جمع کل

۶۶۲

۲۴۰

۳-۲-۵- توزیع پرسشنامه :

با توجه به سابقه مشارکت اهالی روستاهای هدف در فعالیت‌های منابع طبیعی،‌ پیش بینی می‌شد که در این زمینه به راحتی همکاری نمایند. اما از آنجائیکه زمان مراجعه به روستاها درست در اوج فعالیت‌های کشاورزی بود‌، جمع آوری اهالی بسیار سخت و بیشتر محدود به زمان نماز مغرب و عشا می‌شد.
نظر به اینکه در زمان تکمیل پرسشنامه تشریح و توضیح برخی موارد ضرورت داشت، بنابراین حضورمصاحبه کننده در منطقه اجتناب ناپذیر بود. در هر حال بر اساس هماهنگی‌هایی که با دهیاران محترم روستاهای موردنظر صورت گرفت، بخش قابل‌توجهی از پرسشنامه‌ها در مساجد پس از برگزاری نماز جماعت بین روستائیان توزیع و تکمیل گردید.
اما از آنجائیکه عل‌‌رغم همکاری خوب اهالی تعداد پرسشنامه‌های تکمیل شده به حد نصاب تعیین شده نرسیده بود، مستقیماً در مزارع به کشاورزان مراجعه و نسبت به توزیع و تکمیل پرسشنامه‌ها اقدام گردید. که این مسئله بسیار زمان بر و مشکل بود.

نقشه شماره ۳-۱ موقعیت روستاهای هدف در محدوده مورد مطالعه

۳-۲-۶- روش تحلیل داده ها :

پس از تکمیل و جمع آوری پرسشنامه‌ها، بایستی در خصوص ثبت، جمع بندی و تحلیل داده‌های بدست آمده اقدام نمود. بر اساس بررسیهای صورت گرفته با توجه به استفاده از طیف لیکرت در طراحی پرسشنامه و شکل محتوایی آن مبنی بر نظر‌سنجی پیرامون تأثیر اجرای فعالیت‌های بیابان‌زدائی بر متغیر‌های تعریف شده ده گانه‌، مناسب‌ترین روش برای تحلیل داده‌های حاصل ،استفاده از آزمونT تک نمونه ای[۱۶] تعیین گردید. این آزمون معمولاً زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم میانگین یک متغیر را با میانگین رایج، استاندارد یا فرضی مورد انتظار برای همان متغیر در جامعه مقایسه کنیم. به عبارتی دیگر این روش به منظور آزمون فرض، ‌پیرامون میانگین یک جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.
آمار مورد تحلیل در این مطالعه از نوع آمار استنباطی بوده و بر این اساس استنتاج الگوهای جامعه از الگوهای نمونه‌ای مورد انتظار می‌باشد.
پس از تحلیل داده‌ها و اخذ نتایج،از طریق آزمونT، با استفاده از آزمون فریدمن تأثیر پروژه‌های بیابان‌زدائی بر توسعه کشاورزی در ۱۰ بعد ذکر شده اولویت بندی گردید، که نتایج حاصل در فصل چهارم ارائه می‌شود.

فصل چهارم
نتایج

۴-۱-تحلیل داده ها با آزمون t تک نمونه ای:

همانطور که در فصل سوم توضیح داده شد، پس از طراحی پرسشنامه و تایید روایی و پایایی آن با استفاده از روش های معتبر آماری،عملیات نمونه برداری باروش تصادفی طبقه بندی شده انجام گردید. در این خصوص تعدادد ۲۴۰ فقره پرسشنامه در روستا های هدف توسط اهالی تکمیل گردید. که پس از جمع آوری و استخراج اطلاعات پرسشنا مه ها، برای بررسی اینکه آیا پروژه‌های بیابان‌زدایی بر توسعه کشاورزی وابعاد ده گانه آن در منطقه تکاب شهداد تاثیر مثبت داشته است یا خیر؟ از آزمون t یک نمونه با استفاده از نرم افزار spss استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله با توجه به اینکه سوالات پرسشنامه مربوطه ۵ گزینه ای بوده بنابراین نمره متوسط آن ۳ می‌باشد، اگر میانگین همسان شده به دست آمده از پرسشنامه بیشتراز۳ باشد، اجرای پروژه‌های بیابان‌زدایی تاثیر مثبت داشته است. پس فرض صفر و فرض آماری آن به صورت زیر می باشد.
H0 ≤ ۳
H1 > 3
چنانچه اختلاف میانگین‌ها وآمارهt مثبت و مقدار p(معنی داری ( از سطح معنی داریα=۰/۰۵ کمتر باشد آزمون معنی دار و فرض صفر در این سطح رد می‏گردد.
نتایج محاسبات صورت گرفته در جدول ۴-۱ ارائه گردیده است .در ادامه در خصوص فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به تفکیک بحث می نماییم.

۴-۲- فرضیه اصلی تحقیق

۴-۲-۱ اجرای پروژه‌های بیابان‌زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد چه تاثیری داشته است.
نتیجه کلی که بایستی حاصل این پژوهش باشد این است که اجرای فعالیت های صورت گرفته در زمینه بیابان‌زدایی در منطقه بر وضعیت توسعه کشاورزی تاثیری داشته است؟
 

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.