت های آموزشی منطقه به خود اختصاص داده است، به علت شامل شدن چند مقطع تحصیلی در کنار هم نیز، بر بافت اطراف تاثیر بیشتری می¬گذارد. اولی به دلیل مجاورت با پارک کوهسنگی موقعیت مناسبی دارد و دومی نیز در محل تقاطع 2 دسترسی جمع و پخش کننده و شریانی اصلی قرار گرفته و موقعیت ارتباطی مناسبی دارد. اما هر دو این مجتمع ها به دلیل قرار گرفتن بی واسطه در کنار بافت مسکونی، موجب ایجاد مزاحمت هایی برای ساکنین محدوده های مجاور شده اند ( مهندسین مشاور پارسوماش ، جلد اول،95)در منطقه 4نیز کمبود این کاربری احساس می شود و به دلیل قرار گرفتن بی واسطه در کنار بافت مسکونی مزاحمت هایی را برای ساکنین فراهم کرده است در مجموع به دلیل خود ساخته بودن این منطقه کاربری ها به صورت هماهنگ پخش نشده است(طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388,جلد 8, 20).
شهر مشهد دارای 14 کتابخانه عمومی، یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و یک مجتمع فرهنگی و هنری و یک خانه جوانان در حال ساخت است. علاوه بر این تعداد 7 کتابخانه متعلق به آستان قدس رضوی در مشهد وجود دارد. در منطقه 8 سه کتابخانه وجود دارد که عبارتند از کتابخانه شورای شهر و شهرداری، کتابخانه شهدای 15 خرداد در خیابان خرمشهر و کتابخانه ملک. علاوه بر این در این منطقه 3 بنای تاریخی خانه ملک، باغ ملی وتعداد مساجد این منطقه 75 و 3 فرهنگ سرای پایداری ، بهشت ، کودک و آینده دارد .و در منطقه 4، 2 کتا بخانه یکی محمدیه زیر نظر آستان قدس ودیگری کتا بخانه شهید هاشمی نژاد و این منطقه 87 مسجد دارد و یک فرهنگسرای انقلاب .

3-11- مطالعات محیطی
اما در مورد وضعیت محیطی در مناطق مورد مطالعه بخصوص مسائل امنیتی و بهداشتی می¬توان گفت که میانگین روزانه تولید زباله خانگی در شهر مشهد 1،776،422کیلوگرم است و در منطقه هشت 100،219 کیلوگرم می¬باشد . از طرف دیگر سرانه تولید زباله خانگی روزانه در این منطقه 855 گرم است و در منطقه چهار 137،746کیلوگرم می¬باشد وسرانه تولید زباله خانگی روزانه در این منطقه 563 گرم است (آمارنامه شهر مشهد،47:1392). بزرگترین پادگان درون شهری محدوده شهری مشهد در منطقه 8 واقع شده است. علاوه بر مسائل امنیتی که وجود یک پادگان برای بافت مسکونی اطراف ایجاد می¬کند، ماهیت ناهمساز این کاربری با بافت شهری اطراف منجر به کاهش کیفیت سکونت در این محدوده ها شده و مسائل تبعی دیگری از جمله پائین آمدن ارزش زمین و تراکم و… را در پی دارد (مهندسین مشاور پارسوماش جلد اول، 98:1392). تراکم اتومبیل و افزایش تردد در منطقه نیز برای اهالی علاوه بر آلودگی و عدم ایمنی برای افراد پیاده سبب سلب آرامش اهالی و کاهش امنیت اجتماعی و ایمنی و افزایش آلودگی های محیط زیست شده است.
در منطقه 4با توجه به ترافیک عبوری در محلات بسیاری از آنها دچار الودگی های محیطی ناشی از این ترافیک هستند همچنین در اکثر شبکه معابر شریانی به دلیل عبور وسایل نقلیه سنگین ،عدم کنترل دسترسی ها و تضاد نقش جابجایی با دسترسی در این معابرو طرح هندسی ناماسب شبکه معابرو گره های ترافیکی پهنه های وسیعی ازآلودگی های (صوتی و محیطی ) ناشی از ترافیک می باشند .( (طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388,جلد 9, 105)

3-12-نتیجه گیری
شهر مشهد با توجه جایگاه که در سطح ملی و بین المللی دارد مورد توجه روز افزون زایران و گردشگران به طور سالانه قرار دارد . این امر با توجه به وضعیت محیط طبیعی و موقعیت جغرافیایی این شهر باعث توجه مدیران شهری در این کلانشهر شده است .روند رو به رشد جمعیت شهر مشهد و میزان جمعیت بالای این شهر که سبب گردیده این شهر به عنوان دومین کلانشهر ایران به نقش بپردازدنیازمند توجه به امر حاکمیت محلی و برقرای حکمروایی خوب شهری در سطح کلیه مناطق دارد .پس توجه به این امر با توجه به موقعیت استراتژیک این شهر از ضروریات برنامه ریزی شهری و مدیران شهری می باشد .

فصل چهارم
بررسی یافته های تحقیق
4-1-مقدمه
داده های مورد استفاده جهت تحلیل ،به صورت میدانی و در قالب پرسشنامه از شهروندان مناطق 4و8(مراجعه کنندگان به شهرداری های مناطق 4و8 ) ،مدیران وکارشناسان شهرداری که براساس سطح برخوردای انتخاب شده اند (منطقه 4:کم برخوردار ،منطقه 8:نیمه برخوردار )،گرداوری شده است .پرسشنامه شهروندان در قالب سوالات بسته شامل سه بخش شاخص های مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی می باشد.شاخص مشارکت شامل 22 سوال ،شاخص شفافیت شامل 10 سوال و شاخص بینش راهبردی شامل 5 سوال می باشدوپرسشنامه مدیران شامل سوالات بسته و باز می باشد در بخش سوالات بسته شاخص مشارکت با 10سوال ،شاخص شفافیت با 6سوال وشاخص بینش راهبردی با 4 سوال می باشند و بخش سوالات باز شامل 6 سوال (زیر ساخت های قانونی و مدیریت واحد یا یکپارچه به منظور تحلیل بیشتر مسله ) می باشد . جهت انجام تحلیل های توصیفی و استنباطی،سوالات بسته شهروندان مناطق 4و8 ومدیران در نرم افزار آماری وارد شد . این فصل شامل دو بخش آمار توصیفی و استنباطی می باشد در بخش آمار توصیفی ویژگی های پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های مشارکت ،بینش راهبردی ،شفافیت در قالب جداولی در دوبخش شهروندان مناطق 8و4 ومدیران به صورت درصد ،میانگین و انحراف معیار ارائه خواهد شد .در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون تی مستقل یا تک نمونه ای جهت تحلیل شاخص ها بهره گرفته شده و سپس تحلیل کیفی سوالات باز پرسشنامه مدیران ارائه خواهد شد .

4-2-بخش اول : آمار توصیفی
جامعه آماری این تحقیق مسولین شهری, نخبگان شهری وشهروندان در مناطق 4و8شهر مشهد است که 50 نفر از مسئولین شهری و 322 نفر از شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ويژگي¬هاي آزمودني¬هاي پژوهش شامل فراوانی افراد مورد مطالعه، سن،جنس ، میزان تحصیلات، وضعیت شغلی شهروندان، وضعیت درآمد شهروندان ورده سازمانی مدیران می باشد .
4-2-1-فراوانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان ومدیران
چنانچه در جدول (1-4) و (2-4)ملاحظه می¬شود، جامعه آماری این پژوهش 322 نفر از شهروندان و 50نفر از مدیران می باشددر گروه شهروندان 161 نفر برای منطقه 4 و 161 نفر برای منطقه 8 تعلق دارد و در گروه مدیران 25 نفر برای منطقه 4 و 25 نفر برای منطقه 8 تعلق دارد .
جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان
مناطق فراوانی میانگین انحراف استاندارد
منطقه 4 161 88/35 32/9
منطقه 8 161 88/35 32/9
مجموع 322 99/34 41/8
منبع: یافته های محقق ،1393
جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران
مدیران مناطق فراوانی میانگین انحراف استاندارد
منطقه 4 25 16/33 89/4
منطقه 8 25 16/33 89/4
مجموع 50 72/31 88/5
منبع :یافته های تحقیق 1393
4-2-2-بررسی پاسخگویان برحسب سن
همان طورکه در جدول(3-4) مشاهده می شود ،از مجموع 322 پرسشنامه مربوط به شهروندان ،161 پرسشنامه مربوط به منطقه 4 می باشد که 8/29 درصد در گروه سنی 30-20 سال ، 9/32 درصد در گروه سنی 40-30 سال، 3/9 درصد در گروه سنی 50-40و 6/5 درصد در گروه سنی بیش از 50 سال قرار دارند .ودر گروه سنی کمتر از 20 سال پاسخگویی وجود نداشته است .همچنین 161 پرسشنامه مربوط به منطقه 8 می باشد که 5/7 درصد در محدوه سنی کمتر از 20 سال ،2/24 درصد در گروه سنی 30-20 سال ، 6/36 درصد در گروه سنی 40-30 سال،23درصد در گروه سنی 50-40و 7/8 درصد در گروه سنی بیش از 50 سال قرار دارند.ارقام به دست آمده نشان می دهد پاسخگویان منطقه 4به نسبت پاسخگویان منطقه 8از جمعیت جوان تری برخوردار است .

همچنین از 50 پرسشنامه تکمیل شده توسط مدیران که 4 درصد در محدوه سنی کمتر از 20 سال ، 28درصد در گروه سنی 30-20 سال ، 54 درصد در گروه سنی 40-30 سال، 14درصد در گروه سنی 50-40 قرار دارند .
جدول(3-4) : بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن

سن پاسخگویان فراوانی درصد
شهروندان منطقه 4 شهروندان منطقه 8 مدیران شهروندان منطقه 4 شهروندان منطقه8 مدیران
کمتر از 20سال – 12 2 – 7.5 4
30-20 48 39 14 29.8 24.2 28
40-30 53 59 27 32.9 36.6 54
50-40 51 37 7 9.3 23 14
بالاتر از 50 9 14 – 5.6 8.7 –
منبع(یافته های محقق ،1393)

نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن

نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن

منبع :یافته های محقق ،1393

4-2-3-بررسی پاسخگویان برحسب جنس
براساس داده های استخراج شده از مجموعه 322پرسشنامه که 161 شهروند در منطقه 4می باشد . 133 نفر برابر با6/82 درصد از پاسخگویان را مرد و 28نفر برابر با 4/17 درصد از پاسخگویان را زن ها تشگیل می دهند .وهمچنین در منطقه 8 ، 126 نفر برابر با3/78 درصد از پاسخگویان را مرد و35 نفر برابر با 7/21درصد از پاسخگویان را زن ها تشگیل می دهند.
از مجموع50 پرسشنامه تکمیل شده توسط کارکنان و صاحب نظران شهرداری35 نفر ( 70درصد )را مردان و 15 نفر ( 30 درصد )را زنان تشگیل می دهند .
جدول (4- 4):بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس

جنس پاسخگویان
فراوانی درصد

متن کامل در sabzfile.com

زن
مرد زن مرد
شهروندان منطقه 4 28 133 17.4 82.6
شهروندان منطقه 8 35 126 21.7 78.3
مدیران 15 35 30 70
منبع (یافته های محقق 1393)

نمودار(3-4): توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس

نمودار (4-4): توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس

منبع :یافته های تحقیق ،1393

4-2-4-بررسی پاسخگویان برحسب تحصیلات
چنانچه در جدول (5-4) ملاحظه می¬شود،در گروه شهروندان منطقه4، 2/34 درصد از نمونه¬ پژوهش زیر دیپلم ، 7/8درصد دیپلم، 8/47درصد فوق دیپلم و لیسانس و3/9 درصد فوق‌لیسانس و بالاتر هستند. به طوری که اکثریت نمونه¬پژوهش (77نفر) فوق‌دیپلم و لیسانس، پس از آن (55 نفر) زیر دیپلم ، (15نفر )فوق لیسانس وبالاتروسپس (14 نفر) دیپلم می¬باشند.درحالی‌که در منطقه 8، 12 درصد از نمونه¬ پژوهش زیر دیپلم ، 19درصد دیپلم، 3/55 درصد فوق دیپلم و لیسانس و13 درصد فوق‌لیسانس و بالاتر هستند. به طوری که اکثریت نمونه¬پژوهش (89نفر) فوق‌دیپلم و لیسانس، پس از آن (31 نفر) دیپلم ، (21نفر )فوق لیسانس وبالاتروسپس (20نفر)زیردیپلم می¬باشند.با توجه به محاسبات انجام شده با مقایسه پاسخگویان این دو منطقه تمایز آنها مشخص می شود .به طوری که شهروندان منطقه 8 در مقایسه شهروندان منطقه 4 افراد زیر دیپلم کمتری دارند وتعداد افراد با تحصیلات بالاتر آنها بیشترمی باشد .
ودر گروه کارکنان و صاحب نظران شهرداری 2درصد از نمونه¬ پژوهش دیپلم ، 70 درصد فوق دیپلم و لیسانس و 28 درصد فوق‌لیسانس و بالاتر هستند. به طوری که اکثریت نمونه¬پژوهش (35 نفر) فوق‌دیپلم و لیسانس بودند.

جدول (5-4):توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات

میزان تحصیلات فراوانی درصد در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
شهروندان منطقه 4 شهروندان منطقه 8 مدیران شهروندان منطقه 4 شهروندان منطقه 4 مدیران
زیر دیپلم 55 20 34.2 12
دیپلم 14 31 1 8.7 19 2
فوق دیپلم ولیسانس 77 89 35 47.8 55.3 70
فوق لیسانس و بالاتر 15 21 14 9.3 13 28
مجموع 161 161 50 100 100 100
نمودار (5-4):توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات

نمودار (6-4):توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات

منبع :یافته های تحقیق1393
4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی
جدول (6-4)، نشان مي¬دهد که پاسخگویان منطقه 4، 7/3درصد از نمونه¬های پژوهش بیکار، 7/13 درصد در حال تحصیل، 3/9 درصد دارای شغل دولتی و 9/73 درصد دارای شغل آزاد می¬باشند. اکثریت نمونه¬ پژوهش (118نفر) دارای شغل آزاد هستند.در حالی که پاسخگویان منطقه 8 ،2/6درصد از نمونه¬های پژوهش بیکار، 9.9 درصد در حال تحصیل،36 درصد دارای شغل دولتی و 6/41 درصد دارای شغل آزاد می¬باشند.پاسخگویان منطقه8 نسبت به پاسخگویان منطقه 4افراد کارمند بیشتری به سوالات پاسخ دادن به طوری که تفاوت افراد کارمند با افراد شغل ازاد در این منطقه چشم گیر نیست .