ه ) جملات خطاها مستقل از متغییر مستقل هستند: یعنیcov ( =0 است در صورت نقض این فرض، مطالعه دقیق اثرات x بر روی y امکان پذیر نخواهد بود زیرا نیز روی اثر می گذارد.
و ) متغییر مستقل بر خلاف متغیر وابسته متغیر غیر تصادفی است.
ز ) فرض دیگر که فقط مختص مدل رگرسیون چند متغیره است آن است که باید تعداد مشاهدات بر تعداد پارامترها فزونی داشته باشد و بین متغییرهای مستقل رابطه خطی کامل وجود نداشته باشد. این فرض شرط لازم برای حصول جواب معادلات نرمال و برآورد ضرایب رگرسیون چند متغیره است در هر حال این فرض دال بر عدم وجود هم خطی کامل خواهد بود.
۳ – ۳ – ۱ – ۲ – آزمون فرض های اساسی رگرسیون
الف ) آزمون خود همبستگی: به منظور بررسی استقلال خطاها از یک دیگر از آزمون دوربین – واتسون استفاده می شود که آماره آن بصورت زیر محاسبه میگردد:
(۳-۱)
در این رابطه میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی (برای مثال سال ) t و میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی قبل ( برای مثال سال قبل ) t است .
ب ) آزمون نابرابری واریانس ها: همانطوری که گفته شد یکی از فرض های اساسی رگرسیون برابری واریانس ها است. آزمون های متعددی برای تشخیص نابرابری واریانس های جملات خطا ارائه شده است (آزمون گلد فلد-کوانت ، آزمون بریوش – پاگان ،آزمون وایت ، آزمون گلیزر ، روش نموداری ).
ج ) آزمون هم خطی چندگانه: همان طور که قبلاً اشاره شد یکی از فرض های اساسی که مختص رگرسیون چند متغیره است عدم وجود رابطه خطی بین متغیر های مستقل است. تحت شرایطی که روابط متقابل و قوی بین متغییر های مستقل معادله رگرسیون وجود داشته باشد تفکیک اثر مجزای متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته امکان پذیر نیست. وقتی که چنین شرایطی حکم فرما باشد سخن از وجود هم خطی چندگانه به میان میآید. مشکل هم خطی بصورت شدت و ضعف مطرح میشود. به عبارتی دیگر، بر خلاف فرض های اساسی دیگر که وجود یا عدم وجود مساله مطرح بود در مورد هم خطی باید این سئوال مطرح شود که چه درجه ای از هم خطی حاد تلقی میشود. معیار های مختلفی برای تشخیص هم خطی ارائه شده که شامل حذفی ، معیار متغییر وابسته قراردادی ، مقدار عددی دترمینان ((X ، روش فارا – گلوبر، روش مقایسه آماره های T و F، روش عامل افزایش واریانس (VIF) و روش مقادیر ویژه و شاخص وضعیت است. در این مطالعه از روش عامل افزایش واریانس (VIF) استفاده میشود.
د ) آزمون خطی بودن رابطه بین متغییر مستقل و وابسته: فرض خطی بودن یکی از پیش فرض های اصلی استفاده از رگرسیون است و میتوان آن را از طریق آزمون F مورد آزمون قرار داد.
۳ – ۳ – ۲ – آزمون های مرتبط با روابط متغییرها
۳ – ۳ – ۲ – ۱ – آزمون معنی دار بودن ضریب متغییر مستقل
برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغییر مستقل در هر مدل مرتبط با فرضیه ها از آماره t استفاده میکنیم. معنی داری آماره مورد نطر دلالت بر وجود ارتباط بین متغییر مستقل و وابسته است.
۳ – ۳ – ۲ – ۲ – ضریب تعیین
علاوه بر آزمون معنی دار بودن پارامتر های تخمینی خاص، میتوان قدرت توضیح کلی تمامی رگرسیون را نیز مورد آزمون قرار داد. این آزمون از طریق محاسبه ضریب تعیین انجام میگیرد که معمولاً با نشان داده میشود. ضریب تعیین بطور کلی نسبت کل تغییرات متغییر وابسته را که به وسیله متغیرهای مستقل قابل توضیح است، را میسنجد.
۳– ۴ – متغییرهای تحقیق
متغییرهای مستقل شامل جریان های نقدی و نسبت ارزش بازار با ارزش اسمی حقوق صاحبان سهام بوده و سرمایه گذاری متغییر وابسته در این تحقیق میباشد.
۳ – ۴ – ۱ – نحوه محاسبه متغییرهای تحقیق
۳ – ۴ – ۱ – ۱ – مدل مورد استفاده برای اندازه گیری ارتباط جریان های نقدی و سرمایه گذاری (CFSI )
در این مطالعه برای سنجش CFSI از مدل هاواکیمیان وهمکاران (۲۰۰۹) استفاده شده است .
Inviti+βMBit۲ CFit۳CFit-1+ εit[187]
هدف ما تجزیه تمونه به دو زیر مجموعه می باشد که هرکدام از این مجموعه های ایجاد شده بطور با اهمیتی در قالب حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری با یکدیگر متفاوت هستند. برای اینکه سرمایه گذاری بالا و پایین شرکتها را دریابیم ما معیار سرمایه گذاری اضافی را محاسبه میکنیم. معیار فوق بطور ساده، تفاوت بین هزینه سرمایه یک شرکت و میانگین هزینه های سرمایه برای شرکتها در همان سال میباشد. بدین ترتیب شرکت های بالاتر از سطح میانگین سرمایه گذاری، شرکت های بیش سرمایه گذار و شرکت های با سطح سرمایه گذاری پایین تر از میانگین سرمایه گذاری کل شرکت ها، شرکت های کم سرمایه گذار محسوب میشوند. بعد از این تقسیم بندی به بررسی حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی به طور مجزا در بین شرکت های بیش سرمایه گذار و کم سرمایه گذار میپردازیم. همچنین به منظور بررسی دقیق تر سرمایه گذاری در چرخه جریان نقدی، ما نمونه را به دو قسمت شرکت های بیش سرمایه گذار با جریان نقدی بالا و کم سرمایه گذار با جریان نقدی پایین تقسیم و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی را بطور مجزا در بین این دو گروه مورد آزمایش قرار میدهیم.
در ادامه با بررسی جریان های نقدی و سرمایه گذاری و محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته وجود ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل را اثبات خواهیم کرد.
متغیر وابسته، سرمایه گذاری است که بصورت زیر تعریف می شود:

 1. INV سرمایه گذاری در دارایی های سرمای
  دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  ه ای میباشد که برابر با جمع سرمایه گذاری بلند مدت تقسیم بر سرمایه اول دوره میباشد.

 2. متغیرهای مستقل در رگرسیون به ترتیب:
 3. M/B نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارایی ها در ابتدای دوره بیانگر توبین Q میباشد. متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر اساس مطالعه فازاری و همکاران (M/B) دفتری به عنوان یک متغیر آینده نگر و همچنین نماینده درک مدیر از ارزش شرکت، برابر با ( جمع دارایی ها منهای ارزش دفتری سهام عادی منهای مالیات های انتقالی به دوره های آتی به اضافه ی ارزش بازار سهام عادی تقسیم برجمع دارایی ها ) محاسبه و لحاظ شده است.
 4. CF بیانگر جریان های نقدی که سود خالص قبل از مالیات به اضافه استهلاک میباشد که در این تحقیق به خاطر نحوه خاص ارائه صورت جریان وجوه نقد در ایران نسبت به ارائه صورت جریان وجوه نقد در خارج از کشور از جریان نقد عملیاتی که میتواند بیشتر مبین منابع مالی داخلی باشد استفاده شده است.
 5. CFt-1جریان نقدی دوره قبل به عنوان رگرسور اضافی برای مقابله با احتمال سرمایه گذاری با جریان های تامین مالی شده از سال قبل میباشد.
 6. Dividend Payout نسبت سود تقسیمی (سود تقسیمی طی دوره تقسیم بر سرمایه اول دوره) میباشد نیز به عنوان نماینده مشکلات نمایندگی لحاظ شده است.
 7. SIZE لگاریتم دارایی های شرکت میباشد.

index KZ شاخص کاپلان زینگلاس میباشد که از فرمول زیر بدست میآید:
= Slackسرمایه بدون استفاده شامل وجه نقد و معادل های وجه نقد میباشد.
Lnc= خالص سرمایه اول دوره
MB= ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره
CF =جریان های نقدی عملیاتی طی دوره