S.T : – yi + Yλ ≥ ۰
Θxi – Xλ ≥ ۰
λ≥۰
در این مدل با فرض بازدهی ثابت به مقیاس (۴CRS[9]) و با نگرش به نهاده ها طراحی شده است ، λ یک بردار N×۱ شامل اعداد ثابت است که وزنهای مجموعه مرجع را برای شعب ناکارا نشان می دهد. مقادیر اسکالر به دست آمده برای Θ کارایی بنگاهها خواهد بود که شرط ۱≥ Θ را تامین می کند. مدل برنامه ریزی خطی فوق ، بایستی N بار و هر بار برای یکی از شعب حل شود و در نتیجه میزان کارایی برای هر شعبه به دست می آید. اگر ۱= Θ باشد به این معنی است که شعبه مورد نظر روی مرز تولید یکسان ( تولید مرزی ) بوده و بنا به نظریه فارل دارای کارایی صد در صد است . اما فرض بازدهی ثابت به مقیاس ، زمانی مناسب است که همه بنگاهها در مقیاس بهینه عمل نمایند ( در قسمت مسطح منحنی هزینه متوسط بلند مدت ) ولی مسایل متفاوتی نظیر اثرات رقابتی ، محدودیت ها ، کارکردهای ضعیف مدیریتی و نظیر اینها باعث می شود که بنگاهها در مقیاس بهینه فعالیت نکنند از این رو بانکر ، چارنز و کوپر (BCC-1984) مدل قبلی CCR را به گونه ای بسط دادند که بازدهی متغیر به مقیاس (VRS) را در نظر بگیرد . می توان مدل BCC را با افزودن یک قید تحدب به شکل NIλ=۱ به جای ۰≤λ به دست آورد. برای محاسبه کارایی مقیاس یک شعبه باید از هر دو مدل CRS ( هدف بلند مدت ) و VRS ( هدف کوتاه مدت ) استفاده کرد و با تقسیم کارایی بدست آمده از حالت CCR بر حالت BCC کارایی مقیاس شعبه مورد نظر به دست می آید. مهمترین ایراد روش DEA در نظر نگرفتن عوامل تصادفی است. (امامی میبدی ۱۳۷۹ [۴] )
چارنز، کوپر و رودز در سال ۱۹۷۸ [۲۷] براساس این دیدگاه کارآیی را به صورت زیر تعریف می کنند:
۱ – در یک مدل ورودی محور یک واحد در صورتی کارا است که امکان کاهش هر یک از ورودیها بدون افزایش ورودیهای دیگر یا کاهش هر یک از خروجی ها وجود نداشته باشد.
۲- در یک مدل خروجی محور یک واحد در صورتی کارا است که امکان افزایش هر یک از خروجیها بدون افزایش یک ورودی یا کاهش یک خروجی دیگر وجود نداشته باشد.
در این صورت امتیاز کارایی آن برابر یک خواهد بود. کارایی کمتر از یک برای یک واحد بیانگر آن است که ترکیب خطی واحدهای دیگر می تواند همان مقدار خروجی را با ورودیهای کمتر تولید کند که چنین واحدی را ناکارا می نامند. مدلهای اصلی DEA عبارتند از مدل CCRبا فرض بازده به مقیاس ثابت و BCC با فرض بازده به مقیاس متغیر که با فرمهای مضربی و پوششی به محاسبه و سنجش کارایی می پردازند انواع دیگری از مدل های DEA براساس فرضیات مختلف وجود دارد . (حقیقت و نصیر ، ۱۳۸۲ [۷] )
با توجه به شرایط و همچنین محدودیت های تحقیق از دو روش CCR خروجی محور و SBM بدون ماهیت برای تحلیل و پیشبینی کارایی استفاده شده است . که در ادامه نگاهی اجمالی به این دو مدل خواهیم داشت.
مدل CCR-خروجی محور :
s.t.
مدل SBM – بدون ماهیت :
فرض کنید برای DMU، i = 1 , 2 , … , n و برای DMUr داده های مشاهده شده بردار ورودی ها و خروجی ها به ترتیب X= ( xr1 , xr2 , … xrs ) و Yr = ( yr1 , yr2 , … yrt ) می باشد .
بعلاوه فرض کنید که متغیرهای SLACK ، Sj– و j = 1 , … , s و Sk+ ، k = 1 , … , t به ترتیب مازاد ورودی و نقصان خروجی را نشان می دهند .
و λi , i = 1 , 2 , … , n که یک مقدار غیر منفی است .
با حل کردن این فرمول می توانیم به راحتی بهره وری هر یک از DMU ها را با در نظر گرفتن مازاد ورودیها و نقصان خروجی ها به دست آوریم .
در این تحقیق ورودی ها شامل هزینه وپرسنل و خروجی ها شامل : مصارف ، درآمدها ، مطالبات و مجموع منابع می باشد. که مدل مفهومی آن به صورت شکل زیر می باشد :

