دانلود پایان نامه
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید : 2 یک استثناء نادر در شناسایی سه بعد سلسله مراتب، عملکرد و تمرکز است.
-بعد سلسله مراتب33 رتبهبندیها را در یک نمودار سازمانی بیان میکند.
-بعد عملکرد34 انواع مختلف کار را که باید انجام پذیرد، تشریح میکند.
-بعد تمرکز35 درجه هر شخص را از نظر دوری یا نزدیکی به هسته مرکزی سازمان نشان میدهد.
یک جمعبندی ساده از ابعاد فوق فقط ساختار رسمی سازمانی را که منعکس کننده نمودار سازمانی36 است، نشان میدهد. به هر حال واقعیت این است که تعداد فزایندهای از شکلهای سازمانی که نمیتوان آنها را به سادگی توسط یک نمودار سازمانی37 نشان داد، وجود دارد. این واقعیت توسط پدید آمدن شبکهها38، سازمانهای دانشمدار39، سازمانهای مجازی40 اثبات شد. مرکزیت همه این شکلهای جدید از سازمانها و فعالیتهای سازمانی منجر به ظهور «ساختار غیررسمی» که اشاره به روابط غیررسمی مبتنی بر قضاوت افراد درون سازمانی دارد، گردیده است.
ادراک افراد از چگونگی ساختار سازمانی نقش مهمی در ساختاربندی سازمانی و اثربخشی ساختار دارد. ساختار غیررسمی به روابط بین فردی و تعاملات سازمانی و کارکردی که به صورت شفاف در نمودار سازمانی نشان داده نشده است، اشاره میکند. بنابراین حد آخری که ساختار غیررسمی توسعه مییابد ارزش عناصر نرمافزاری ساختار سازمانی را منعکس میسازد؛ شما نمیتوانید برای یافتن مهمترین کارکنان صرفاً به نمودار سازمانی نگاه کنید. افراد کلیدی همان مهندسین و افراد کاردان هستند، کسانی که آینده ما را کنترل میکنند و میتوانند به خوبی در سازمان پنهان باشند و آنها ضرورتاً در هیچ سلسله مراتبی نیستند. افراد کلیدی که ماورای سازمان را کنترل میکنند ممکن است به خوبی در میان نمودار سازمانی پنهان شده باشند. تکامل ساختاری از مکانیکی به ارگانیکی به وسیله ترکیب روابط غیررسمی41 به عنوان بعد چهارم ابعاد سه بعدی ساختاریشان بهتر طبقهبندی شده است.

2-2-12-1)اهمیت ساختار سازمانی مناسب
بیشترین اهمیت در ادبیات مدیریت، به ساختار به عنوان ابزار اثربخشی و کنترلی سازمان داده شده است. بدون شک وجود ساختار مناسب اهمیت دارد؛ به ویژه وقتی که سازمان از نظر اندازه توسعه مییابد. باید توجه داشت که کارمندان ایرانی چه از نظر خلاقیت و توانایی فکری و چه از نظر علاقه و وابستگی به کار از مردم ملل دیگر کم ندارند و حتی در پشتکار و نوآوری سرآمدند. ولی سد معضلات ساختاری منجر به دلسردی و اتلاف انرژی آنها شده و فرصتی برای شکوفایی نمیماند. به طور قطع ساختار سازمانی مکانیک که از درجه بالایی از پیچیدگی، رسمیت و تمرکز برخوردار است، انگیزه و اشتیاق انجام فعالیتهای ابتکاری، خلاقیت، نوآوری و بروز استعدادهای منابع انسانی را به یأس و دلسری تبدیل میکند؛ لذا اولین قدم به منظور دستیابی به بهرهوری و شکوفایی استعدادهای نیروی انسانی و دستیابی به مأموریتها و اهداف از پیشتعیین شده سازمانها، شناسایی و مرتفع کردن آسیبهای ساختار سازمانی و شکستن سد معضلات ساختاری است.
تحولاتی که در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن اخیر در سازمانهای موفق رخ داده است از قبیل:
تأمین رضایت مشتری، بهبود مستمر عملکرد به جای صرفاً تأمین اهداف تعیین شده دورهای، ارتباط مستمر گروهی به جای روابط بروکراتیک، چشمانداز و ارزشهای سازمانی به جای کنترل سیستم، تأمین نظرات جمع ذینفعان سازمان به جای صرفاً صاحبان سهام، وحدت فکر و عمل به جای جدایی تصمیم از اجرا.
لزوم رویکرد جدید و نگاهی تازه به سازمانها را در پی دارد و در این میان یافتن آسیبهای ساختار سازمانی و طراحی ساختاری ارگانیک که بتواند اهداف سازمانی را محقق و مأموریت یک سازمان را در یک محیط پویا و رقابتی به انجام برساند از با اهمیتترین وظایف مدیران است.
تغییرات محیطی باعث تغییرات شگفتی در ساختار سازمانها شده است؛ به طوری که دیگر ساختارهای سنتی42 جوابگوی تغییرات محیطی نیستند و بسیاری از سازمانهای بزرگ گذشته به خاطر ناتوانی در تطبیق خود با محیط از بین رفتهاند (رمضانیان و پوربخش، 1386). لذا برای اینکه بتوان سازمانها را در محیط پرتلاطم عصر حاضر از خطر انحلال مصون داشت باید پیوسته آسیبهای آنها را در زمینههای مختلفی نظیر ساختار سازمانی، مشتری محوری، محیط رقابتی، مدیریت دانش، رهبری و نوآوری شناسایی کرد که با توجه به اهمیت ساختار و نمودار سازمانی، ضرورت شناسایی آسیبهای آن در سازمانهایی نظیر بانک که اهمیت فراوانی دارد.
2-2-12-2)ویژگیهای ساختاری
هركدامازساختارهاينظري (مكانيكيوارگانيكي) درشرايطخاصيميتوانندمفيدواقعشوند.شرايطيكهبراساسآنها،ميتواندرخصوصمناسببودنيكساختارتصميمگرفت،تحتعنوانابعادمحتواييوساختاريمطرحهستندكهبهآناشارهميشود:
الف- ابعادمحتوايي:اينابعادمعرفكلسازمانهستند.مثلاندازهيابزرگي،نوعفنآوريو…درواقعآنهامعرفجايگاهسازمانهستندوبرنوعساختاراثرميگذارند.اينابعادعبارتانداز:
1-راهبرد:عبارتاستازيكبرنامهعمليكهبهموجبآنشيوۀتخصيصمنابعوفعاليتهايسازماندررابطهبامحيطودرراهنيلبههدفهايشتعيينميگردد.
2-محيط:محيطشاملعوامليميشودكهدرخارجازمرزسازمانوجوددارد. محيطسازمانيتأثيرمستقيمبرتواناييسازماندرانجاموظايفدارد.اگرمحيطناآرامباشدوبهسرعتتغييركند،پيشبينيكمترخواهدبود.
3-اندازه:اندازۀسازمانعبارتاستازبزرگيآنكهبهصورتتعدادافرادياكاركنانمشخصميگردد.
4-فناوري: عبارتاستازدانش، ماشينآلات،رويههايكاريومواداوليهكهدادههارابهستاده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *