اولا” اینکه فرایند حل مساله یا تصمیم گیری زمانی پایان می یابد که موقعیت برای ما اشتغال ذهنی ایجاد نکند.
ثانیا” اینکه ممکن است ما با موقعیت هایی مواجه شویم که لازم باشد برای حل آنها،مجددا” از ابتدا شروع کنیم.
جلسه هفتم:
عنوان جلسه:ارتباطات
اهداف:
تعریف ارتباطات
اصول ارتباط میان فردی
موانع برقراری ارتباط
حریم شخصی
مهارت اجتماعی و تاثیر آن بر روابط
مهارت ارتباطات اجتماعی
مهارت جرات مندانه
مهارت دوست یابی
مهارتهای سازگاری با دیگران
شروع جلسه:
جلسه با نام و یاد خدا شروع و پس از احوالپرسی کوتاهی با شرکت کنندگان بیان شد که عنوان جلسه سوم ارتباطات می باشدو سپس به انجام فعالیت های زیر پرداخته شد.
تعریف ارتباط و اصول حاکم بر ارتباط میان فردی:هدف از این فعالیت ارائه تعریفی علمی از ارتباط و تشریح اجزاءارتباط که عبارتنداز:
۱-فرستنده ۲-گیرنده ۳-پیام ۴-بازخورد ۵-محیط و زمینه
و همچنین آموزش فعالیت اصول حاکم بر برقراری ارتباط مانند:
۱-مانمی توانیم ارتباط برقرار نکنیم
۲-ارتباط غیر قابل برگشت
۳-چگونگی ارسال پیام،چگونگی دریافت آن را تعیین می کند
۴-در ناکار امدی ارتباط هر دو طرف سهیم هستند.
موانع برقراری ارتباط:هدف از انجام این فعالیت شناسایی موانع برقراری ارتباط و راههای جلوگیری از آنها بود که از جمله می توان:قضاوت و ارزیابی شتاب زده،نتیجه گیری عجولانه،پیش داوری،تعصب،تفکر قالبی و کلیشه ای را نام برد.با ارائه چند مثال و حل کردن آنها این فعالیت به پایان رسید.
جلسه هشتم:
عنوان جلسه:ارتباطات
مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر روابط:
در این فعالیت مهارت های اجتماعی و تاثیر آن بر روابط توضیح داده شد که مهمترین آنها عبارت بودند از:
مهارت های مشارکت در گفتگو
مهارت جرات مندی
مهارت دوست یابی
مهارت سازگاری با دیگران
با انجام این فعالیت و تشریح آن این فعالیت به پایان رسید و با جمع بندی مطالب جلسه هشتم اتمام یافت.
جلسه نهم:
عنوان:ارتباطات
شروع جلسه:
جلسه با نام و یاد خداشروع و پس از احوالپرسی کوتاهی با شرکت کنندگان،بیان شد که عنوان جلسه نهم یادآوری،مرور و ادامه مباحث جلسه قبل می باشد و سپس به انجام فعالیت های زیر پرداخته شد.
مهارتهای ارتباطات اجتماعی:در این فعالیت به تشریح کامل مهارتهای اجتماعی که به شرح ذیل می باشند پرداخته شد.
مهارت مشارکت در گفتگو:الف-مهارت غیر کلامی ب- مهارت صحبت کردن ج-مهارت گوش دادنفعال که مهارتهای فوق الذکر خود نیز به انواع مختلفی تقسیم می شوند که عبارتند از مهارتهای فرازبانی ،مهارتهای مربوط به زبان بدن،تمرکز،شفافیت،اختصار،استفاده از کلمات مناسب،سوال کردن،بازخورد و جمع بندی.
با ذکرنمونه هایی برای هریک از مثالهای بالا این فعالیت به پایان رسید.
مهارت جرات مندانه:در این فعالیت به شرکت کنندگان آموزش داده شدکه جرات ورزی را با گستاخی اشتباه نگیرندو اجزاء رفتار جرات مندانه به طور دقیق تشریح شد.سپس با ذکرچند نمونه این مورد بیشتر تشریح شد.
انواع رفتارهای جرات مندانه و تفاوت آن با نه گفتن:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.