۱-۵- ضرورت و اهمیت تحقیق :

در سال های اخیر نظام بانکداری کشور با توجه به موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی همچون ورود بانک های خارجی، شروع به کار بانک های خصوصی و افزایش فعالیت های مؤسسه های مالی و اعتباری روبه روست. بنابراین این چالش ها بانک های کشور را بر آن داشته است تا برای بقا و رقابت در این محیط پویا، نسبت به بهبود عملکرد خود اقدام کنند تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت خود، وضعیت موجود را بهبود دهند. روش های بررسی و رتبه بندی، هر یک مزایا و محدودیت های خاص خود را دارد. سال ها است که محققان و تحلیلگران در جستجوی روش هایی هستند که تا حد ممکن محدودیت های کمتری دارند و گستر های فراگیرتر از عملکرد بنگاه ها را در بر می گیرد. توجه به این نکته ضروری است که به سبب ضعفی که در استفاده از تحلیل نسبت های مالی به طور جدا از هم وجود دارد، تحلیلگران به سمت آن دسته روش های اندازه گیری در زمینه عملکرد و کارآیی بانک ها و مؤسسه های مالی میل پیدا کرده اند که بتواند به طور یکپارچه از اطلاعات موجود استفاده و اثرات همه آنها را به طور یک جا در تحلیل وارد کنند. (قادری و آزاده ، ۱۳۸۹ [۱۴])

۱– ۶– اهداف تحقیق :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری
بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی
کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

۱ – ۷ –فرضیه های تحقیق :

می توان با محاسبه میزان بهره وری واحد های تصمیم گیری به کمک تحلیل پوششی داده ها بر پایه متغیرهای کمکی میزان کارایی آن ها را پیش بینی نمود .

۱ – ۸ – روش تحقیق :

روش تحقیق بکار گرفته شده از بعد هدف کاربردی و از جنبه نحوه گردآوری و تحلیل از نوع توصیف

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ی تحلیلی مبتنی بر استدلال ریاضی می باشد .

۱ – ۹ – روش جمع آوری اطلاعات :

داده ها به صورت کتابخانه ای و از طریق مراجعه به سایت مرکز پردازش های مالی و سایت اختصاصی هریک از شعب جمع آوری گردیده اند.

۱ – ۱۰ – قلمرو تحقیق :

هر تحقیقی احتیاج به محدوده موضوعی ، زمانی و مکانی دارد

۱-۱۰-۱ – قلمرو موضوعی

در ارتباط با ارزیابی عملکرد شعب یک از بانک های تجاری استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد.

۱-۱۰-۲ – محدوده زمانی

داده های گرد آوری شده از شعب مربوط به سال ۱۳۹۱ می باشد .

۱-۱۰-۳ – محدوده مکانی

شعبات یکی از بانک های تجاری استان گیلان
۱-۱۱- جامعه آماری و نمونه آماری :
تمامی شعب یکی از بانک های تجاری استان گیلان جامعه آماری ما را تشکیل می دهند ، که از میان آنها ۴۰ شعبه به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.