۴-۵-۳- مقایسه نمودارهای کارایی مدل CCR خروجی محور ۴۰ شعبه ای با ۳۹ شعبه ای ۹۴
۴-۵-۴- ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل SBM با ۴۰ داده ۹۶
۴-۵-۵- ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل SBM با ۳۹ داده ۱۰۶
۴-۵-۶- مقایسه نمودارهای کارایی مدل SBM 40 شعبه ای با ۳۹ شعبه ای ۱۱۷
۴-۵-۷- مقایسه کلی بین مدل CCR خروجی محور ، با مدل SBM: 119
۴-۵-۸- شعب کارا و علت کارایی آنها : ۱۲۰
۴-۵-۹- شعب ناکارا و علت ناکارایی آنها : ۱۲۱
۵- ۱ – چکیده فصل پنجم ۱۲۴
۵ – ۲- مقدمه ۱۲۴
۵-۳- پاسخ به پرسش های پژوهش ۱۲۵
۵ – ۴- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۱۲۶
۵ – ۵ – محدودیت ها: ۱۲۶
فهرست مراجع : ۱۲۷
فهرست جداول :
۲-۱- جدول ماتریس کارایی متقاطع………………………………………………………………………۴۶
۳-۱- جدول مقادیر کمی متغیرهای خروجی و ورودی ……………………………………………..۶۵
۴-۱- جدول امتیازات مدل CCR خروجی محور با ۴۰ شعبه ………………………………………۷۴
۴-۲- جدول رتبه بندی امتیازات مدل CCR خروجی محور با ۴۰ شعبه ………………………۷۶
۴-۳- جدول Projection ، CCR خروجی محور با ۴۰ شعبه ……………………………………۷۶
۴-۴- داده هایDMU 21 و ۲۸ …………………………………………………………………………….۸۴
۴-۵- جدول امتیازات ، CCR خروجی محور با ۳۹ شعبه ……………………………………………۸۵
۴-۶- جدول رتبه بندی واحدها بر اساس مدل CCR خروجی محور با ۳۹ شعبه …………..۸۶
۴-۷- جدول Projection ، CCR خروجی محور با ۳۹ شعبه ……………………………………۸۷
۴-۸- جدول امتیازات مدل SBM با ۴۰ شعبه…………………………………………………………..۹۶
۴-۹- جدول رتبه بندی امتیازات مدل SBM با ۴۰ شعبه……………………………………………۹۸
۴-۱۰- جدول Projection امتیازات مدل SBM با ۴۰ شعبه…………………………………….۹۹
۴-۱۱- جدول امتیازات مدل SBM با ۳۹ شعبه……………………………………………………….۱۰۷
۴-۱۲- جدول مراجع و تعداد تکرار آنها………………………………………………………………..۱۰۸
۴-۱۳- جدول رتبه بندی امتیازات مدل SBM با ۳۹ شعبه…………………………………………۱۰۸
۴-۱۴- جدول Projection امتیازات مدل SBM با ۳۹ شعبه……………………………………۱۰۹
۴-۱۵- مقایسه نتایج مدل SBM با ۴۰ و ۳۹ شعبه…………………………………………………..۱۱۶
۴-۱۶- مقایسه کلی بین مدل های CCR خروجی محور و SBM………………………………119
فهرست نمودارها
۲-۱- نمودار تعداد انتشارات در زمینه DEA در ادوار……………………………………………..۲۷
۲-۲- نمودار تعداد انتشارات در زمینه DEA توسط محقیقین……………………………………۲۸
۴-۱- نمودار کارایی مدل CCR خروجی محور با ۴۰ شعبه…………………………………….۹۴
۴-۲- نمودار کارایی مدل CCR خروجی محور با ۳۹ شعبه……………………………………۹۴
۴-۳- نمودار کارایی رتبه بندی شده مدل CCR خروجی محور با ۴۰ شعبه……………..۹۵
۴-۴- نمودار کارایی رتبه بندی شده مدل CCR خروجی محور با ۳۹ شعبه…………….۹۵

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.