دشت لوت منطقه وسیعی از ناحیه شرق فلات ایران را در بر می‌گیرد. دشت لوت را به لحاظ جغرافیایی به ۳ منطقه تقسیم می کنند :
الف)لوت شمالی
ب)لوت مرکزی
ج)لوت جنوبی
دشت شهداد در حاشیه غربی لوت مرکزی قرار گرفته و دهستان تکاب با حدود ۳۷ پارچه آبادی و روستا در بخش شرقی این دشت واقع شده است. تکاب به معنی ته آب است. این منطقه از سمت شمال، جنوب و شرق به کویر‌لوت و ناحیه مرموز و ناشناخته کلوتها محدود می‌شود. شمالی‌ترین روستای منطقه تکاب ده‌سیف و جنوبی‌ترین آن کریم‌آباد می باشد. این منطقه به لحاظ منابع‌آب و خاک وقابلیت‌های کشاورزی از شرایط ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. اما بدلیل قرار گرفتن در حاشیه پلایای لوت تحت‌تأثیر شدید فرسایش‌بادی و پیامدهای‌ناشی از آن قرار داشته، بطوریکه شرایط زیست را در این منطقه مختل نموده است.
تبخیرشدید، فقرپوشش‌گیاهی، طوفان‌های‌شن وکمبود نزولات جوی از شاخص‌ترین محدودیت‌های اکولوژیکی این منطقه می‌باشند.

۳-۱-۱- موقعیت جغرافیائی :

منطقه تکاب در ۲۵ کیلومتری شرق شهر شهداد واقع گردیده است. این منطقه بصورت نواری به طول ۲۵ کیلومتر از شمال به جنوب کشیده شده است. تکاب از سمت شمال، جنوب و شرق به کویر لوت و از سمت غرب به دشت شهداد محدود می شود. این منطقه به لحاظ جغرافیایی بین مختصات۵۷۴۱۴۸تا ۵۸۲۷۳۰ طول شرقی و ۳۳۸۱۲۸۰ تا۳۳۵۶۸۳۷ عرض شمالی واقع شده است شکل(۳-۱).
N

شکل شماره ۳-۱موقعیت جغرافیایی منطقه

۳-۱-۲هواشناسی واقلیم:
بطور کلی مناطق خشک شرایط اقلیمی خاص خود را دارند. بارندگی اندک با پراکنش نامناسب و بدنبال آن رطوبت کم خاک باعث می شود پوشش‌گیاهی وضعیت نامناسبی داشته باشد. نخستین پارامتر مورد بررسی بارندگی می‌باشد. با توجه به آمار بارندگی ایستگاه هواشناسی شهداد طی دوره آماری ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶متوسط بارندگی سالانه حدود ۳۰میلیمتر می‌باشد. پراکنش بارندگی به نحوی است که بیشترین میزان بارندگی در فصل زمستان با۶۵% و کمترین آن در تابستان با ۲/۰% می باشد. ۷/۱۵%بارندگی مربوط به پاییز و ۲/۱۹% به بهارتعلق دارد]۹[.
از مهمترین عوامل اقلیمی که می‌تواند در برنامه‌ریزیها محدودیت ایجاد نماید درجه حرارت است. جهت انتخاب گونه‌های گیاهی بایستی به توان حرارتی حد‌اکثر و حد‌اقل گیاه توجه نمود. در مناطق خشک و منطقه مورد نظر اختلاف حداکثر و حداقل دما در طول سال گاها به ۶۰در‌جه سانتیگراد می رسد. با توجه به آمار ایستگاه مربوطه حد‌اکثر مطلق دمادر تیرماه معادل ۵۱درجه سانتیگراد و حداقل آن در آذر ماه معادل ۴/۰- در جه سانتیگراد می‌باشد]۹[.
شکل ۳-۲ نوسانات دما در دشت شهداد
باد غالب منطقه بادشمال بوده و بیشترین طوفان‌ها در اسفند ماه و اوائل بهار می‌وزد. سرعت باد در این منطقه تا۸۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد. برای محاسبه تبخیر از روش تشتک تبخیر و برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل از روش بلانی کریدل استفاده گردیده که مقادیر آن با در نظر گرفتن ضرایب ماهانه در جدول (۳-۱) آمده است]۹[.
جدول ۳-۱ تبخیر ماهانه از تشتک و تبخیر وتعرق پتانسیل برحسب میلیمتر

ماه تبخیر از تشتک تبخیر وتعرق پتانسیل
مهر ۴۱۳ ۲۸۹
آبان ۲۵۹ ۱۸۲
آذر ۱۶۶ ۸۳
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir