۳-۳٫ معیارهای ارزیابی ردهبند در دادههای نامتوازن……………………………………………….۴۱
۳-۴٫ معیارهای ارزیابی ردهبند در دادههای نامتوازن و چند ردهای…………………………….۴۴
۳-۴-۱٫ میانگینگیری میکرو………………………………………………………………………..۴۶
۳-۴-۲٫ میانگینگیری ماکرو…………………………………………………………………………۴۶
فصل۴: پیشپردازش دادهها………………………………………………………………………………………..۴۷
۴-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۴۸
۴-۲٫ جمعآوری دادهها…………………………………………………………………………………….۴۸
۴-۳٫ ویژگیهای دادهها……………………………………………………………………………………۴۸
۴-۴٫ نحوه توزیع دادهها براساس ویژگیها…………………………………………………………..۵۱
۴-۴-۱٫ نوع بیماری تنفسی……………………………………………………………………………۵۱
۴-۴-۲٫ سن……………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۵٫ پیشپردازشهای انجام شده……………………………………………………………………….۵۳
۴-۵-۱٫ حذف ویژگیهای اضافی………………………………………………………………….۵۳
۴-۵-۲٫ حذف یا اصلاح رکورد…………………………………………………………………….۵۳
۴-۵-۳٫ یکپارچهسازی داده………………………………………………………………………….۵۴
۴-۵-۴٫ تبدیل مقادیر ویژگی………………………………………………………………………..۵۵
۴-۵-۴-۱٫ تفسیر آزمایشهای انجام شده روی بیماران………………………………….۵۵
۴-۵-۴-۲٫ WBC (White Blood Cell)……………………………………………56
۴-۵-۴-۳٫ چه چیزهایی باعث کاهش WBC میشود؟………………………………..۵۶
۴-۵-۴-۴٫ چه چیزهایی باعث افزایش WBC میشود؟………………………………..۵۶
۴-۵-۴-۵٫ جدول گسستهسازی WBC……………………………………………………..57
۴-۵-۴-۶٫ RBC(Red Blood Cell)…………………………………………………57
۴-۵-۴-۷٫ چه چیزهایی باعث کاهش RBC میشود؟…………………………………۵۷
۴-۵-۴-۸٫ چه چیزهایی باعث افزایش RBC میشود؟…………………………………۵۸
۴-۵-۴-۹٫ جدول گسستهسازی RBC………………………………………………………58
۴-۵-۴-۱۰٫ Hb (Hemoglobin)………………………………………………………..58
۴-۵-۴-۱۱٫ چه چیزهایی باعث کاهش هموگلوبین میشود؟………………………….۵۹
۴-۵-۴-۱۲٫ چه چیزهایی باعث افزایش هموگلوبین میشود؟…………………………۵۹
۴-۵-۴-۱۳٫ جدول گسستهسازی هموگلوبین………………………………………………۵۹
۴-۵-۴-۱۴٫ HCT (Hematocrit)……………………………………………………….59
۴-۵-۴-۱۵٫ چه چیزهایی باعث کاهش HCT میشود؟……………………………….۶۰
۴-۵-۴-۱۶٫ چه چیزهایی باعث افزایش HCT میشود؟……………………………….۶۰
۴-۵-۴-۱۷٫ جدول گسستهسازی HCT…………………………………………………….60
۴-۵-۴-۱۸٫ Plt یا پلاکتها……………………………………………………………………۶۰
۴-۵-۴-۱۹٫ چه چیزهایی پلاکت را کاهش میدهد؟……………………………………۶۱
۴-۵-۴-۲۰٫ چه چیزهایی پلاکت را افزایش میدهد؟……………………………………۶۱
۴-۵-۴-۲۱٫ جدول گسستهسازی پلاکت……………………………………………………۶۱
۴-۵-۴-۲۲٫ اجزای دیگر آزمایش خون……………………………………………………..۶۱
۴-۵-۴-۲۳٫ جدول گسستهسازی MCV، MCH و MCHC……………………..62
۴-۵-۴-۲۴٫ CRP (C-Reactive Protein)…………………………………………63
۴-۵-۴-۲۵٫ در چه شرایطی CRP افزایش پیدا میکند؟……………………………….۶۳
۴-۵-۴-۲۶٫ در چه شرایطی CRP کاهش پیدا میکند؟……………………………….۶۳