نظام های سیاسی برای حفظ و بقای خود نیازمند همراه کردن افرادی هستند که درون آن نظام زندگی می کنند. این همسازی و همراهی از طریق فرایند جامعه پذیری سیاسی محقق خواهد شد. آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهاد های رسمی در فرایند جامعه پذیری سیاسی نقش مهمی ایفا می کند. در نظام آموزشی کتاب های درسی ابزار بسیار مهمی در ارائه ی فرهنگ سیاسی و جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان می باشند. در کتاب های درسی به منظور جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان باید دانش ها (اطلاعات)، نگرش ها و الگوهای رفتارهای سیاسی مطلوب ارائه گردد.
در این راستا این پژوهش با هدف سنجش میزان توجه کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه به ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سیاسی انجام گردید. اطلاعات مورد نظر، به وسیله پرسشنامه معکوس و از طریق تکنیک تحلیل محتوای ۴جلد از کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ گرد آوری شده است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مجموع میزان فراوانی توجه به ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سیاسی در کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه برابر ۴۰۹۹ مورد می باشد که از این مقدار، کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی با ۴۷٫۴۷درصد یعنی ۱۹۴۶ مورد بیشترین و کتاب جامعه شناسی۱ با ۱٫۹۷ درصد یعنی ۸۱ مورد کمترین توجه به ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سیاسی داشته است. بیشترین فراوانی ها در این کتاب ها مربوط به آگاهی سیاسی با فراوانی ۳۰۹۶ مورد و۷۵٫۵۳ درصد کل فراوانی ها، نگرش سیاسی با مجموع فراوانی ۹۵۷ مورد و۲۳٫۳۴درصد در مرتبه دوم و کمترین فراوانی مربوط به مشارکت سیاسی با مجموع ۴۶مورد ۱٫۱۲ درصد کل فراوانی ها می باشد.
واژگان کلیدی: جامعه پذیری، جامعه پذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی، آموزش و پرورش، کتابهای درسی، تحلیل محتوا .
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………………..… ۱ ۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲ ۱-۲- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲ ۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵ ۱-۴- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷ ۱-۴-۱- هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷ ۱-۴-۲- اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷ ۱-۵- سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷ ۱-۵-۱- سؤال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷ ۱-۵-۲- سؤالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
فصل دوم: مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………….. ۸ ۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹ ۲-۲- تعاریف جامعه پذیری و جامعه پذیری سیاسی ……………………………………………………………………………………………………….۱۰ ۲-۳- تاریخچه و ریشه های تاریخی نظریه جامعه پذیری سیاسی …………………………………………………………………………………..۱۴ ۲-۴- جامعه پذیری سیاسی و تربیت سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………..۱۶ ۲-۵ – جامعه پذیری سیاسی و فرهنگ سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۶ ۲-۶ – شیوه ها و اشکال جامعه پذیری سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸ ۲-۷- کارکردهای جامعه پذیری سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱ ۲-۸- عوامل جامعه پذیری سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳ ۲-۸-۱- عوامل اولیه و غیر رسمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴ ۲-۸-۲- عوامل ثانویه و رسمی …………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰ ۲-۹- آموزش و پرورش و جامعه پذیری سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………..۳۹ ۲-۱۰- رابطه جامعه پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی ………………………………………………………………………………………………….۴۲ ۲-۱۱- دیدگاه های نظری در خصوص جامعه پذیری سیاسی ………………………………………………………………………………………..۴۴
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

/>۲-۱۱-۱- رویکرد روانشناسی اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴ ۲-۱۱-۱-۱- تئوری رشد و توسعه فکری (ارتقاء شناختی) پیاژه ((j. piaget …………………………………………………………….. 