۱-۸٫٫ محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………..۶
۱-۹٫ ساختار پایاننامه…………………………………………………………………………………………۷
فصل۲: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۸
۲-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………۹
۲-۲٫ دادهکاوی…………………………………………………………………………………………………۹
۲-۲-۱٫ مفهوم دادهکاوی……………………………………………………………………………….۹
۲-۲-۲٫ مراحل دادهکاوی…………………………………………………………………………….۱۰
۲-۲-۳٫ پیشپردازش…………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۲-۳-۱٫ پاکسازی داده………………………………………………………………………۱۱
۲-۲-۳-۲٫ یکپارچهسازی داده………………………………………………………………….۱۱
۲-۲-۳-۳٫ تبدیل داده……………………………………………………………………………..۱۱
۲-۲-۳-۴٫ کاهش داده……………………………………………………………………………۱۲
۲-۲-۳-۵٫ تصویرکردن برای کاهش بعد……………………………………………………۱۲
۲-۲-۴٫ دادهکاوی………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۲-۵٫ پسپردازش……………………………………………………………………………………۱۴
۲-۲-۶٫ کاربردهای دادهکاوی………………………………………………………………………۱۴
۲-۳٫ دادهکاوی در پزشکی……………………………………………………………………………….۱۴
۲-۴٫ بیماری تنفسی………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۴-۱٫ عفونت دستگاه تنفسی فوقانی…………………………………………………………….۱۷
۲-۴-۲٫ پنومونی…………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۴-۳٫ بیماری مزمن انسدادی ریه…………………………………………………………………۱۸
۲-۵٫ الگوریتمهای ردهبندی………………………………………………………………………………۱۸
۲-۵-۱٫ درخت تصمیم………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۵-۱-۱٫ CHAID…………………………………………………………………………….20
۲-۵-۱-۲٫ ID3……………………………………………………………………………………20
۲-۵-۱-۳٫ C5.0…………………………………………………………………………………..21
۲-۵-۲٫ ماشین بردار پشتیبان………………………………………………………………………….۲۱
۲-۵-۳٫ شبکهی عصبی………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۵-۴٫ Bagging…………………………………………………………………………………….25
۲-۵-۵٫ AdaBoost…………………………………………………………………………………27
۲-۶٫ پیشینهی تحقیقات در بیماریهای تنفسی……………………………………………………….۳۰
فصل۳: دادههای نامتوازن……………………………………………………………………………………………۳۲
۳-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۳۳
۳-۲٫ روشهای یادگیری در دادههای نامتوازن………………………………………………………۳۳
۳-۲-۱٫ نمونهبرداری……………………………………………………………………………………۳۳
۳-۲-۱-۱٫ بیشنمونهبرداری تصادفی…………………………………………………………۳۴
۳-۲-۱-۲٫ زیرنمونهبرداری تصادفی…………………………………………………………..۳۴
۳-۲-۱-۳٫ نمونهبرداری آگاهانه……………………………………………………………….۳۴
۳-۲-۱-۳-۱٫ EasyEnsemble……………………………………………………….35
۳-۲-۱-۳-۲٫ ModifiedBagging………………………………………………….36
۳-۲-۱-۴٫ ترکیب نمونهبرداری و تولید داده……………………………………………….۳۷
۳-۲-۲٫ روشهای حساس به هزینه…………………………………………………………………۳۹

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است