مقیاس کمال‏گرایی چند بعدی تهران (TMPS)[182] یک آزمون ۳۰ سوالی است و بر اساس مقیاس های قبلی (هیویت و فلت[۱۸۳] ، ۲۰۰۲؛ فراست [۱۸۴]و همکاران، ۱۹۹۰؛ هیویت[۱۸۵] و همکاران، ۱۹۹۱)توسط بشارت به فارسی ساخته شده است .که ۱۰ ماده آن کمال‏گرایی خویشتن مدار ، ۱۰ ماده کمال‏گرایی دیگر مدار و ۱۰ ماده آخر کمال‏گرایی جامعه مدار را در یک مقیاس ۵ درجه ای لیکرتی ( از نمره ۱ تا ۵ ) می سنجد . حداقل وحداکثر نمره آزمودنی در زیر مقیاس های ۳ گانه به ترتیب ۱۰ و ۵۰ است ؛ یعنی کسی که نمره ۱۰ را بدست آورد دارای کمترین میزان کمال گرایی و کسی که نمره ۵۰ بدست آورد دارای بیشترین میزان کمال‏گرایی در هر یک از ۳ بعد کمال‏گرایی می باشد . روش نمره گذاری مقیاس برای تمام داده‏ها به صورت معکوس می باشد . یعنی به گزینه « کاملا ً موافقم » نمره ۵ ، وبه گزینه « کاملا ً مخالفم » نمره ی ۱ تعلق خواهد گرفت (بشارت، ۱۳۸۶) .
روایی وپایایی
در اعتبار یابی مقدماتی فرم ایرانی این مقیاس روی یک نمونه ۵۰۰ نفری از دانشجویان دانشکده‏های مختلف تهران ، آلفای کرونباخ بدست آمده برای کمال گرایی خویشتن مدار ۹۰/۰ ؛ برای کمال‏گرایی دیگر مدار ۹۱/۰ ؛ و برای کمال‏گرایی جامعه مدار۱ ۸/۰ بوده که نشان دهنده ی همسانی درونی بالای مقیاس است . ضرایب همبستگی بین ۷۸ نفر از دانشجویان در دو نوبت با فاصله ی ۲ تا ۴ هفته ، برای سنجش باز آزمایی محاسبه شد این ضرایب برای کمال‏گرایی خویشتن مدار ۸۵/۰ ؛ برای کمال‏گرایی دیگر مدار ۷۹/۰ و برای کمال گرایی جامعه مدار ۸۴/۰ در سطح p< 0/001 معنادار بود که نشانه ی پایایی باز آزمایی بالای فرم ایرانی مقیاس است.
برنامه‏ی آموزش مهارت رفتار جرات مندانه
برای آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه ۱۰ جلسه یک ساعته در نظر گرفته شده است.آموزش مهارت ها در هر جلسه با استفاده از الگودهی، ایفای نقش، بازخورد دادن، تمرین و تکرار و دیگر تکلیف های شناختی و رفتاری انجام می شود. در پایان هرجلسه متناسب با مباحث مطرح شده تکالیفی برای خارج از جلسات داده خواهد شد.در ابتدای هر جلسه تکالیف بررسی شده و بازخورد داده خواهد شد (فتی و همکاران ۱۳۸۵،سازمان بهداشت جهانی.۱۳۸۵)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

جلسه اول : معرفی مربی به اعضاء و توضیح علت تشکیل جلسات آموزشی گروهی
ایجاد آشنایی اعضاء با یکدیگر
برقراری روابط صمیمانه بین اعضاء گروه و مربی
تشریح اهداف شرکت در گروه
تشریح وظایف کلی اعضای گروه تا پایان جلسات
تعیین تعداد جلسات ، طول مدت هر جلسه و تواتر جلسات
جلسه دوم : ارائه اطلاعات و معرفی اجمالی از مفهوم ابراز وجود و اهمیت آن در روابط
آشنایی با ویژگی های رفتاری ابراز وجود و تمرین آن
معرفی انواع سبک های ارتباطی و واکنش به دیگران شامل: منفعل، پرخاشگر، سلطه جو، جراًت ورز
ایجاد خودآگاهی در اعضاء نسبت به سبک های ارتباطی خود
جلسه سوم : تشخیص حقوق فردی
معرفی اجمالی مفاهیم ابراز وجود، آشنایی با انواع شیوه‏های رفتاری جراًت ورزانه و تمرین آن
جلسه چهارم : آشنا ساختن اعضاء گروه با یکی از شیوه‏های افزایش ابراز وجود:بازسازی عاطفی
ایجاد جراًت در بیان نکات و ویژگی های مثبت خود و افزایش تظاهرات عاطفی و تمرین آن
آشنایی با مهارت مورد تحسین قرار گرفتن و تمرین آن.
جلسه پنجم : تمرین تقاضا کردن و رد کردن تقاضا
ابراز احساسات مثبت و منفی در موقعیت های مختلف با استفاده از کلمه ی من و تمرین آن