44 2-11-1-2- تئوری روان تحلیل: (فروید و اریکسون) ………………………………………………………………………………………………………۴۵ ۲-۱۱-۱-۳- تئوری یادگیری اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷ ۲-۱۱-۱-۴- تئوری نقش اجتماعی(دیدگاه کنش متقابل نمادین) کولی و مید ……………………………………………………………. ۴۷ ۲-۱۱-۲- رویکرد سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰ ۲-۱۱-۲-۱- تئوری سیستم ها(دیوید ایستون) ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۱ ۲-۱۱-۳- رویکرد جامعه شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳ ۲-۱۱-۳-۱- دیدگاه نظم گرا (کارکردی) ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳ ۲-۱۱-۳-۲- دیدگاه تضادگرا (مارکسیستی ) …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸ ۲-۱۲- نقد نظریه های جامعه پذیری سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰ ۲-۱۳- مطالعات انجام شده و پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱ ۲-۱۴- چهار چوب مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸ ۲-۱۵- الگوی تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲ ۲-۱۶- مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹ ۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰ ۳-۲- تعریف تحلیل محتوا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱ ۳-۳- تحلیل محتوای کتاب های درسی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲ ۳-۴- شیوه ها و فنون تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲ ۳-۵- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳ ۳-۶- تکنیک ها و ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳ ۳-۷- اعتبار و روایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
۳-۸- واحد تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷ ۳-۹- واحد ثبت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸ ۳-۱۰- واحد متن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸ ۳-۱۱- روش و فنون مورد استفاده در تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………… ۸۸ ۳-۱۲- تعاریف مفهومی و عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….. ۱۱۳ ۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………… ۱۲۵ ۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶ ۵-۲- مروری بر یافته های نهایی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶ ۵-۳- نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷ ۵-۴- بحث و گفتگو پیرامون پافته های نهایی پژوهش ……………………………………………………………………………………………… ۱۳۸ ۵-۵- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰ ۵-۶- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰ ۵-۶-۱- پیشنهادات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰ ۵-۶-۲- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………… ۱۴۱ منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳ منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۴ منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۱ پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… أ
فهرست جداول و نمودارها
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
نمودار۱-۲ مدل اجتماعی شدن سیاسی مایکل………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
جدول شماره : ۱-۲ تعاریف جامعه پذیری سیاسی از نظر صاحب نظران و پژوهشگران مختلف…………………………………….۷۳
جدول شماره: ۲-۲ الگوی تحلیل جامعه پذیری سیاسی( از نظریه ها، تعاریف و تحقیقات پیشین)……………………………….۷۶
نمودار۲-۲ مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
جدول شماره۱-۳ مؤلفه ها و شاخص های ( معرف های) آگاهی سیاسی………………………………………………………………………..۹۰
جدول شماره: ۲-۳ تعاریف نگرش سیاسی از نظر صاحبنظران و پژوهشگران مختلف…………………………………………………….۹۶
جدول شماره: ۳-۳ تعریف مشارکت سیاسی از نظر محققین مختلف……………………………………………………………………………۱۰۴
جدول شماره: ۴-۳ ابعاد، مولفه ها و شاخص های جامعه پذیری سیاسی………………………………………………………………………۱۰۸
جدول شماره: ۱-۴ مشخصات و ویژگی های کتابهای درسی علوم اجتماعی متوسطه مورد تحلیل………………………………۱۱۶
جدول شماره ۲-۴: توزیع فراوانی توجه به مؤلفه های «آگاهی سیاسی»……………………………………………………………………….۱۱۷
جدول شماره: ۳-۴ توزیع فراوانی توجه به مؤلفه های «نگرش سیاسی»………………………………………………………………………۱۱۹
جدول شماره :۴ -۴ توزیع فراوانی توجه به مؤلفه های «مشارکت سیاسی»………………………………………………………………….۱۲۱
جدول شماره: ۵-۴ توزیع فراوانی توجه به ابعاد جامعه پذیری سیاسی در کتاب های درس علوم اجتماعی متوسطه….۱۲۳
نمودار: ۱-۵ میزان توجه به مؤلفه های آگاهی سیاسی در کتب علوم اجتماعی…………………………………………………………….۱۲۷
نمودار: ۲-۵ میزان توجه کتاب های علوم اجتماعی متوسطه به آگاهی سیاسی دانش آموزان………………………………………۱۲۸
نمودار: ۳-۵ میزان توجه به آموزش نگرش سیاسی دانش آموزان در کتب علوم اجتماعی متوسطه……………………………..۱۲۹
فهرست جداول و نمودارها
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
نمودار ۴-۵ میزان توجه کتاب های علوم اجتماعی متوسطه به آموزش نگرش سیاسی دانش آموزان…………………………..۱۳۰
نمودار: ۵-۵ میزان توجه به مشارکت سیاسی دانش آموزان در کتب علوم اجتماعی متوسطه………………………………………۱۳۱
نمودار: ۶-۵ میزان توجه کتب علوم اجتماعی متوسطه به مؤلفه های مشارکت سیاسی دانش آموزان………………………….۱۳۲
نمودار: ۷-۵ میزان توجه به ابعاد جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی متوسطه…………………………………………….۱۳۳
نمودار ۸-۵ میزان توجه کتب علوم اجتماعی متوسطه به ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سیاسی……………………………..۱۳۴