۲-۴-۱ منابع داخلی و سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۲-۴-۲ منابع داخلی و مدل های سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………… ۶۰
۲-۴-۳ محدودیت مالی و سرمایه گذاری جریان نقدی ……………………………………………………………………………………. ۶۵
۲-۵ مطالعات پیشین ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
۲-۵-۱ مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
۲-۵-۱-۱ مطالعات متمرکز و سرمایه گذاری و جریان های نقدی …………………………………………………………………….. ۶۸
۲-۵-۱-۲ مطالعات متمرکز و محدودیت هاای مالی و حساسیت های جریان های نقدی – سرمایه گذاری …………………………… ۷۲
۲-۵-۲ مطالعات خارجی …………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
۲-۵-۲-۱ مطالعات خارجی متمرکز در محدودیت های مالی…………………………………………………………………………….. ۷۵
۲-۵-۲-۲مطالعات خارجی متمرکز در مبنای ایجاد محدودیت های مالی ……………………………………………………………….. ۸۲
۲-۵-۲-۳ مطالعات خارجی با یافته های متضاد مطالعات اولیه …………………………………………………………………………. ۸۳
۲-۶ خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۳- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۳-۲ بیان مسأله و تدوین فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………۸۹
۳-۲-۱ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی با سطح و زمان بندی مخارج سرمایه گذاری ………………………… ۸۹
۳-۲-۲ فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۳-۲-۳ فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۳-۲-۴ فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰
۳-۳ آزمون های آماری …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
۳-۳-۱ آزمون های مرتبط با فرض های اساسی مدل رگرسیون ………………………………………………………………………… ۹۱
۳-۳-۱-۱ فرض های اساسی رگرسیون …………………………………………………………………………………………………… ۹۱
۳-۳-۱-۲ آزمون فرض های اساسی رگرسیون ………………………………………………………………………………………….. ۹۳
۳-۳-۲ آزمون های مرتبط با روابط متغیرها ……………………………………………………………………………………………… ۹۴
۳-۳-۲-۱ آزمون معناداراری بودن ضریب متغیر مستقل ……………………………………………………………………………….. ۹۴
۳-۳-۲-۲ ضریب تعیین ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴
۳-۴ متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
۳-۴-۱ نحوه محاسبه ی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۹۵
۳-۴-۱-۱ مدل مورداستفاده برای انداره گیری ارتباط جریان های نقدی و سرمایه گذاری ……………………………………………. ۹۵
۳-۵ نحوه آزمون فرضیه ها ……………………………………….. …………………………………………………………………….. ۹۸
۳-۵-۱ نحوه ی آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۳-۵-۲ نحوه ی آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………۹۹
۳-۵-۳ نحوه ی ازمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
۳-۶ جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری و قلمرو زمانی …………………………………………………………………. ۱۰۰
۳-۷ روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۳-۸ خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۴- تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۴-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir