دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد «M.A»
گرایش: زبان و ادبیات فارسی
عنوان:
ادبیات زنانه در آثار
(میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی)
استاد راهنما:
دکتر سعید خیرخواه
نگارش:
منیژه رشیدی
شهریور ۱۳۹۳

تقدیم به
آنان که راه دانش و آگاهی را به من آموختند
و
روانم را با نور معرفت روشن کردند.
سپاسگزاری
با سپاس از استادان گرامیام
که چگونه اندیشیدن را به من آموختند
و همهی عزیزانی که در پیمودن این مسیر مرا یاری کردند.
چکیده:
رساله حاضر ضمن معرفی جایگاه زنان و بررسی شخصیت آنان در ایران باستان، در عصر هخامنشیان، ساسانی، اسلام، غرب و عصر مشروطیت میکوشد تا جایگاه ادبیات زنانه را در شعر عصر مشروطیت و در دیوان شاعران (میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی) تبیین کند و در قالب مباحثی جداگانه به بررسی نقش زن در اساطیر ایران باستان و متون کهن مبادرت میکند همچنین در حاشیهی بررسی اشعار شاعران به بررسی جنبههای نگرش زن سالارانه، فمینیسم، ستایش و نکوهش بانوان، حضور گرم و گسترده آنان همپای مردان پرداخته، و حقوق زنان و نقش آنان در تحولات عصر مشروطه به تصویر کشیده شده است.
کلید واژهها: زن، شعر مشروطیت، میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی.
فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات ۲
۱-۱- بیان مسأله ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۱-۳- پیشینه تحقیق ۳
۱-۴- اهداف تحقیق ۳
۱-۵- سوالات تحقیق ۴
۱-۶- فرضیه تحقیق ۴
فصل دوم: نگاهی به موقعیت و جایگاه زن ۵
۲-۱- بخش اول ۶
۲-۱-۱- نگاهی به جایگاه زن در ایران پیش از اسلام ۶
۲-۱-۲- حقوق و اختیارات زنان در عصر هخامنشیان ۸
۲-۱-۳- ازدواج و زناشویی در ایران باستان ۹
۲-۱-۴- ازدواج با محارم ۹
۲-۲- زن در مادر سالاری یا مادر شاهی ۱۰
۲-۲-۱- انواع ازدواجهای ساسانی ۱۳
۲-۵- طلاق زن در ایران باستان ۱۴
۲-۳- سیمای زن در شاهنامه فردوسی ۱۵
۲-۴- زن در اساطیر ایران ۱۸
۲-۴-۱- اسطورههای اهورایی ۱۸
۲-۴-۲- اسطورههای اهریمنی ۱۹
بخش دوم: جایگاه زن در اسلام ۲۱
۲-۲-۱- جایگاه زن در اسلام ۲۲
۲-۲-۲- زن در قرآن ۲۴
۲-۲-۳- زنان صدر اسلام ۳۱
۲-۲-۴- زن از نقطه نظر اندیشمندان ۳۴
۲-۲-۵- فلسفه اسلام درباره حقوق خانوادگی ۳۵
۲-۲-۶- مهر و نفقه ۳۹
۲-۲-۷- علل پیدایش چند همسری ۴۱
۲-۲-۸- اشکالات و معایب چند همسری ۴۱
بخش سوم: زن از نگاه فرهنگ غرب ۴۲
۳-۱- زن از نگاه فرهنگ غرب ۴۳
۲-۳-۱- فمینیسم و سابقه آن ۴۳
۲-۳-۲- خود آگاهی فمینیستی ۴۶
۲-۳-۳- زنان و جایگاه زنان در جامعه کهن بدوی ۴۸
۲-۳-۴- نظرات انگلس در مورد ویژگی های جامعه بدوی ۴۸
۲-۳-۵- زن از دیدگاه سفرنامه نویسان فرنگی ۵۱
بخش چهارم: جایگاه زن در عصر مشروطیت (نگاهی گذرا به موقعیت اجتماعی، فرهنگی و ادبی زن در نهضت مشروطه) ۵۳
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۴-۱- جایگاه زن در عصر مشروطیت (نگاهی گذرا به موقعیت اجتماعی، فرهنگی و ادبی زن در نهضت مشروطه) ۵۴
۲-۴-۲- نگاهی گذرا به مسائل زنان در عصر مشروطه ۵۸
۲-۴-۳- تصویر زن در شعر شاعران مشروطه ۶۹
فصل سوم: ادبیات مشروطه ۷۴
۳-۱- مقدمه: ادبیات عصر مشروطه ۷۵
۳-۱-۱- ویژگی های شعر دوره مشروطه ۷۵
۳-۱-۲- موج های شعری در دوران مشروطه ۷۵
۳-۱-۳- حوزه های مختلف شعری ۷۶
۳-۲- مروری بر زندگی نامه میرزاده عشقی ۷۸
۳-۳- مروری بر زندگی نامه ایرج میرزا ۸۳
۳-۴- مروری بر زندگی نامه عارف قزوینی ۸۷
۳-۴-۱- شعر و تصنیف عارف ۸۸

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *