منبع پایان نامه ارشد با موضوع حمل و نقل

دانلود پایان نامه
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 185
3-6-2- توزيع تنش ها در عرشه فضايي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 185
3-6-3- بررسي تنش هاي ناشي از مجموع بارهاي مرده و متحرک ……………………………………………………………………………………… 187
3-7- کمانش در اعضا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 188
3-7-1- بررسي کمانش اعضاي فشاري در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابجا شده ………………………………. 189
3-7-2- بررسي کمانش در عضوهاي فشاري با افزايش طول آنها …………………………………………………………………………………………. 190
3-7-3- بررسي کمانش در عضوهاي فشاري با کاهش قطر و ضخامت آنها ………………………………………………………………………….. 192

فصل چهارم : نتيجه گيري

4-1- تفسير نتايج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 196
4-2- مزاياي عرشه هاي مشبک فضايي …………………………………………………………………………………………………………………………………. 201
4-3- معايب عرشه هاي مشبک فضايي ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 203
4-4- جمع بندي و پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 204
4-5- پيشنهادات براي تحقيقات آتي ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 206

منابع

منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 207
منابع لاتين ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 209

فهرست جدول ها

جدول صفحه

فصل دوم

2-1- ضريب کاهش نيروهاي داخلي به علت عدم همزماني بارها ………………………………………………………………………………………….. 55
2-2- اختلاف دما در سطوح فوقاني و تحتاني عرشه پل ها به درجه سانتيگراد …………………………………………………………………… 62
2-3- شتاب مبناي طرح در مناطق مختلف …………………………………………………………………………………………………………………………… 64
2-4- ضريب رفتار پل (R) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-5- حداکثر عرض ترک در پل هاي بتن ……………………………………………………………………………………………………………………………… 69
2-6- نيروهاي عرضي و طولي باد منتقل شده از عبورگاه پل به پايه هاي پل ……………………………………………………………………… 76
2-7- بار معادل بار بر روي وسايل نقليه که به پايه ها منتقل مي شود ……………………………………………………………………………….. 77

فصل سوم

3-1- خيزهاي ناشي از بارهاي مرده و متحرک و خيز نهايي در عرشه هاي فضايي با توپولوژي هاي متفاوت ……………………. 104
3-2- خيزهاي ناشي از بارهاي مرده و متحرک و خيز نهايي در عرشه هاي فضايي با توپولوژي هاي متفاوت ……………………. 133

فهرست نمودار ها

نمودار صفحه

فصل اول

1-5- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه الف از مدل (1) به روش تجربي و تحليلي ………………………………………………….. 18
1-6- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه ب از مدل (1) به روش تجربي و تحليلي ……………………………………………………. 18
1-3- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه ج از مدل (1) به روش تجربي و تحليلي …………………………………………………….. 22
1-4- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه الف از مدل (2) به روش تجربي و تحليلي …………………………………………………. 22
1-5- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه ب از مدل (1) به روش تجربي و تحليلي ……………………………………………………. 22
1-6- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه ج از مدل (1) به روش تجربي و تحليلي …………………………………………………….. 22
1-7- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان حاصل از آزمايش دو نمونه از مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 3 اينچ …………………. 29
1-8- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 40 Nm ……………………… 29
1-9- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 100 Nm ……………………. 29
1-10- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 160 Nm …………………… 29
1-11- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 200 Nm ………………….. 30
1-12- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ ……………………………………………………………… 30
1-13- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 40 Nm …………………….. 30
1-14- نمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *