مقاله رشته جغرافیا درباره مدیران، شهروندان، :یافته، روسای

دانلود پایان نامه

(6-4):توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8 در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
وضعیت شغلی شهروندان فراوانی درصد
منطقه 4 منطقه 8 منطقه 4 منطقه 8
بیکار 6 10 3.7 6.2

متن کامل در sabzfile.com

در حال تحصیل 22 16 13.7 9.9
کارمند دولت 15 58 9.3 36
شغل آزاد 118 67 73.3 41.6
مجموع 161 161 100 100
نمودار(7-4):وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8

منبع :یافته های تحقیق1393
4-2-6-وضعیت درآمد
چنانچه در جدول (7-4) ملاحظه می¬شود، در آمد منطقه 8 از منطقه 4 بیشتر می باشد.
جدول(7-4): میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد
مناطق فراوانی میانگین در آمد
منطقه 4 161 625326
منطقه 8 161 911260
مجموع 322 768293
منبع (یافته های محقق 1393)
نمودار(8-4): در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد

منبع :یافته های تحقیق1393

4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی
براساس پرسشنامه مدیران ، از مجموع 50 پاسخگو ،50درصد از پاسخگویان را کارمندان ،25 درصد
کارشناسان ،3/8 درصد را مدیران و معاونان ، 6/5 درصد روسای ادارت ( ناحیه ) و 8/2 درصد را روسای حوزه تشگیل می دهند .
نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی

منبع :یافته های تحقیق1393
4-3-تحلیل شاخص های حکمروایی:
4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان