این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان مهارت ارتباطی بین فردی در افراد مختلف است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه بسیار پایین پایین رضایتبخش خوب بسیار خوب
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. این امتیاز دامنه ای از ۱۹ تا ۹۵ را خواهد داشت. نمره های بالاتر نشان دهنده مهارت ارتباط بین فردی بالاتر در شخص پاسخ دهنده خواهند بود و برعکس. اما برای یک نتیجه دقیق تر، می توان از دسته بندی زیر جهت سنجش میزان مهارت ارتباط بین فردی شخص پاسخ دهنده استفاده کرد:
نمره زیر ۴۵ مشکل حاد ارتباطی
نمره ۶۵-۴۶ مشکل ارتباطی
نمره ۹۵-۶۶ فرد توانمند
روایی و پایایی
در پایان نامه منجمی زاده (۱۳۹۱) جهت روایی همزمان پرسشنامه محاسبه و یک همبستگی قوی بین آن با پرسشنامه توانایی برقراری ارتباط موثر بدست آمد (۶۹۸/۰ = r) و در نتیجه روایی همزمان آن مورد تایید قرار گرفت.همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی ۷۳/۰ بدست آمد که نشان دهنده پایایی خوب این پرسشنامه است.

۳-۸-۳-پرسشنامه سبک های حل مسئله

این پرسشنامه توسط کسسیدی و لانگ(۱۹۹۶)طی دو مرحله ساخته شده ودارای ۲۴سوال است که ۱۲ آیتم آن سبک حل مساله مسئله مدار و ۱۲ آیتم آن سبک حل مسئله هیجان مدار را می سنجد که هرکدام از این سبک ها دارای ۳ عامل ۴ سوالی به ترتیب به شرح زیر می باشد:

  • درماندگی،مهارگری حل مسئله،سبک خلاقیت،اعتماد در حل مسئله،سبک اجتناب،سبک گرایش.
  • عامل درماندگی:بیانگربی یاوری فرد در موقعیت های مسئله زا می باشد.
  • مهارگری حل مسئله:بعد مهارگری بیرونی-درونی را در موقعیت مسئله زا منعکس می کند.
  • سبک خلاقیت:نشان دهنده برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حلهای متنوع بر حسب موقعیت مسئله زا است.
  • اعتماد در حل مسئله:بیانگراعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است.
  • سبک اجتناب:تمایل جهت رد شدن از کنار مشکلات به جای مقابله با آنهارا منعکس می کند.
  • سبک گرایش:نگرش مثبت نسبت به مشکلات و تمایل به مقابله رودررو با آنهارا نشان می دهد.

مقیاس شیوه حل مسئله توسط محمدی و صاحبی(۱۳۸۰)اعتبار یابی شده و ضریب آنها ومیانگین همبستگی درونی ماده آزمونها به شرح جدول زیر مشخص شده است.
جدول:ضرایب آلفاکرونباخ و میانگین همبستگی دورنی ماده ها برای زیر مقیاس های شیوه حل مسئله
(نقل از محمدی،صاحبی،۱۳۸۰)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است