دسته: دسته‌بندی نشده

شهری، حکمروایی، شهروندان، راهبردی

راهبردی………………………………………………………………………………………………………..127نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری……………………………………….166 در این سایت مطالب به صورت text only

Continue reading