از بین دبیرستانهای دخترانه منطقه ۸ شهر تهران یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و از بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان۱۶ دانش آموز به عنوان گروه آزمایش و ۱۶ دانش آموز ، به عنوان گروه کنترل ، به صورت تصادفی انتخاب خواهند شد.
ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری دادهها:
پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری
پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری[۱۸۰] توسط اسکات و بروس (۱۹۹۵) تهیه و تدوین شده است. این پرسشنامه مشتمل بر ۲۵ سئوال و ۵ سبک تصمیم‏گیری می باشد که عبارتند از :سبک تصمیم‏گیری آنی ، سبک تصمیم‏گیری اجتنابی ، سبک تصمیم‏گیری عقلانی ، سبک تصمیم‏گیری شهودی ، سبک تصمیم‏گیری وابستگی .
به منظور سنجش هر یک از سبک های تصمیم‏گیری در این پرسشنامه ، به هر یک ۵ سئوال اختصاص داده شده است و برای پاسخگوئی به هر یک از سئوالات نیز طیف لیکرت مورد استفاده قرار گرفته است.
نمره‏های بالاتر در هر سبک تصمیم‏گیری نشان‏دهنده وجود آن سبک در فرد می باشد (وود[۱۸۱] ،۲۰۱۲ )

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

سبک های تصمیم‏گیری سوالات
سبک عقلانی(R) ۴، ۷، ۱۱،۲۵،۱۳
سبک شهودی(I) ۱، ۳، ۱۲، ۱۶، ۱۷
سبک وابستگی(D) ۲، ۵، ۱۰، ۱۸، ۲۲
سبک آنی(S) ۸، ۹، ۱۵، ۲۰، ۲۴
سبک اجتنابی(A) ۶، ۱۴، ۱۹، ۲۱، ۲۳

جدول سبک های تصمیم‏گیری
این پرسشنامه در ایران توسط هادی زاده مقدم و طهرانی (۱۳۸۷) ترجمه شده است و جهت سنجش روایی محتوایی مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است.
جهت سنجش روایی سازه نیز همبستگی بین سبک های تصمیم‏گیری و همچنین همبستگی بین نمرات هر یک از سوالات پرسشنامه و نمرات مربوط به هر سبک مورد بررسی قرار گرفته است.جهت سنجش پایایی پرسشنامه نیز آلفلی کرونیاخ آن محاسبه شده و برابر ۷۱/۰بوده است.
مقیاس کمال‏گرایی چند بعدی تهران (TMPS)