۴-۲ بررسی نرمال های توزیع متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
۴-۳ خطی بودن ارتباط نمودارهای پراکنش …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
۴-۴ مدل رگرسیون چندگانه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
۴-۵ بررسی مدل به صورت کلی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
۴-۶ آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
۴-۶-۱ برآورد مدل به تفکیک کم سرمایه گذار و بیش سرمایه گذار…………………………………………………………………… ۱۱۳
۴-۶-۲ برآورد مدل به تفکیک کم و بیش یرمایه گذار در دو گروه صفر و یک ……………………………………………………… ۱۱۴
۴-۶-۳ بررسی مدل به صورت کلی برای جریان های نقدی سال قبل ………………………………………………………………… ۱۱۶
۴-۷ آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۴-۸ آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
۴-۸-۱ بررسی مدل با محدودیت و بدون محدودیت بر اساس سایز…………………………………………………………………… ۱۱۹
۴-۸-۲ بررسی مدل با محدودیت و بدون محدودیت بر اساس سود سهام……………………………………………………………… ۱۲۲
۴-۸-۳ بررسی مدل با محدودیت و بدون محدودیت بر اساس ایندکس ک زد………………………………………………………….. ۱۲۵
۴-۸-۴ بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها …………………………………………………………………………………………. ۱۲۷
۴-۸-۵ مقایسه مقدار ضرایب همبستگی …………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
۴-۹ بررسی اعتبار مدل …………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰
۴-۱۰ خلاصه نتایج حاصل از فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
۴-۱۱ خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
۵- نتیجه گیری و پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
۵-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
۵-۲ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
۵-۳ بحث در خصوص نتایج …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
۵-۴ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶
فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
چکیده لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۴
فهرست پیوست
پیوست یک ( همبستگی) …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵
پیوست دو (نمودارهای پراکنش) …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷
پیوست سه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹
پیوست چهار ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹
پیوست پنج …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰
پیوست شش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۰
پیوست هفت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱
پیوست هشت ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۲
پیوست نه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳
پیوست ده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.