۱-۲ بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۴ اهداف مشخص تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۵ سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۶ فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۸ روش گردآوری ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۹ جامعه آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱۰ ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۱۱ خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۲- مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۱۲
۱-۲ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۲ سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲-۱ مدل های سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۲-۱-۱ مدل شتابنده سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۲-۱-۲ تئوری شتابنده انعطاف پذیر سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۲-۱-۳ مدل نئو کلاسیک سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۲-۱-۳-۱ مدل جورگنسن ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۱-۱-۳-۲ مدل کیوتوبین سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۲-۱-۴ مدل سرمایه گذاری در حضور اطلاعات نامتقارن …………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۲-۲ انواع تصمیمات سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۲-۲-۱ تصمیمات توسعه ای …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۲-۲-۲ تصمیمات جایگزینی یا انتخاب …………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۲-۲-۳ تصمیمات خرید یا اجاره ………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۱-۳ فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۱-۳-۱ جستجوی پروژه ی جدید………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۲-۲-۳-۲ جمع آوری اطلاعات درمورد پروژه ………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۲-۳-۳ ارزیابی پروژه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۲-۳-۴ انتخاب پروژه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۳ تأمین مالی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۳-۱شیوه های تأمین مالی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۳-۱-۱ بدهی ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۳-۱-۲ انتشارات سهام عادی ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۳-۱-۳ انتشارات سهام ممتاز ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۳-۱-۴ سود انباشته ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۳-۲مدل تأمین مالی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۳-۳ مدل سلسله مراتب تأمین مالی ……………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۲-۴ تأمین مالی و سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