No category

دانلود تحقیق در مورد مدیریت بحران، نظام سیاسی، تصمیم گیری، استراتژی

مخاطره حریف را می توان با استفاده از شیوه های روانی ، فیزیکی و ایجاد دگرگونی در احساس و انگیزه و تصور طرف مقابل تغییر داد از طریق: الف) افزایش برآورد حریف از بهای خالص جنگ: از طریق مبالغه زیاده از حد آمادگی نیروهای خودی و .. ب) کم بها دادن به ارزش هدف مورد …

دانلود تحقیق در مورد مدیریت بحران، استراتژی، اصول مدیریت، برنامه ریزی

انسجام مطالب این امر صورت گرفته است. در بررسی هایی که از فرایند مدیریت بحران حول دوم این پژوهش صورت گرفته است و اغلب نیز مورد توجه تحلیل گران بوده است علی رغم مرزبندی و تفکیک این پژوهش در واقع تدبیر بحران به گونه ای تداوم و تکامل تدبیرگران و برنامه ریزان بحران در مراحل …

دانلود تحقیق در مورد مدیریت بحران، برنامه ریزی، استراتژی، نظام سیاسی

اپوزسیون که جهت بهره برداری ازبحران جاری درراستای اهداف سیاسی خود،تشدید شد. ۴. گسترش اقدامات تروریستی و آشوب های خیابانی که به عنوان مهمترین پیامد بلافصل بحران مذکور، به شمار می آمد. در رابطه با بحران جنگ عراق و ایران نیز می توان برخی خصوصیات ویژه آن را اینگونه برشمرد: ۱. همزمان با بروز بحران …

دانلود تحقیق در مورد نظام سیاسی، بحران سیاسی، دوره پهلوی، مدیریت بحران

صورت، تحرکات مزبور چه بحرانی تلقی بشود یا نشود ، در این دوره ، با اتکاء به روش های مصالحه جویانه آمیخته با خشونت ، از سوی حکومت مرکزی حل و فصل گردید. در سلسله مباحث این پژوهش ، سطح تحلیل خود را عمدتاً در سطح تحلیل درونی (ملی) محدود می نماییم و اگر چه …

دانلود تحقیق در مورد نظام سیاسی، بحران سیاسی، گونه شناسی، انقلاب اسلامی

،ممکن است نظام سیاسی را مواجه با بحران نماید.( کاظمی،۱۳۷۹: ۲۴۶ ) در حوزه مباحث دفاعی- امنیتی نیز به اعتبار علل ظهور بحران ها، می توان به بررسی گونه های مختلف بحران دست یافت. در این عرصه، گاهی اقدامات از عنوانی همچون بحران کند یاد می شود. پیتر جونز در یکی از مقالات خود در …

دانلود تحقیق در مورد بهره بردار، گونه شناسی، نظام سیاسی، فلسفه سیاسی

پس می توان از آن بهره برداری کرد ولی باید آن را کاملاً کنترل نمود (۷: ۱۹۷۱,Schelling). براین اساس ، تنها شناسایی خطر و تهدید، عامل شناخت بحران نیست، بلکه عامل موثر در این زمینه در واقع درک موقعیت و فرصتی است که در زمان کوتاهی طی شرایط بحرانی بدست می آید و می توان …

دانلود تحقیق در مورد ایدئولوژی، انقلاب اسلامی، نظام سیاسی، بهره بردار

موقعیتی مورد توجه قرار می گیرد، احتمال تصمیم معین و مشخص برای هر یک از مواقع بحران افزایش می یابد. زیرا در این وضعیت ، بحران به عنوان یک موقعیت مشخص، تصمیم ویژه خود را می طلبد. از منظر«روش شناسی» در عرصه فرهنگ، اندیشه و نظریه پردازی، بحران معمولاً موجب حرکت و پویایی می شوند …

دانلود تحقیق در مورد تصمیم گیری، پژوهشگران، عدم اطمینان، علوم اجتماعی

ن ادبیات واحد و شفافی پیرامون آن شکل نگرفته است. در نتیجه ارائه تعریفی مشخص و قابل اجماع از مفهوم بحران غیر ممکن می نماید.( تاجیک ،۱۳۸۰، ج۱: ۵۵) این در حالی است که فقدان شناخت کافی از پدیده ای چون بحران، می تواند خود«بحران زا» باشد و تدبیرگران را به جای تدبیرگری، بر جایگاه …

دانلود تحقیق در مورد مدیریت بحران، امام خمینی، انقلاب اسلامی، الگوی مدیریت

های بحرانی، اطلاق می گردد. فرایندهای مدیریت بحران با توجه به اینکه ناظر بر چه « اهداف و اصولی» باشد با رویکردهای متفاوتی نیز تفسیر و تحلیل می گردد. آنگاه که هدف از مدیریت بحران ،پیشگیری از بحران و «بنای جامعه امن است» تدبیرگران در پی آنند که اولاً: از بروز هرگونه بحران ممانعت نمایند. …