مسایل فوری
مسایل مهم و فوری
مسایل غیر مهم وغیر فوری
سپس به شرح هر کدام از چهار موردبالا پرداخته شد،با ارائه چند تمرین شرکت کنندگان ،ترغیب به فعالیت در این مهارت شدند و این فعالیت به پایان رسید.
فرایند حل مساله:هدف از انجام این فعالیت آموزش “مراحل حل مساله” بود که عبارتست از:
تعریف مساله و شناسایی مساله
پیدا کردن راه حل های مختلف
تصمیم گیری
بازنگری
عوامل بازدارنده حل مساله
هریک ازمراحل فرایندحل مساله توضیح داده شد و بامطرح کردن چند تمرین شرکت کنندگان ترغیب به انجام فعالیت در این موضوع شدندو سپس با جمع بندی این مبحث جلسه اول به پایان رسید
جلسه سوم
عنوان جلسه:حل مساله(خودآگاهی هیجانی)
هدف:
خودآگاهی و نقش آن درچگونگی حل مساله
شروع جلسه:
جلسه با نام و یاد خدا شروع و پس از احوالپرسی کوتاهی با شرکت کنندگان ،بیان شدکه عنوان جلسه دوم مهارت” خودآگاهی هیجانی” می باشدو سپس به انجام فعالیتهای زیر پرداخته شد.
خودآگاهی و نقش آن در چگونگی حل مساله:پس از توضیح تئوری با ارائه مثالها مختلف و سوالات گوناگون وبامطرح کردن چند تمرین شرکت کنندگان ترغیب به انجام فعالیت در این موضوع شدندو سپس با جمع بندی این مبحث جلسه دوم به پایان رسید
جلسه چهارم
عنوان جلسه: حل مسئله( بارش فکری)
شروع جلسه:
جلسه با نام و یاد خدا شروع و پس از احوالپرسی کوتاهی با شرکت کنندگان ،بیان شدکه عنوان جلسه سوم مهارت” بارش فکری” می باشدو سپس به انجام فعالیتهای زیر پرداخته شد
هدف عمده بارش مغزی این است که فرایند تولید پاسخها از فرایند ارزشیابی آنها مجزا بشود ، زیرا غالبا تولید پاسخ های متنوع به وسیله ارزشیابی سرکوب می شود و این ارزشیابی از بروز خلاقیت جلوگیری می کند به طور کلی روش بارش مغزی دارای مراحل زیر است .
تعریف مسئله
تولید هر چه بیشتر راه حل برای مسئله بدون ارزشیابی کردن آنها
تصمیم گیری در مورد معیاری برای داوری درباره راه حل های بالقوه
استفاده از این معیار ها برای انتخاب بهترین راه حل.
هریک ازمراحل روش بارش فکری(مغزی) توضیح داده شد و بامطرح کردن چند تمرین شرکت کنندگان ترغیب به انجام فعالیت در این موضوع شدندو سپس با جمع بندی این مبحث جلسه سوم به پایان رسید
جلسه پنجم:
عنوان جلسه: حل مسئله( ارزیابی گزینه ها و انتخاب بهترین راه حل)
شروع جلسه:
جلسه با نام و یاد خدا شروع و پس از احوالپرسی کوتاهی با شرکت کنندگان ،بیان شدکه عنوان جلسه چهارم مهارت” ارزیابی گزینه ها و انتخاب بهترین راه حل ” می باشدو سپس به انجام فعالیتهای زیر پرداخته شد.
به طور کلی این روش دارای مراحل زیراست:
اگر….آنگاه
جداول تصمیم گیری
بازنگری
هریک ازمراحل فرایند ارزیابی گزینه ها و انتخاب بهترین راه حل توضیح داده شد و بامطرح کردن چند تمرین شرکت کنندگان ترغیب به انجام فعالیت در این موضوع شدندو سپس با جمع بندی این مبحث جلسه چهارم به پایان رسید..
جلسه ششم:
عنوان جلسه: حل مسئله( اجرا و بازبینی راه حل ها)
شروع جلسه:
جلسه با نام و یاد خدا شروع و پس از احوالپرسی کوتاهی با شرکت کنندگان ،بیان شدکه عنوان جلسه چهارم مهارت” اجرا و بازبینی راه حل ها ” می باشدو سپس به انجام فعالیتهایی پرداخته شد.
در اینجا ذکر دونکته لازم به نظر می رسد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.