1. اجرای چنین آیینهایی از یک لحاظ احساس ترس آمیخته به احترام شخص را نسبت به نهادهایی که انجام این آیین ها برای آنها صورت گرفته برمی انگیزد و حس میهن پرستی و وفاداری او را نسبت به حکومت و جامعه سیاسی تقویت می کند.
  2. اجرای آیین ها و مراسم در مدارس آثار گروهی و جمعی دارد. سلام صبحگاهی بر پرچم یک نمونه از فعالیت های دسته جمعی محسوب می شود.(اختر شهر،۲۴۸:۱۳۸۶)

جمعلم :
سومین طریقی که مدرسه در جامعه پذیری سیاسی اثر می گذارد، با معلم صورت می گیرد. معلم از دیدگاه کودک نماینده اقتدار جامعه در کلاس درس محسوب می شود. معلم اولین نشانه اقتدار سیاسی است که کودک برای اولین مرتبه در مدرسه با او تماس پیدا می کند. کودک می آموزد که نقش معلم با نقش شخصی که چنین نقشی را به عهده می گیرد، دو چیز کاملا متفاوت است. او یاد می گیرد که باید از هر شخصی که نقش معلم را به عهده می گیرد اطاعت کند. یافته های پژوهشی تاکید دارند که معلمان با قرار دادن دانش آموزان در معرض دیدگاه های مختلف، بررسی سوگیری ها در تفاسیر تاریخی و بیان داستان هایی درباره نقش افراد در تحولات تاریخی، آنان را به موضوعات سیاسی اجتماعی مرتبط و علاقمند می سازند. اگر معلمان فضای کلاس درس را بر اساس یک الگوی تعامل دموکراتیک تنظیم کنند، این جریان الگویی برای تمرین و مشارکت زندگانی دموکراتیک برای آنان خواهدبود.(مرزوقی ،۹۶:۱۳۸۰)
از نظر کین چلو۱ (۱۹۹۳) معلمان انتقادی، در دوره پست مدرن از لحاظ سیاسی بیطرف نیستند، بلکه اشکالی از علم را بیشتر مورد تاکید قرار می دهند. برخی از باورها را به گونه ای ویژه مشروعیت می بخشند و از برخی دیگر سلب مشروعیت می کنند. .(مرزوقی،۹۶:۱۳۸۰)
از آنجا که نظام های آموزشی عموماً جهت گیری محافظه کارانه دارند، سعی می کنند تا علاوه بر کنترل معلمان، از نیروی آنان نیز برای حفظ وضع موجود استفاده کنند و شاید به همین دلیل ،فرصت انتخاب، ابتکار و مشارکت در مسائل به آنان داده نمی شود. (همان:۹۶)
به دلیل آنکه معلمان دارای نیروی عمده و تاثیر گذاری بر جریان تعلیم و تربیت نسل نو هستند، مورد توجه جدی دولت ها و تحولات آنان قرار دارند. به عبارت، دیگر معلم مانند پلیس ،رئیس جمهور یا شهردار بخشی از یک تشکیلات و مهره ای از یک نظام کلی است. معلم به عنوان نماینده جامعه عمل می کند و در مسوولیتی که در رشد کودک به عهده دارد، شریک است.(اختر شهر،۲۴۹:۱۳۸۶)
به طور کلی معلم به دو طریق بر کودکان اثر می گذارد :
۱- از طریق نشر ارزش های سیاسی: معلم جنبه ها و خصوصیات نظام سیاسی را که جامعه بر سر آنها موافقت کلی دارد و جزء مواد درسی به شمار می روند، به کودکان منتقل می سازند.
۲- از طریق نشر مسائل ایدئولوژیک: بعضی از کشورها برای تحکیم نظام سیاسی و اجتماعی خود از طریق مدرسه و معلم به آموزش سیاسی عقیدتی و ایدئولوژیک در نظام آموزشی می پردازند. خلاصه اینکه با توجه به نقش عمده آموزش و پرورش در زندگی نوجوانان، تاثیر قاطع آن بر نگرش های سیاسی و اجتماعی آدمیان بدیهی به نظر می آید. اغلب نویسندگان بر این باورند که آموزش و پرورش رسمی، کارگزار اصلی در فرایند جامعه پذیری سیاسی می باشد.(همان:۲۴۹)

  1. Kin Cheloe

بدین دلیل از آموزش و پرورش رسمی اغلب به عنوان عامل انتقال صریح و مستقیم پیام های سیاسی یاد می شود، زیرا نهاد آموزش و پرورش دو نقش مهم را ایفا می کند:
۱- تربیت سیاسی ۲ – سمت گیری سیاسی
لذا می توان گفت که مدرسه مجرایی است که کودک از طریق آن، وارد جریان حیات سیاسی می شود و جهت گیری های سیاسی آموخته شده، در طول سالهای مدرسه اغلب تاثیر بسیار زیادی بررفتارسیاسی فرد دارد تا جهت گیری هایی که فرد در مراحل بعدی زندگی خود آنها را می آموزد. پس انجام جامعه پذیری سیاسی از طریق نهادهای آموزشی با ابزار مواد درسی و برگزاری آیین ها و مراسم نمادین و با کمک معلمان می تواند نظام سیاسی را از خطر انحراف، عدم تعادل و سقوط نجات دهد و تصویر واقعی تر و ملموس تری از نهادهای سیاسی و روابط پیچیده بین آنها به دانش آموزان ارائه می دهد.(همان:۲۵۰)
۲-۸-۲-۲ – وسایل ارتباط جمعی :
روزنامه ها، رادیو، مجلات و دیگر رسانه ها اشکال مختلف پیام هایی را که به دیگران منتقل می سازند می تواند بر گرایش های سیاسی اثر بگذارد. نظام کنترل شده رسانه های جمعی نقش بسیار موثری در جامعه پذیری سیاسی بازی می کند. رسانه های جمعی در ایجاد یکپارچگی و هماهنگی نظریات افراد نسبت به نظام سیاسی می تواند با اهمیت باشند و بنابراین نقش شناسایی اصل افراد را شکل می دهند. به گفته هوستن رانی۱، در همه کشورهای دارای تکنولوژی ارتباط جمعی، رسانه ها در شکل دادن به سمت گیری های اصلی و نیز افکارخاص بیشترین مردم، نقش مستقیمی دارند. لوسین پای۱ تاکید می کند که رسانه های جمعی مناسب ترین روش موجود برای جامعه پذیری است و عامل قاطع نوسازی به شمار می رود.(روشن،۷۸:۱۳۷۵)
منشأ و مبدا بسیاری از پیام های سیاسی که از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و مجلات به دیگران منتقل می شود، در خارج از این رسانه ها قرار دارند. در واقع رسانه ها به عنوان ابزاری محسوب می شوند که از طریق آنها نهادهای جامعه پذیری در جامعه پیام های خود را به گوش مردم می رسانند. (مهرداد،۶۵:۱۳۷۶)
در ارزیابی نقش رسانه های همگانی به عنوان نهاد جامعه پذیری اجتماعی و سیاسی چهار نکته باید مورد توجه قرار می گیرد :

  1. Housto
    برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

    n Ronnie

  2. Lucian Pye

اول: رسانه ها معمولا منتقل کننده علائم و اشاراتی هستند که منبع آنها را باید در نهادهای سیاسی دیگر جستجو کرد.
دوم: اطلاعاتی که از طریق رسانه های همگانی منتقل می شود معمولاً ازدو مرحله یا دو پله عبور می کنند.
سوم: رسانه های همگانی به طور کلی تقویت کننده گرایش های سیاسی موجودند و نقش مهمی درایجاد گرایش های جدید بازی نمی کنند .
چهارم: پیام های دریافت شده از رسانه های همگانی در« وضعیت های مختلف اجتماعی» و در چارچوب تمایلات قبلی تعبیر و تفسیر می شود. (همان :۱۶۵)
در مجموع می توان گفت که رسانه های همگانی در توسعه و پیشرفت نگرش ها و گرایش های شخص تنها در ارتباط با دیگر نهادهای جامعه پذیری موثر واقع می شوند. رسانه ها – مستقیم و غیر مستقیم -ارزش های متداول و معمولی جامعه را که سبب وحدت و یگپارچگی جامعه سیاسی می شوند، منتقل ساخته و تقویت می کنند. به عبارت دیگر رسانه ها مسائلی را که به وسیله خانواده، مدرسه، گروه های همسالان و سایر نهادهای یادگیری به کودکان منتقل می شود، به نحوه دیگری تقویت می کنند. (همان:۱۹۵)
در جوامع کنونی ارتباطات یکی از مایه های اصلی زندگی سیاسی تلقی می شود و بدون بهره گیری از وسایل ارتباطی و رسانه های گروهی، نظام سیاسی قادر به نظم بخشیدن به جامعه و مشارکت دادن مردم در زندگی سیاسی نخواهد بود. مشارکت در زندگی سیاسی از جمله عضویت در احزاب، انتخابات و ایجاد ارتباط متقابل با سیاستمداران ایجاب می کند که مردم به رسانه های گروهی دسترسی داشته باشند. (علوی ،۸۲:۱۳۷۵)
در هر صورت وسایل ارتباط جمعی در بخش ارتباط سیاسی باید بتواند با دادن اطلاعات لازم به مردم، ایجاد فضای باز سیاسی شکل دهی به افکار عمومی و آموزش، بستر را برای جامعه پذیری سیاسی فراهم کند. (محسنیان راد ،۲۰۰:۱۳۷۸)
رسانه های همگانی به طور گسترده یک عامل مهم اجتماعی شدن به طور کلی و به ویژه عامل مهم اجتماعی شدن سیاسی می باشند. در جوامع مدرن رسانه ها منبع اصلی اطلاعات مردم درباره آنچه در جامعه آنها و در جهان به طور کلی رخ می دهد، هستند.(راش،۱۱۵:۱۳۷۷)
روزنامه ها و برنامه های رادیویی وتلویزیونی تا اندازه قابل توجهی ارزش ها و نگرش هایی را منعکس خواهند کرد که مردم پیشتر و تا اندازه ای از طریق فرایند اجتماعی شدن فرا گرفته اند. (همان:۱۱۶)
۲-۸-۲-۳– احزاب و تشکل های سیاسی :
امروزه یکی از عواملی که در جامعه پذیری سیاسی افراد بسیاری از جوامع نقش دارد، احزاب سیاسی هستند. البته این امر به نوع نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه بستگی دارد، زیرا احزاب با یکدیگر متفاوت هستند و تاثیرات آنها نیز در جوامع مختلف متفاوت است. اما به هر حال احزاب از قرن ۱۸ و همراه شدن مساله مشارکت سیاسی مردم پا به عرصه وجود گذاشتند. از کارکردهای اصلی احزاب انتقال خواسته ها و منافع مختلف گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و بیان آنها به صورت سیاسی است. امروزه موفق ترین حزب آن است که به طرق مختلف ضمن ارائه برنامه های خود به جامعه پذیری سیاسی بپردازد و آگاهی های سیاسی و اجتماعی اعضای خویش را افزایش دهد. اتحادیه ها و نهادهای صنفی نیزمانند احزاب نقش فعالی در جامعه پذیری سیاسی بازی می کنند.(کمالی،۱۱۹:۱۳۷۴)
اتحادیه ها و نهاد های صنفی به عنوان عوامل ثانوی موثر در گسترش آگاهی های سیاسی و اجتماعی در جوامع غربی در دوقرن اخیر در ایجاد انقلاب های سیاسی و تشکیل احزاب سیاسی موثر بوده اند. (قوام ،۲۳۵:۱۳۶۹)
بشیریه نیز ازتشکل هایی مثل اتحادیه ها و اصناف به عنوان یکی از عوامل موثر در ظهور برخی احزاب سیاسی نام می برد.
احزاب سیاسی با تبلیغات سیاسی، مبارزه و فعالیت در انتخابات، ارائه نظریات سیاسی به صورت نوشته یا شفاهی و با مشخص و متراکم کردن منافع سیاسی نقش عامل مستقیم جامعه پذیری سیاسی را بازی می کنند. (روشن ،۱۰۲:۱۳۷۵)
بدین ترتیب با جامعه پذیری سیاسی، احزاب نه تنها جهان بینی و اندیشه های خود را به مردم عرضه می دارند، بلکه با تشکیل کمیته های حزبی و برگزاری کنگره ها و انتخابات از طریق انتشار روزنامه، تشکیل اتحادیه ها و انجام مبارزات سیاسی مردم را به مشارکت تشویق می کنند. (کمالی،۱۱۲:۱۳۷۴)